ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

รายชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ

 
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ได้แก่
วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ดังต่อไปนี้