ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารรายงานสืบเนื่อง

 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (ภาคโปสเตอร์) ปี 2563
 
     
  รองปก  
     ส่วนหน้า  
     สารบัญ  
      
     
  การนำเสนอภาคบรรยาย  
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
     
    กลุ่มสาขา การศึกษา  
     
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     
    กลุ่มสาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ  
     
  การนำเสนอภาคโปสเตอร์  
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    1 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส และตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของผักพื้นบ้านอีสาน (พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์, ชุติมา สติปัญ, พิมพ์ใจ พลศรี, มาริสา ปัญญา : 1038-1047  
    2 การศึกษาพยาธิกำเนิดของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อแบคทีเรียซาลโมเนลลาไทฟิมูเรียมที่คัดแยกได้จากผู้ป่วย โดยใช้โมเดลหนูทดลอง (พินิจพงศ์ สริชัย, ทรงพล พุทธศิริ, บรรยง คันธวะ, ทัตตวรรณ แก้วสาคร, ปารเมศ เทียนนิมิตร : 1048-1057  
    3 การศึกษาความแข็งผิวของซี่ฟันเทียมประดิษฐ์เองด้วยอะคริลิกเรซิ่นชนิดบ่มด้วยตัวเอง (ทัศนีย์ สุวรรณโชติ, พัสตราภรณ์ พยัคฆภาพ, อธิวัฒน์ เปรมไธสง, สุพรรณรัตน์ บุญนิยม : 1058-1068  
    4 ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของคอมบูชาในกระบวนการหมัก (จุฑามาศ พรสันเทียะ, ทิพย์วรินทร์ ริมลำดวน, กุณฑิกา เวชกลาง, นิสา ร่มส้มซ่า : 1069-1079  
    5 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา (ภรณ์ทิพย์ ชัยสว่าง, ปาริชาติ อ้นองอาจ, สกุณตลา เพ็งแจ่ม, เนติพงษ์ เวฬุวนารักษ์, ศรันย์ อินทกุล : 1080-1087  
    6 การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ประกอบอาชีพช่างปั้นดินเผาเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (นิพาวรรณ์ แสงพรม, ชัญญากานต์ โกกะพันธ์, ปฐวี จีรณราวุฒิ, จุฑามาศ ตามเพิ่ม, สุนัญญา ลิ้มสัน, อภิญญา สินธุวา, ประภาพร อัครฮาด : 1088-1097  
    7 การคัดกรองฤทธิ์ต้านแบคทีเรียต่อเชื้อฉวยโอกาสของผักพื้นบ้านซึ่งเก็บจากอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมา (ลัดดาวัลย์ พะวร, อรอุมา จันทร์เสถียร, ปัญจมาภรณ์ จันทเสนา, นพรัตน์ สีสังข์ : 1098-1105  
    8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิงโรงเรียนแห่งหนึ่งจากในเมือง จังหวัดนครราชสีมา (นันทิวา สิงห์ทอง, ณัฐธวัลย์ เพ็งแจ่ม, วันฉัตร โสฬส, ศุภรดา โมขุนทด, ณัฐมน เนตรภักดี, เขมิกา วิเศษเพ็ง, นิภาพร ปลื้มมะลัง, เกษรวี ศรีศุภนัน, ต่วนนูรีซัน อิแต, นาเดียร์ อาแซ : 1106-1115  
    9 การศึกษามหทรรศน์และจุลทรรศน์ลักษณะตำรับยาสตรีหลังคลอดในบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.2561 (นภา บุญมา, สัณหจุฑา พวงมาลา, นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน : 1116-1126  
    10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเมล็ดบัวผสมธัญพืชเพื่อสุขภาพ (พิทักษ์ สิมนาม, ปภาวดี สุธาวรรณ์, ดลปกิต สนสุภาพ, ทิพย์วรินทร์ ริมลำดวน, น้ำฝน สามสาลี, จิระวัลย์ โคตรศักดี, นิสา ร่มส้มซ่า : 1127-1139  
    11 การศึกษาการคัดแยกประเภทผู้ป่วยฉุกเฉิน แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ชลลดา ทอนเสาร์, วิภาดา วิจักขณาลัญฉ์, เกียรติศักดิ์ ชัยพรม, พิมพิมาน แหล่งสท้าน, ปรมสุดา จันทพิมพ์, ภรณ์พินิจ แสนสุขุ, ไมตรี ทอนเสาร์ : 1140-1148  
    12 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยนครราชสีมา (ธนาคาร เสถียรพูนสุข, วัชรากร หวังหุ้นกลาง, พรทิพย์ แก้วชิณ, ธนพล หมื่นกูด, ณรงฤทธิ์ กล้าหาญ, ชัยมงคล เชื้อหมอดู : 1149-1154  
    13 การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้วยธรรมนูญตำบล จังหวัดนครราชสีมา (ธวัชชัย เอกสันติ, มะลิ โพธิ์พิมพ์, ภูวดล พลศรีประดิษฐ์, อรสา โนนทอง, จุน หน่อแก้ว, วลัญช์ชยา เขตบำรุง : 1155-1167  
    14 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (พัทธนันท์ พุดหล้า, เจต ปฏิเวทภิญโญ, มัตนา ทำสะอาด, สุภาพร ชินสมพล , อธิษฐ์ เชิดไชย, ปรัตถกร ภักดิ์วาปี, วาริษฐา เดชบุรัมย์, เสกสิทธิ์ ไขขุนทด และคณะ : 1168-1173  
    15 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ภูนรินทร์ สีกุด, ฐิติมา ศิริภาร์, ชาลินี ปลัดพรม : 1174-1184  
    16 การประเมินค่าประมาณอัตราการกรองของไตในการคัดกรองความเสี่ยงโรคไตเรื้อรังในกลุ่มคนที่มาตรวจสุขภาพในการศึกษาเบื้องต้น (วิภาวรรณ วาเสนัง, อิงครัตน์ ศรุติไพบูลย์ : 1185-1191  
    17 ผลการออกกำลังกายกล้ามเนื้อลำตัวต่อการเดินในนักเรียนที่มีภาวะอ้วน: การศึกษานำร่อง (มัลลิกา ภิรมย์บุญ, เสาวนีย์ นาคมะเริง : 1192-1200  
    18 พฤติกรรมและความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนครราชสีมา (สาธิต สีเสนซุย, รัชตะ รอสูงเนิน, ขวัญชนก สุวรรณ, วิริยะการณ์ พักวงษ์, วุฒิภัทร ศรีชัยภูมิ, วีรโชติ มาตรี, ชาญณรงค์ บุญนาที : 1201-1207  
    19 ภาวะสุขภาพของคนงานเก็บขยะในประเทศไทย : การทบทวนวรรณกรรม (ณฤดี พูลเกษม, สุนิสา ชายเกลี้ยง, วิทยา อยู่สุข, พรพิมล กองทิพย์ : 1208-1216  
    20 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานกิจการคาร์แคร์ เขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ชัญญากานต์ โกกะพันธ์, สุนทรี สารางคำ, พรนภา สิงห์ทอง, อรอนงค์ ประสาน : 1217-1226  
     
    กลุ่มสาขา การศึกษา  
    1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การให้คำปรึกษา โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ปารีญา ราพา : 1-10  
    2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา พื้นฐานการปฏิบัติดนตรี เรื่องเครื่องสาย ซออู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (วราวุฒิ เรืองบุตร และ อนุวัฒน์ บุตรทองทิม : 11-19  
    3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (จีรนาถ ภูริเศวตกำจร, อนันต์ ไกรบำรุง และ ขนิษฐา แก้วเอียด : 20-29  
    4 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 (นิพนธ์ วิลุน, จีรนาถ ภูริเศวตกำจร และ ภควรรณ ลุนสำโรง : 30-39  
    5 การพัฒนาความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์และกลวิธี QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW (ฎาฐิณี นิวาสประกฤติ และ สิทธิพล อาจอินทร์ : 40-50  
    6 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้าร่วมกับเทคนิค 5W1H ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ชัยวัฒน์ เหลาเพ็ง และ สิทธิพล อาจอินทร์ : 51-59  
    7 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม อ16201 ภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยการจัดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กมลกัลย์ สตารัตน์ และ สิทธิพล อาจอินทร์ : 60-72  
    8 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก (พัทธดนย์ มหาโยธี และ ศิริพงษ์ เพียศิริ : 73-83  
    9 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกที่มีต่อการส่งเสริมให้บุตรหลานฝึกกีฬาว่ายน้ำ (ณัฏฐิณี สังขวรรณ : 84-95  
    10 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับการส่งเสริมทักษะการขับร้องและความสามารถการทำงานเป็นทีมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปาลภัสสร์ ภู่สากล : 96-105  
    11 กระบวนการจัดการเรียนและการพัฒนาวงดนตรีไทยสู่ความเป็นเลิศ : กรณีศึกษาวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (ธนวัฒน์ บุตรทองทิม, อนุวัฒน์ บุตรทองทิม และ อำนาจ ถามะพันธุ์ : 106-117  
    12 การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 (จีรนาถ ภูริเศวตกำจร, อนันต์ ไกรบำรุง, ขนิษฐา แก้วเอียด, นัยนา พรหมดำ และ ศิริพร สุวรรณรังษี : 118-124  
    13 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ร่างกายมนุษย์ (สุนันทา ยมหล้า, พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ และ วันวิสาข์ ลิจ้วน : 125-137  
    14 การพัฒนารูปแบบการสอนทัศนศิลป์เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ณัฐพิสิษฐ์ สาละลัย : 138-146  
    15 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปกับการเรียนแบบปกติ (อรทัย ขวาซุย, สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ : 147-154  
    16 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อัษฎาวุฒิ ปัดมะลิด, อภิชา แดงจำรูญ : 155-164  
    17 ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์วิทยาการคำนวณ เรื่อง Debugging with Scrat สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) (สุดตา ชูรัตน์, อัมพร วัจนะ : 165-174  
    18 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการเกิดภาพและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับการสอนแบบปกติ (รุ่งนภา น่วมน้อย, อัมพร วัจนะ : 175-184  
    19 ผลการเรียนด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองบนสมาร์ทโฟนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี (เบญจมาศ พึ่งน้ำ, อัมพร วัจนะ : 185-194  
    20 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ติญากร อุตฤทธิ์, อภิชา แดงจำรูญ : 195-201  
    21 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสสารระหว่างการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย กับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) (มุกดาพรรณ พรธรรมคุณ, อัมพร วัจนะ : 202-212  
    22 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กับการสอนปกติ (กานต์พิชชา ดาทอง, อรนุช ลิมตศิริ : 213-220  
    23 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ (ณัฏฐ์นรี ละม้ายแข, อรนุช ลิมิตศิริ : 221-229  
    24 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ชุดประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทวีธาภิเศก (จุฑารัตน์ นาคมาลี, อภิชา แดงจำรูญ : 230-238  
    25 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ (วารุณี เตชะ, อรนุช ลิมตศิริ : 239-246  
    26 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง สมุทรสาครเมืองแห่งประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (พรสิริ ลีแสน, อภิชา แดงจำรูญ : 247-260  
    27 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่องโขนไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตที่สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกับการสอนแบบปกติ (เมทิตา ชัยมา, สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ : 261-268  
    28 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อนและลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต ที่ใช้เกมเป็นสื่อประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ (พิชญานิน วาสะศิริ, อัมพร วัจนะ : 269-280  
    29 เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (พัชรี ปัดชาพงษ์, อัมพร วัจนะ : 281-292  
    30 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา (พนารัตน์ วิทยอนันต์, กฤษดา วัฒนศักดิ์, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 293-301  
    31 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา นาฏศิลป์ เรื่อง ละครไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต ที่สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกับการสอนแบบปกติ (วราทิพย์ ศรีอ่ำอ่วม, สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ : 302-310  
    32 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ (รวีวรรณ ภู่ประดิษฐ์, อรนุช ลิมตศิริ : 311-318  
    33 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์กับการเรียนแบบปกติ (ธัญญารัตน์ ศรีชมชื่น, สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ : 319-326  
    34 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์กับการเรียนแบบปกติ (ธิวากร โมฆรัตน์, สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ : 327-334  
    35 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กนกวรรณ สมีดี, อภิชา แดงจำรูญ : 335-343  
    36 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ (วีรชัย เฉิดฉาย, อรนุช ลิมตศิริ : 344-353  
    37 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 (วลีรัตน์ มุ่งรวยกลาง, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 354-361  
    38 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้ชุดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) กับการสอนแบบปกติ (วรรณิศา จันทร์เสียงเย็น, อัมพร วัจนะ : 362-371  
    39 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำครูและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 (สุปราณี แช่มเมืองปัก, กฤษดา วัฒนศักดิ์, วิรัลพัชร วงศ์วัฒนเกษม : 372-383  
    40 การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จังหวัดลพบุรี (สุธิพงษ์ พลหาร : 384-393  
    41 การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 (ธราธิป เลิศชิรพันธ์, สาริศา เจนเขว้า, จิรนาถ ภูริเศวตกำจร : 394-403  
    42 องค์ประกอบการบริหารที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของครู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา (บำเพ็ญ ไทยสะเทือน : 404-414  
    43 การศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (ธีระยุทธ คงแสงธรรม : 415-425  
    44 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำตามแนวพุทธ และการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (น้อย มีทอง, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม, ชุติมา พรหมผุย : 426-437  
    45 การศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนเอกชน กลุ่มอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (พิมลพรรณ พงษ์สุวรรณ, ธีระ รุญเจริญ, จีรนาถ ภูริเศวตกำจร : 438-444  
    46 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พรทิพย์ เทียบกลาง : 445-455  
    47 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 (ฉวีวรรณ มีเงิน : 456-467  
    48 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร (ธนากร วิจิตรานนท์ : 468-478  
    49 สภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ภัทริน โพธิ์มั่น, สาริศา เจนเขว้า, จีรนาถ ภูริเศวตกำจร : 479-487  
    50 การศึกษาลักษณะภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (กิตติ์โภคิน ธนยศจินดารัชต์, ภควรรณ ลุนสำโรง, สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี : 488-497  
    51 การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้อำนายการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (เอกวีร์ บุญยืน, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 498-506  
    52 การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 (มาลี บ่อพิมาย, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 507-513  
    53 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 (อารีรัตน์ แหวนจะโป๊ะ, ดร.วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 514-520  
    54 สภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 (ภานุวัฒน์ บ่างศรีวงษ์, สาริศา เจนเขว้า : 521-528  
    55 การศึกษาผลการพัฒนาด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเปิด ประกอบผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น (นิตยา กลิ่นเมือง, คงศักดิ์ สังฆมานนท์ : 529-537  
    56 การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (ธิดารัตน์ สมานพันธ์, จันทร์ ติยะวงศ์ : 538-545  
    57 ผลการใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ดร.จันทร์ ติยะวงศ์, ธิดารัตน์ สมานพันธ์ : 557-567  
    58 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฐานโครงงานสร้างสรรค์ในวิทยาลัยนครราชสีมา (คงศักดิ์ สังฆมานนท์ : 557-567  
    59 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบ POE เรื่องพลังงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (เสาวภา มินา, ผดุง เพชรสุข : 568-578  
    60 รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับครูระดับปฐมวัย : เล่นปนเรียนสู่เกมส์การศึกษา (อรณิชชา ทศตา, กชพร ใจอดทน : 579-589  
    61 สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 : กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม (เพลินจิต ชุมสุข : 590-600  
    62 ความพึงพอใจของครูกลุ่มโรงเรียนท่าจีนสองพี่น้อง ที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 (สรศักดิ์ ตันติปัญญาเทพ : 601-609  
    63 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนภายในเขตอำเภอกบินทร์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 (รุ่งนภา บุญมณี : 610-619  
    64 การนิเทศภายในเพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ (เมธากฤษ สมบังใด : 620-629  
    65 วิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่าสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 (จักรวาล ธรรมวะรีย์ : 630-638  
    66 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (กมลรัตน์ ผิวเหลือง : 639-648  
    67 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 (นันทิวา ทองพุฒิ : 649-660  
    68 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านคอกช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ศุภวิทย์ วชิรวรรณ : 661-670  
    69 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (สักการียา บินรัตแก้ว : 671-682  
    70 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 (วัชราภรณ์ สุวรรณประทีป : 683-692  
    71 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอคง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 (มนตรี หมื่นรัตน์ : 693-700  
    72 การศึกษาทักษะการบริหารของผู้อำนายการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ศิริเพ็ญ บุญยืน, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 701-710  
    73 การศึกษาลักษณะภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สมพร ทรงจอหอ, ธีระ รุญเจริญ, จีรนาถ ภูริเศวตกำจร : 711-720  
    74 พฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ดิษธัสต์ พรหมโชคศิริกุล : 721-730  
    75 ปัญหาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอสังขะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (กฤษณา ไพดี : 731-740  
    76 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนร่มเกล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (ศักดิ์ดา คำมุงคุณ : 741-750  
    77 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (โศรดา เปลี่ยนจันทร์ : 751-757  
    78 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน อำเภอท่าชนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 (กาญจนา ชูนาวา : 758-767  
    79 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (กฤษณพงศ์ สืบค้า : 768-780  
    80 ภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (ชลดา ปิ่นวิเศษ : 781-792  
    81 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับการเรียนแบบปกติ (สรินนา ศรีเมือง, อรนุช ลิมตศิริ : 1227-1235  
    82 การศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชนในการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) จังหวัดบุรีรัมย์ (จัตุพร แปวไธสง : 1236-1244  
    83 การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (อภิญญา บุณยเกียรติ : 1245-1257  
    84 การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา (พงศ์พันธ์ ใหญ่โคกกรวด : 1258-1267  
    85 ทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 (จุฬาภรณ์ จงวัฒนานุกูล, สาริศา เจนเขว้า : 1268-1275  
    86 ผลการใช้วิธีการสอนแบบเปิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ประสิทธิ์พร ภูวงษ์, จันทร์ ติยะวงศ์ : 1276-1284  
    87 คุณภาพชีวิตการทำงานของครู ในอำเภอพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 (อรอุมา ชุ่มเอียด : 1285-1294  
     
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    1 พฤติกรรมการใช้ชีวิตดิจิทัลกับการแชร์ประสบการณ์ในโลกออนไลน์ของคนไทย (ณัฐภณ สุเมธอธิคม, ฉันทนา ปาปัดถา : 961-973  
    2 การพัฒนาเว็บไซต์และระบบส่งบทความออนไลน์ของวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (ฉันทนา ปาปัดถา, ณัฐภณ สุเมธอธิคม : 974-983  
    3 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ธีระพงศ์ มลิวัลย์, ศิริกาญจนา พิลาบุตร, สิตา ทัพมงคล : 984-990  
    4 การออกแบบคาแรคเตอร์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของร้านขนมกรอบเค็มครูเมย์ (สิทธิชัย ป้อมทอง, สุภาพร เย็นเหลือ, กิติพงศ์ รัตนวงกต : 991-997  
    5 การศึกษาการเพิ่มคุณค่ายางธรรมชาติทางวิศวกรรมสำหรับการผลิตยางกันลื่นด้วยกระบวนการขึ้นรูปยาง (ธวัชชัย ชาติตำนาญ, ประสงค์ ก้านแก้ว, สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ, จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง : 998-1008  
    6 ความหลากหลายของสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงบริเวณชายฝั่ง ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (ภัทราวุธ จันทร์นุ่ม, อนุพันธ์ สินชัย, ทิพย์สุดา ชงัดเวช : 1009-1015  
    7 การตรวจหาฟอร์มาลินในน้ำแช่อาหารทะเลในตลาดจังหวัดนครราชสีมา (วิภาวัลย์ บัวศรียอด, นุสบา นามวงศ์, สว่างพงษ์ เรืองศรี, เขมจิรา กัญญะลา, นูรฮูดา สุวรรณนุรักษ์, ลัดดาวัลย์ พะวร, มาลินี ธานี, ปาริชาติ อ้นองอาจ, อรอุมา จันทร์เสถียร : 1016-1023  
    8 การทดสอบความสะอาดภาชนะสัมผัสอาหารของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา (กฤษณะ มาชัยภูมิ, จุฑามาศ บุญคำ, บวรลักษณ์ วิบูลย์ศิลป์, ศุภกานต์ สุขแสวง, อุไรรัตน์ มีคำทอง, ลัดดาวัลย์ พะวร, มาลินี ธานี, ปาริชาติ อ้นองอาจ, อรอุมา จันทร์เสถียร : 1024-1029  
    9 การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ในอาหารพร้อมบริโภค ในศูนย์อาหารจังหวัดนครราชสีมา (ศรันรัตน์ แผลงงาม, รัฐฐิกา หนองเหล็ก, อรอุมา จันทร์เสถียร : 1030-1037  
     
    กลุ่มสาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ  
    1 การใช้วิทยุธุรกิจขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดจันทบุรี (จุฑามาศ อินทร์จันทร์, จำเริญ คังคะศรี, ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา, เอมอร หวานเสนาะ : 793-806  
    2 ความเครียดในงาน ความเหนื่อยหน่ายในงาน ความรู้สึกผูกพันกับองค์กร และการจัดการความเครียด: กรณีศึกษาของกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี (ปิยะวรรณ คุ้มญาติ, ซินเนีย รัติภัทร์ : 807-817  
    3 การใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี (จเร เถื่อนพวงแก้ว, ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา, จำเริญ คังคะศรี, ลักขณา ธรรมสุภาพงศ์ : 818-828  
    4 การเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์และพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวของวัยรุ่นไทย (พงศ์กฤษฏิ์ พละเลิศ, ฉันทนา ปาปัดถา : 829-837  
    5 การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO - ERM ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (วรรณวิษา บุตรแก้ว, สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล : 838-845  
    6 การจัดทําบัญชีและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการบัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอําเภอเมืองนครราชสีมา (ณณิชากร กล้องแก้ว : 846-851  
    7 ความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการเงินการบัญชีของหน่วยงานกรมทหารช่างที่ 2 (อาทิตยา เลี้ยงวัฒนหิรัญ, กชพร ใจอดทน, อาทิตย์ คะชะมุข, เอกราช อินทร์อุดม, ไพลิน ดูพิมาย : 852-860  
    8 การศึกษาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภทที่พักแรมและร้านอาหารในกลุ่มจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก (ดนัย โชติแสง, ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา, จเร เถื่อนพวงแก้ว, ณิชพน แสงกระจ่าง : 861-871  
    9 การแก้ไขปัญหาในการวางบิลผ่านระบบ Line Official Account ของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวอลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (สุพัตรา หารัญดา, กรวิทย์ ภูคลองแถว : 872-879  
    10 ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จของสินค้าประเภทผ้าไหมในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (กชพร ใจอดทน, อรณิชชา ทศตา, เกตุจันทร์ทา ศรีวะรมย์ : 880-887  
    11 คุณภาพการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ภาณุวัฒน์ วรรัมย์, ดร.สุวรรณ เดชน้อย : 888-899  
    12 คุณภาพการให้บริการของตลาดประชารัฐองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ขวัญกมล ธะณีหงษ์, ดร.นฤชล ธนจิตชัย : 900-908  
    13 คุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ธัญวัฒน์ เทียนทอง, ดร.สุวรรณ เดชน้อย : 909-917  
    14 คุณภาพการให้บริการงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (ขวัญตา บุญปัญญา, ดร.สุวรรณ เดชน้อย : 918-927  
    15 คุณภาพการให้บริการของกองประปาเทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ภัสสร เคนน้ำเที่ยง, ดร.สุวรรณ เดชน้อย : 928-936  
    16 การศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร กรณีศึกษาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มณัษนันท์ มัคคะรม, สุรศักดิ์ แก้วคำแสน, สุวารี เขียวคำ : 937-949  
    17 แนวทางการยกระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบล ในเขตจังหวัดอุดรธานี (เทิดทูล หูตาชัย, สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ, จินตนา กำแพงศิริชัย : 950-960  
     
  คณะกรรมการ  
     คณะกรรมการจัดงาน ( :  
     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ( :