ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารรายงานสืบเนื่อง

 
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ปี 2559
 
     
  รองปก  
     รองปก  
     สารจากอธิการบดี  
     กำหนดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓  
     สารบัญ  
     
  การนำเสนอภาคบรรยาย  
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    1 ศิริลักษณ์ ขันตรี( :  
    2 เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี( :  
    3 ธนกฤต ศิลปธรากุล( :  
    4 บงกช เชี่ยวชาญวิชาเวท( :  
     
    กลุ่มสาขา การศึกษา  
    1 วันเพ็ญ นันทะศรี( :  
    2 เบญจวรรณ นูขุนทด( :  
    3 ทองคำ ผาสุวรรณ( :  
    4 ศิริโรจน์ ภักดีกลาง( :  
    5 ศิริรัชส์ อินสุข( :  
    6 วรรณกร ศรีรอด( :  
    7 นลพรรณ บับพาน( :  
    8 ชยาภัสร์ ศักดิ์ศรีบำรุง( :  
    9 เอนก ชัยจำรัส( :  
    10 อุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์( :  
    11 ทิยาพร ศิลปี( :  
    12 วิชาญ โชติกลาง( :  
    13 อรนุช ไตยราช( :  
    14 สุปราณี พรหมดีสาร( :  
    15 จุฬารัตน์ ศิลปธร280( :  
    16 สังวาล หอมตา( :  
    17 ฤทัยรัตน์ เลาวกุล( :  
    18 เบญญาภา พวงทอง( :  
    19 สุกัลย์ชนา ค้อศุภฤกษ์สกุล( :  
    20 ปัญญา วงศ์คุณทรัพย์( :  
    21 รังสิมา บัวทอง( :  
    22 สุวิทย์ บัวกอง( :  
    23 สีนวล บุญย่านยาว( :  
    24 จรรยา ศรีบัวหลวง( :  
    25 ศิริพร พึ่งเพ็ชร์( :  
     
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    1 ธานิล ม่วงพูล( :  
    2 วริทธิ์ธร คำหมาย( :  
    3 รุ่งโรจน์ ไกรสิทธิพาณิชย์( :  
    4 สุกันณ์ดา ลีละครจันทร์( :  
    5 นพฤทธิ์ คล้ายแก้ว( :  
     
    กลุ่มสาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ  
    1 ทวิสันต์ โลณานุรักษ์( :  
    2 ศศิภา ฟูปลื้ม( :  
    3 สุมาลี ไหลหาโคตร( :  
    4 ยุพดี ทองโคตร( :  
    5 นฤพล เมนไธสง( :  
    6 ไลลา หริ่มเพ็ง( :  
    7 ปรานี คะหาราช( :  
    8 ชัยฤทธิ์ กล่อมใจ( :  
    9 ณัชชา ม่วงพุ่ม( :  
     
  การนำเสนอภาคโปสเตอร์  
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    1 ภาณุมาศ หอมกลิ่น( :  
    2 ศุภัชฌา สุดใจ( :  
    3 ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์( :  
    4 ธวัชชัย เอกสันติ( :  
    5 ณัฐธญา วิไลวรรณ( :  
    6 ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร( :  
    7 ศุภลักษณ์ สุขไพบูลย์( :  
    8 อรรณพ สุขไพบูลย์( :  
    9 จำลอง แววกระโทก( :  
    10 ภาณุมาศ หอมกลิ่น( :  
     
    กลุ่มสาขา การศึกษา  
    1 ณัฐชา เพ็งที ( :  
    2 พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์( :  
    3 อนุภูมิ คำยัง( :  
    4 สุกัญญา เเรงกล้า( :  
    5 เฟื่องฟ้า บุญกอง( :  
    6 โชติกา เปรมสิงห์ชัย( :  
    7 วราพรรณ จิตรัมย์( :  
    8 สกุณา สมณะ( :  
    9 อรทัย แก่นจันทร์ ( :  
    10 ชนิกานต์ โชติจันทึก( :  
    11 โกศล ประสงค์สุข( :  
    12 ศิรินภา นกแก้ว( :  
    13 สรวีย์ พวงเดชานนท์( :  
    14 วรรณิภา เสาวพันธ์( :  
    15 ประสิทธิพร แท่นพิทักษ์( :  
    16 ปภัชญา สมัครคดี( :  
    17 สรเพชร อาจเดช( :  
    18 ปุญญาพร บุญปลูก( :  
    19 โชติกา วัชรเดชโภคิน( :  
    20 ธัญวลัย สังฆมณี( :  
    21 สมชาย อุทัยน้อย( :  
    22 สุภาวดี พุทธศรี( :  
    23 ชญานี ประกอบชาติ( :  
    24 สุรีรัตน์ แสนนอก( :  
    25 กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์( :  
    26 ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล 844( :  
    27 ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล 849( :  
    28 ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล 854( :  
    29 ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล 859( :  
    30 ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล 864( :  
    31 วิชาญ โชติกลาง( :  
    32 รุ่งนภา แก้ววัน( :  
    33 ชวนพิศ รักษาพวก( :  
    34 รุ่งโรจน์ หัวใจแก้ว( :  
    35 นวพร ทรงวิชา( :  
    36 เพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์( :  
    37 เบญจมาศ เสาะสืบงาม( :  
    38 ณัฐธิกานต์ โสกงโสด( :  
    39 วุฒินันท์ นามนาค( :  
    40 ไชยเนตร กรมธรรมมา( :  
    41 ธนาภา ชมภูธัญ( :  
    42 ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง( :  
    43 ลำพูล บุญน้อย( :  
    44 วีระ ติกาพันธ์( :  
    45 สุภาพรรณ บุญพันธ์( :  
    46 ญาตินันท์ เสนคราม( :  
     
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    1 พินิจ หอมศักดิ์มงคล( :  
    2 กนิษฐา ปิติฤทธิ์( :  
    3 สุชีรา พระมาลา( :  
    4 ไปรยา ตระกูลภัทรเวช( :  
    5 สุมาลี สุทธะตั้ง( :  
     
    กลุ่มสาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ  
    1 วนิดา ทิวาพัฒน์ ถามูลตรี( :  
    2 สุกัญญา หมู่เย็น( :  
    3 สุกัญญา หมู่เย็น( :  
    4 สุกัญญา หมู่เย็น( :  
    5 กิตติคุณ เกริงกำจรกิจ( :  
    6 วิราวรรณ โสภามา( :  
    7 มะลิวรรณ อรรคเศรษฐัง( :  
    8 สลีลา พุ่มเพ็ชร( :  
    9 สุธาสินี วิยาภรณ์( :  
    10 ปาริฉัตร ภูต้องลม( :  
    11 รชศา ปรีวิลัย( :  
    12 อภิชา แสนเมือง( :  
    13 วรินทร์ อินทรละมุล( :  
    14 ชัยพัทธ์ ทองใบ( :  
    15 สุทธิพงษ์ สิงห์ค้อ( :  
    16 พรชัย พันธุ์ธาดาพร( :  
    17 พรชัย พันธุ์ธาดาพร( :  
    18 รัชนี สุดตาชาติ( :  
     
  คณะกรรมการ  
     ภาคผนวก( :  
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3( :