เกี่ยวกับเรา

          วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นแหล่งรวบรวมวารสารทางวิชาการ ของวิทยาลัยนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและงานวิจัยแก่บุคคลทั่วไป และส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ แบ่งวารสารออกเป็น 4 ฉบับ ได้แก่

 1. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้พิจารณาจัดกลุ่มให้เป็นวารสาร กลุ่มที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2562) สาขาของบทความที่เปิดรับ ได้แก่
  1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2) สาขานิติศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
  3) สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ
  4) สาขาศึกษาศาสตร์
  5) สาขาอื่นๆ ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร
  ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ (ทุก 4 เดือน) ดังนี้
  • ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน
  • ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม
 2. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือว่าเป็นวารสารน้องใหม่ของวิทยาลัยนครราชสีมา มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี
 3. วารสารฉบับพิเศษ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ของวิทยาลัย ตามมติเห็นชอบจากสภาสถาบัน
 4. วารสารรายงานสืบเนื่อง เป็นวารสารที่เผยแพร่บทความฉบับเต็ม (Full paper) จากการจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ของวิทยาลัยนครราชสีมา

          วิทยาลัยนครราชสีมา และกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ทุกฉบับ มีความยินดีของเรียนเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา สมาชิกวารสาร และผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการ และรายงานวิจัยที่น่าสนใจ บทความและรายงานการวิจัยจะได้รับการตรวจรูปแบบและความครบถ้วนของรูปแบบจากกองบรรณาธิการวารสาร และจะได้รับการตรวจพิจารณาเนื้อหาของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) 2 ท่าน และบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตีพิมพ์ บทความที่ได้รับการพิจารณาถือเป็นสิทธิ์ของผู้เขียนและวารสาร และผู้เขียนต้องส่งบทความที่แก้ไขครั้งสุดท้ายมาทางเว็บไซต์นี้ โดยการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สำนักวิจัยและพัฒนา) วิทยาลัยนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-466111 โทรสาร 044-465668 หรือที่ E – mail : journal@nmc.ac.th