ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

รายชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองระดับชาติ

 
วารสารทางวิชาการในระดับชาติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด คือ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒
  • ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI : Thai-Journal Citation Index Center) (คลิก!)
หมายเหตุ : กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป