ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

การส่งและพิจารณา

     
การจัดส่งบทความ
  1. ลงทะเบียน สมาชิกในระบบ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  2. ผู้เขียนจัดทำบทความตามรูปแบบที่กำหนด
  3. โหลดแบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  4. Login เข้าสู่ระบบ เพื่อส่งแบบเสนอบทความ และ บทความ ที่บันทึกด้วย Ms.Word
       หากพบปัญหาการส่งบทความไม่ผ่าน สามารถติดต่อได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สำนักวิจัยและพัฒนา) โทร.044-466111 ต่อ 185 หรือ อีเมล์ journal@nmc.ac.th
     
* กรณีที่ผลงานมีมนุษย์เป็นผู้ถูกวิจัย เช่น การทดลองยา การฝังเข็ม หรืองานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางจิตใจ สิทธิความเป็นมนุษย์ ให้แนบหนังสือรับรองจากกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มาทางอีเมล์ journal@nmc.ac.th
   
ขั้นตอนการตรวจพิจารณาบทความ
  1. กองบรรณาธิการรับบทความ และตรวจพิจารณาในเบื้องต้น จากนั้นติดต่อผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข
  2. เมื่อได้รับบทความที่แก้ไขเบื้องต้นแล้ว กองบรรณาธิการ จะเสนอบทความแก่บรรณาธิการและ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา (ใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 7-15 วัน แล้วแต่จำนวนบทความ)
  3. กองบรรณาธิการ แจ้งผลการพิจารณา ดังนี้
    3.1 "ผ่าน" โดยไม่ต้องแก้ไขปรับปรุง กองบรรณาธิการจะติดต่อผู้เขียนเพื่อรับแบบตอบรับการตีพิมพ์
    3.2 "ผ่าน" โดยต้องแก้ไขปรับปรุง กองบรรณาธิการจะติดต่อผู้เขียนเพื่อแก้ไขตามคำแนะนำของบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในเวลาที่กำหนด (ซึ่งสามารถแก้ไขได้เพียง 3 รอบเท่านั้น)
    3.3 "ไม่ผ่าน" กองบรรณาธิการจะติดต่อผู้เขียนเกี่ยวกับเหตุที่ไม่รับตีพิมพ์ เช่น ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดรับ หรือมีการส่งให้ปรับปรุงแก้ไขเกินกว่า 3 รอบ เป็นต้น
  4. ผู้เขียนส่ง file บทความฉบับสมบูรณ์ (ผ่านการแก้ไขแล้ว) ในระบบที่เว็บไซต์วารสาร http://journal.nmc.ac.th/th
  5. กองบรรณาธิการติดต่อผู้เขียนเพื่อจัดส่งแบบตอบรับการตีพิมพ์บทความ
  6. ตีพิมพ์เผยแพร่ตามกำหนด (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)
     

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความลงวารสาร

 
     ผู้เขียนบทความ ต้องชำระค่าตีพิมพ์บทความลงวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 4,000 บาท
และท่านจะได้รับเล่มวารสารฉบับที่ท่านลงตีพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ

โดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา สาขา สามแยกปักธงชัย เลขที่บัญชี 374-0-30142-2 ส่งสำเนาใบชำระเงินพร้อมใบสมัครสมาชิกวารสาร
มาที่ e-mail : journal@nmc.ac.th หรือ Fax. 044-465668 ถึง สำนักวิจัยและพัฒนา