ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 13 ฉบับที่ สืบเนื่อง(1 2564)
 
     
  รองปก  
     ส่วนหน้า  
     สารบัญ  
     
  บทความวิจัย  
    1 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จังหวัดนครราชสีมา(ภาณุพันธ์ พรมสวัสดิ์ ชุติมา พรหมผุย ภควรรณ ลุนสำโรง : 2-15)  
    2 สภาพปัญหาที่มีผลต่อการบริหารจัดการการทดสอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม(นุชนาถ บัวสุดตา สุภัทรา เขียวศรี ภาวดี พันธรักษ์ : 16-27)  
    3 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษาที่พลิกผัน(ศิรินนาถ ทับทิมใส พร้อมพิไล บัวสุวรรณ วรรณวิศา สืบนุสรณ์ คล้ายจำแลง : 28-39)  
    4 การพัฒนาแบบประเมินอิทธิพลของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา(คมกริช สังขรัตน์ พร้อมพิไล บัวสุวรรณ มีชัย ออสุวรรณ : 40-50)  
    5 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม(กรรณิการ์ มะโนมั่น กฤษฎา วัฒนศักดิ์ : 51-62)  
    6 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5(ทศพร ณ นคร กรองทิพย์ นาควิเชตร : 63-72)  
    7 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1(สุภาพร ปานหอม วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 73-84)  
    8 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สุนันทา แก้วสว่าง วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 85-96)  
    9 จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10(ศศิธร แซ่มเทศ กรองทิพย์ นาควิเชตร : 97-106)  
    10 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม(สุภาภรณ์ สุวาท ภควรรณ ลุนสำโรง : 107-116)  
    11 ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม(เลิศดนัย บารมี ภควรรณ ลุนสำโรง : 117-127)  
    12 การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม(อิสราภรณ์ เกียรติคงนนท์ ภควรรณ ลุนสำโรง : 128-136)  
    13 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1(ปริญาภรณ์ ลำบาล กรองทิพย์ นาควิเชตร : 137-148)  
    14 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2(ธวัชชัย ฉีดเสน ชุติมา พรหมผุย : 149-159)  
    15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1(เพชรรัตน์ ศรีสุกใส ชุติมา พรหมผุย : 160-168)  
    16 การศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 2 (ผุสดี ฉีดเสน ชุติมา พรหมผุย : 169-181)  
    17 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10(เจนจิรา อ้อยแดง กฤษฎา วัฒนศักดิ์ : 182-192)  
    18 ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10(ลัดดา เอี่ยมมั่น กฤษฎา วัฒนศักดิ์ : 193-205)  
    19 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี(สุพรรณษา คงตั้ง ชุติมา พรหมผุย : 206-216)  
    20 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2(จรินทร์ ชูนาวา ชุติมา พรหมผุย : 217-228)  
    21 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10(สุนันทา ปักษาสวย วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 229-238)  
    22 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10(นิกัญญา หอมรื่น ชุติมา พรหมผุย : 239-259)  
    23 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรมที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการเรียนแบบปกติ(สมสินธ์ รักบุญ อรนุช ลิมตศิริ : 251-261)  
    24 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ประกอบคำคล้องจอง ชุด ผลไม้ไทยกับการจัดประสบการณ์ตามปกติ(วายูน เสนาวรรณ กรวิภา สรรพกิจจำนง : 262-272)  
    25 การสร้างเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานมัลติมีเดีย ชุด ต้นอ้อกับกอแก้ว(รสสุคนธ์ คนงาม : 273-281)  
    26 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Nouns (คำนาม) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ(แป้งหอม สุวะธรรม อรนุช ลิมตศิริ : 282-291)  
    27 การศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(กุลรัศมิ์ ทองคำเภา จิราวัฒน์ ขจรศิลป์ : 292-302)  
    28 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชและสัตว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนสื่อประสมชุด พืชและสัตว์น่ารู้ กับการสอนแบบปกติ(ขวัญฤทัย รัตนชัย : 303-313)  
    29 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติ(จันทิมา สรรเสริญ : 314-325)  
    30 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดโพลยา (ดวงชนก เบ็ญมาศ สุรัตน์ ขวัญบุญจันทร์ : 326-336)  
    31 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง My free time ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการเรียนแบบปกติ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์)(เนตรชนก นวลมณี : 337-346)  
    32 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาญี่ปุ่นเรื่อง อักษรคันจิ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนโดยใช้ บทเรียนสื่อประสม ชุด สนุกกับคันจิ กับการสอนแบบปกติ(ฉัตรแก้ว สุขราช กรวิภา สรรพกิจจำนง : 347-355)  
    33 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง Present Tensessของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”(มยุรี วิบูลย์กุล : 356-367)  
    34 ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการบัญชีของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพกรณีศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล(สุพัตรา ชัมภูชะนะ รสิกา ปรีเปรม รจนา ไทยสงฆ์ สรินทิพย์ กาญจนะ พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ : 368-378)  
    35 การศึกษาความเหมาะสมและความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(ศุภชัย โชติกิจภิวาทย์ ธณัฐชา รัตนพันธ์ อนุวัฒน์ จันทสะ เศณวี ฤกษ์มงคล : 379-387)  
    36 สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10(สุดารัตน์ เอี๊ยะแหวด กฤษฎา วัฒนศักดิ์ : 388-397)  
    37 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม(เด่นชัย พันธุ์เกตุ ดุษฎี เทิดบารมี เกียรติขร โสภณาภรณ์ อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์ : 398-408)  
    38 การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่อง การจัดการไฟล์อย่างมีระบบ (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2(อรจิรา เบ็ญยะแม รัฐพร กลิ่นมาลี : 409-418)  
    39 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2(เวชรินทร์ เกษตริน วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 419-429)  
    40 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องพลังงานความร้อน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ศิรินนาถ ทับทิมใส ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล : 430-440)  
    41 บทบาทการเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1(ติมาภรณ์ แซ่เล้า ภควรรณ ลุนสำโรง : 441-451)  
    42 แนวทางการบริหารจัดการด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี(สุกาญจนา ศรีเขียวพงษ์ อัศวิน จันทรสระสม : 453-463)  
    43 การศึกษาสมรรถนะหลักของพนักงาน บริษัท ABC จำกัด(สโรชา ชัยปาณี ดร.บำรุง สาริบุตร : 464-473)  
    44 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจฟิเนส กรณีศึกษา : บริษัท พีค พ้อยท์เพอร์ฟอร์มแมนซ์ จำกัด(ปวีณา สืบสิงห์ ปทัญทิญา สิงห์คราม : 474-484)  
    45 การบริหารจัดการศูนย์สุขภาพชุมชนบางทรายสู่การเป็นชุมชนต้นแบบในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับการเป็นเมืองกีฬา(จักรพันธ์ เสมอ่วม อัศวิน จันทรสระสม นพเวช บุญมี : 485-496)  
    46 การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิก-จ่ายอะไหล่กรณีศึกษา : บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด(พรชนัน พันทองคำ ฐิติพร สุทธิบุตร สรวงสุดา ใจยะสาร นวรรณ สืบสายลา : 497-507)  
    47 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความคาดหวังของสภาพการจ้างงานของผู้พิการ(นภัสสร ตัจฉกรณ์ วุฒิพร เสือเมือง สุรชัย สุขสกุลชัย : 508-517)  
    48 การประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟายสำหรับเลือกกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(ปริวรรต นาสวาสดิ์ ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง สมศักดิ์ ทองแก้ว ณัฐกุล ตันนพรัตน์ เสาวภา มณฑศก ณัฐรดา ไทยยากรณ์ : 518-527)  
    49 ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของร้านเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส กับ ร้านขายของชำแบบเก่าในจังหวัดสระแก้ว(พรรณี พิมพ์โพธิ์ จิระศักดิ์ เฮงศรีสมบัติ รังสรรค์ ลีเบี้ยว : 528-538)  
    50 การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการนักศึกษาสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันการศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง(มัทนา เปรมรุ่งเจตน์ บำรุง สาริบุตร นิธิภัทร กมลสุข : 539-549)  
    51 การศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพของยูทูบเบอร์ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจมีส่วนร่วมของผู้ใช้โซเชียลมีเดียยูทูบ ในช่องส่วนตัวของยูทูบเบอร์ จังหวัดนครราชสีมา(ชญาภา วงศ์มณี ดร.สุขุมาล เกิดนอก อ.กรปรียา ใจสำราญ : 550-558)  
    52 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัดสินใจเลือกที่พักประเภทโฮมสเตย์ของวิสาหกิจชุมชนเขมราฐ ลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี(สิรภพ วงศ์ลภัส สุชาติ เหล่าปรีดา เริงรัก จำปาเงิน : 559-568)  
    53 การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือในแผนกคลังสินค้าของบริษัท ขอนแก่นผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด(สุพัตรา หารัญดา : 569-575)  
    54 แนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอล์ฟเพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา(ปทัญทิญา สิงห์คราม หลัก พุทธิสิทธิ์ : 576-585)  
    55 การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนหนองสาหร่ายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อย่างยั่งยืน(พลอยไพลิน ทูลสูงเนิน ดุสิตา โตสูงเนิน นิตยา พัดเกาะ นิคม บุญญานุสิทธิ์ : 586-596)  
    56 การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่มีต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่(ชัชวาล ม่วงพรวน : 597-606)  
    57 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยววัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย (ธนาวัฒน์ ขันติวงค์ ผศ.ดร.ธราธร พชรฐิติกุล : 607-616)  
    58 แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับการเลือกทำเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าบริษัทโลจิสติกส์(เกษศิรินทร์ ธีรธิติไชพา ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ : 617-631)  
    59 ความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะตลาดและปัจจัยแห่งความสำเร็จ: ทัศนคติของผู้ประกอบการค้าส่งผักและผลไม้เมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง กรุงเทพมหานคร(วัลลี พุทโสม จิตตาภรณ์ พุทธฉายา : 632-643)  
    60 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีในบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมใน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(วิลาสินี สว่างงาม เกศินี จันทร์มาก ธัญญาลักษณ์ เหมบุรุษ กมลวรรณ บุญปก พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ : 644-653)  
    61 การยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(สุชาดา บางพิทักษ์ ญาดานันท์ อินทบุตร สุภาวดี มะณีวงค์ พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ : 654-663)  
    62 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ(สุนันทา ปาสาเลา พิทยา ผ่อนกลาง ชุติญาภัค วาฤทธิ์ ศันสนีย์ มีพร้อม : 664-673)  
    63 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ส่งผลกระทบต่อนักบัญชี(อภิญญา วิเศษสิงห์ ลัดดา หิรัญยวา ปัณณิกา โพธิเวชเทวัญ : 674-681)  
    64 แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์(ดวงฤดี จำรัสธนสาร สุชานุช สุขเสวี สิริวรรณ ชวลิตเมธา : 682-691)  
    65 การศึกษาปัญหาและรูปแบบการจัดทำบัญชีสู่การพัฒนาแนวทางการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาว ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ภูวณี แดงสกล ชลลดา กลัดสมบูรณ์ สุกัญญา เขมะรังษี ปาริชาติ ประเสริฐ พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ : 692-702)  
    66 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับประสิทธิภาพการขอคืนภาษีของประชาชนผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ฤทัยรัตน์ เบี่ยงสวาท ชนนิกานต์ บูชาพันธ์ สุภาวดี มะณีวงค์ พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ : 703-714)  
    67 ความหมายทางกฎหมายและความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของ “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน” ตามมาตรา 14 (1) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560(คณาธิป ทองรวีวงศ์ : 716-725)  
    68 การพัฒนากฎหมายในการควบคุมการพนันผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศไทย(คณาธิป ทองรวีวงศ์ ปราชญา อ่อนนาค กุสุมา สุนประชา : 726-734)  
    69 การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี(สุพาพร โมอ่อน เกษมชาติ นเรศเสนีย์ : 735-746)  
    70 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ทำการปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว(รังสรรค์ ลีเบี้ยว พรรณี พิมพ์โพธิ์ พิมพา คงประเสริฐ : 747-755)  
    71 ระบบร้านเช่ารถยนต์(กานดา ศิริจันทร์ประเวช ชลธิชา ธีรประชา อรทัย อินทะนัย ธนกร ทาสีดำ กายสิทธิ์ รักษ์ศิริ สงกรานต์ จรรจลานิมิตร : 757-768)  
    72 ระบบยืม-คืนอุปกรณ์สาธิต (นำชัย ผันผยอง ชุติมณฑน์ แพงคำฮัก เสาวนีย์ เรือนน้อย ธีรพัฒน์ พงศ์จิตธรรม ภริดา ทองปัน สงกรานต์ จรรลานิมิตร : 769-779)  
    73 ระบบร้านขายเครื่องพิมพ์ออนไลน์(ประดิษฐ์ ตังมณี สุจินดา บุญสนอง ปิยะณัฐ ปิยะเรืองไกรศรี เอกสิทธิ เทพพิทักษ์ จันทรรัตน์ ผลยะวา สงกรานต์ จรรจลานิมิตร : 780-789)  
    74 ระบบร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์ (กนกวรรณ นาสวน พนิดา ติ๊บแก้ว สุชานันท์ วรรณศักดิ์ศรี วุฒิชัย เจริญวงศ์ วุฒิชัย คุ้มครอง สงกรานต์ จรรลานิมิตร : 790-800)  
    75 การประเมินความสามารถในการใช้งานระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน(ชุติญาภัค วาฤทธิ์ กิติพงษ์ จันทร์ถาวร อธิต ทิวะศะศิธร์ : 801-809)  
    76 ผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินในประเทศไทย(ชัยพร สุภาหิตานุกุล สถาปนิก อัจจิมากุล ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ อรุณยุพา บัวทรัพย์ เพ็ญศิริ ดวงศรีแก้ว สุธิรัตน์ สอนเพ็ชร สาธิตา สุภาหิตานุกุล จงจิตร์ หิรัญลาภ : 811-823)  
    77 การเปรียบเทียบระหว่างผลจากการตรวจสอบกับผลจากการจำลองของแผงโซลาร์เซลล์(ชัยพร สุภาหิตานุกุล ธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ สถาปนิก อัจจิมากุล อาคม บุญปัญญา ขจรศักดิ์ วงศ์สำราญ โจเซฟ เคดารี จงจิตร์ หิรัญลาภ : 824-836)  
    78 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและความคุ้มค่าของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งบนอาคารโรงงาน(ธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร ชัยพร สุภาหิตานุกุล สถาปนิก อัจจิมากุล อาคม บุญปัญญา ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์ ฉัตรชัย หิรัญลาภ โจเซฟ เคดารี จงจิตร์ หิรัญลาภ : 837-844)  
    79 ประสิทธิผลท่ากายบริหารแบบฤาษีดัดตนในการรักษาร่วมในโรคข้อเข่าเสื่อม(นุชชุดา มารยาท วิชัย โชควิวัฒน : 856-863)  
    80 รูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผู้สูงอายุในโครงการกีฬาเพื่อมวลชน 4.0(ขวัญตา พวงสิน สบสันติ์ มหานิยม : 864-871)  
    81 การศึกษาอันตรายจากการประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนมะม่วง : กรณีศึกษาตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา(คนึงนิตย์ ชื่นค้า : 872-880)  
    82 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในองค์กรที่มีต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท (ศุภนิธิ ขำพรหมราช ญัฐธิดา บังเมฆ พัชรี วงษาสน : 881-891)  
    83 การพัฒนางานบรรจุข้าวสารด้วยเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของรยางค์ส่วนบน(ธรรศ วัฒนวงศ์วิสุทธิ์ ภรภัทร ศิลปศาสตร์ ปิยกาญจน์ พูนเกิดมะเริง รชนีกร พลปัถพี ชาญชัย ทองโสภา พรศิริ จงกลุ : 892-903)  
    84 ผลของการสร้างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ ของอาสาสมัครประจำครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เพ็ญนภา ภู่กันงาม สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ : 913-918)  
    85 การจัดกิจกรรมหยั่งรู้อันตราย แผนกกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน และเคลือบชิ้นงานป้องกันสนิม บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(สมปรารถนา สุขเกษม เพ็ญนภา ภู่กันงาม : 904-912)  
    86 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติทางพลศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองกระทุ่มแบน(โกศล ศรีบัวทอง จิราวัฒน์ ขจรศิลป์ : 919-927)  
    87 ผลการฝึกตาราง 9 ช่องในน้ำที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความคล่องแคล่วว่องไวในนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ(ปนัดดา กายงาม สบสันติ์ มหานิยม : 928-937)  
    88 ผลการฝึกตารางเก้าช่องร่วมกับการฝึกกระดานทรงตัว ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬาปันจักสีลัตของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ(รักษ์ ศักดิ์ภูเขียว ธิติพงษ์ สุขดี ณรงณ์ วิชัยรัตน์ : 938-947)  
    89 ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการยกน้ำหนักท่าสแนทซ์ของนักกีฬายกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี(วิภาวรรณ นาคพงษ์ สบสันติ์ มหานิยม : 948-957)  
    90 ความเชื่อถือได้ด้านการวัดซ้ำของการประเมินการรับรู้ตำแหน่งข้อเท้าด้วย Biodex Multi-Joint System 4 ในเด็กที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง (จารุตา ขันฤทธิ์ ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย สุพรรณิการ์ ขัดลิ : 958-964)  
     
  บทความวิชาการ  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 ส่วนท้าย : คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ( : )  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร