ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 4 ฉบับที่ สืบเนื่อง(1 2559)
 
     
  รองปก  
     รองปก  
     สารจากอธิการบดี  
     กำหนดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓  
     สารบัญ  
     
  บทความวิจัย  
    1 ศิริลักษณ์ ขันตรี( : )  
    2 เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี( : )  
    3 ธนกฤต ศิลปธรากุล( : )  
    4 บงกช เชี่ยวชาญวิชาเวท( : )  
    5 ธานิล ม่วงพูล( : )  
    6 วริทธิ์ธร คำหมาย( : )  
    7 รุ่งโรจน์ ไกรสิทธิพาณิชย์( : )  
    8 สุกันณ์ดา ลีละครจันทร์( : )  
    9 นพฤทธิ์ คล้ายแก้ว( : )  
    10 ทวิสันต์ โลณานุรักษ์( : )  
    11 ศศิภา ฟูปลื้ม( : )  
    12 สุมาลี ไหลหาโคตร( : )  
    13 ยุพดี ทองโคตร( : )  
    14 นฤพล เมนไธสง( : )  
    15 ไลลา หริ่มเพ็ง( : )  
    16 ปรานี คะหาราช( : )  
    17 ชัยฤทธิ์ กล่อมใจ( : )  
    18 ณัชชา ม่วงพุ่ม( : )  
    19 วันเพ็ญ นันทะศรี( : )  
    20 เบญจวรรณ นูขุนทด( : )  
    21 ทองคำ ผาสุวรรณ( : )  
    22 ศิริโรจน์ ภักดีกลาง( : )  
    23 ศิริรัชส์ อินสุข( : )  
    24 วรรณกร ศรีรอด( : )  
    25 นลพรรณ บับพาน( : )  
    26 ชยาภัสร์ ศักดิ์ศรีบำรุง( : )  
    27 เอนก ชัยจำรัส( : )  
    28 อุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์( : )  
    29 ทิยาพร ศิลปี( : )  
    30 วิชาญ โชติกลาง( : )  
    31 อรนุช ไตยราช( : )  
    32 สุปราณี พรหมดีสาร( : )  
    33 จุฬารัตน์ ศิลปธร280( : )  
    34 สังวาล หอมตา( : )  
    35 ฤทัยรัตน์ เลาวกุล( : )  
    36 เบญญาภา พวงทอง( : )  
    37 สุกัลย์ชนา ค้อศุภฤกษ์สกุล( : )  
    38 ปัญญา วงศ์คุณทรัพย์( : )  
    39 รังสิมา บัวทอง( : )  
    40 สุวิทย์ บัวกอง( : )  
    41 สีนวล บุญย่านยาว( : )  
    42 จรรยา ศรีบัวหลวง( : )  
    43 ศิริพร พึ่งเพ็ชร์( : )  
     
  บทความวิชาการ  
    1 ภาณุมาศ หอมกลิ่น( : )  
    2 ศุภัชฌา สุดใจ( : )  
    3 ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์( : )  
    4 ธวัชชัย เอกสันติ( : )  
    5 ณัฐธญา วิไลวรรณ( : )  
    6 ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร( : )  
    7 ศุภลักษณ์ สุขไพบูลย์( : )  
    8 อรรณพ สุขไพบูลย์( : )  
    9 จำลอง แววกระโทก( : )  
    10 วนิดา ทิวาพัฒน์ ถามูลตรี( : )  
    11 สุกัญญา หมู่เย็น( : )  
    12 สุกัญญา หมู่เย็น( : )  
    13 สุกัญญา หมู่เย็น( : )  
    14 กิตติคุณ เกริงกำจรกิจ( : )  
    15 วิราวรรณ โสภามา( : )  
    16 มะลิวรรณ อรรคเศรษฐัง( : )  
    17 สลีลา พุ่มเพ็ชร( : )  
    18 สุธาสินี วิยาภรณ์( : )  
    19 ปาริฉัตร ภูต้องลม( : )  
    20 รชศา ปรีวิลัย( : )  
    21 อภิชา แสนเมือง( : )  
    22 วรินทร์ อินทรละมุล( : )  
    23 ชัยพัทธ์ ทองใบ( : )  
    24 สุทธิพงษ์ สิงห์ค้อ( : )  
    25 พรชัย พันธุ์ธาดาพร( : )  
    26 พรชัย พันธุ์ธาดาพร( : )  
    27 รัชนี สุดตาชาติ( : )  
    28 ภาณุมาศ หอมกลิ่น( : )  
    29 พินิจ หอมศักดิ์มงคล( : )  
    30 กนิษฐา ปิติฤทธิ์( : )  
    31 สุชีรา พระมาลา( : )  
    32 ไปรยา ตระกูลภัทรเวช( : )  
    33 สุมาลี สุทธะตั้ง( : )  
    34 ณัฐชา เพ็งที ( : )  
    35 พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์( : )  
    36 อนุภูมิ คำยัง( : )  
    37 สุกัญญา เเรงกล้า( : )  
    38 เฟื่องฟ้า บุญกอง( : )  
    39 โชติกา เปรมสิงห์ชัย( : )  
    40 วราพรรณ จิตรัมย์( : )  
    41 สกุณา สมณะ( : )  
    42 อรทัย แก่นจันทร์ ( : )  
    43 ชนิกานต์ โชติจันทึก( : )  
    44 โกศล ประสงค์สุข( : )  
    45 ศิรินภา นกแก้ว( : )  
    46 สรวีย์ พวงเดชานนท์( : )  
    47 วรรณิภา เสาวพันธ์( : )  
    48 ประสิทธิพร แท่นพิทักษ์( : )  
    49 ปภัชญา สมัครคดี( : )  
    50 สรเพชร อาจเดช( : )  
    51 ปุญญาพร บุญปลูก( : )  
    52 โชติกา วัชรเดชโภคิน( : )  
    53 ธัญวลัย สังฆมณี( : )  
    54 สมชาย อุทัยน้อย( : )  
    55 สุภาวดี พุทธศรี( : )  
    56 ชญานี ประกอบชาติ( : )  
    57 สุรีรัตน์ แสนนอก( : )  
    58 กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์( : )  
    59 ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล 844( : )  
    60 ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล 849( : )  
    61 ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล 854( : )  
    62 ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล 859( : )  
    63 ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล 864( : )  
    64 วิชาญ โชติกลาง( : )  
    65 รุ่งนภา แก้ววัน( : )  
    66 ชวนพิศ รักษาพวก( : )  
    67 รุ่งโรจน์ หัวใจแก้ว( : )  
    68 นวพร ทรงวิชา( : )  
    69 เพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์( : )  
    70 เบญจมาศ เสาะสืบงาม( : )  
    71 ณัฐธิกานต์ โสกงโสด( : )  
    72 วุฒินันท์ นามนาค( : )  
    73 ไชยเนตร กรมธรรมมา( : )  
    74 ธนาภา ชมภูธัญ( : )  
    75 ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง( : )  
    76 ลำพูล บุญน้อย( : )  
    77 วีระ ติกาพันธ์( : )  
    78 สุภาพรรณ บุญพันธ์( : )  
    79 ญาตินันท์ เสนคราม( : )  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 ภาคผนวก( : )  
    2 คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3( : )  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร