กองบรรณาธิการ

 
ที่ปรึกษา
  ๑. อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ วิทยาลัยนครราชสีมา
     
บรรณาธิการ
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ วิทยาลัยนครราชสีมา
     
กองบรรณาธิการ
  ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ วิทยาลัยนครราชสีมา
  ๒. ศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ นักวิชาการอิสระ
  ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ นาครวิเชตร วิทยาลัยนครราชสีมา
  ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  ๖. รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์ วิทยาลัยนครราชสีมา
  ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสวียน เจนเขว้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง เพชรสุข วิทยาลัยนครราชสีมา
  ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ เบียดนอก มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ เติมสินสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ มีมาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
  ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ วิทยาลัยนครราชสีมา
  ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตใส คล่องพยาบาล นักวิชาการอิสระ (ข้าราชการบำนาญ)
  ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
  ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา ทศตา วิทยาลัยนครราชสีมา
  ๑๘. อาจารย์ ดร.ภิญญดา รี่นสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  ๑๙. อาจารย์ ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  ๒๐. อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี วิทยาลัยนครราชสีมา
     
กองจัดการวารสาร
  ๑. อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย ประธานกรรมการ
  ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โคตรบรรเทา กรรมการ
  ๓. รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กฤษฎา วัฒนศักดิ์ กรรมการ
  ๔. Dr.David J.Policy กรรมการ
  ๕. อาจารย์ ดร.อรอุมา จันทร์เสถียร กรรมการ
  ๖. นายเรืองศักดิ์ มูลเกษร กรรมการ
  ๗. นางสาวจิฏติภักษ์ ศรีสุรธีกูล กรรมการและเลขานุการ
  ๘. นางสาวสุดารัตน์ แสงโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ