ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารรายงานสืบเนื่อง

 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (ภาคโปสเตอร์) ปี 2562
 
     
  รองปก  
     ส่วนหน้า  
     สารบัญ  
     
  การนำเสนอภาคบรรยาย  
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
     
    กลุ่มสาขา การศึกษา  
     
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     
    กลุ่มสาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ  
     
  การนำเสนอภาคโปสเตอร์  
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    1 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ( : 841  
    2 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (จิรัญญา บุรีมาศ, พิมรินทร์ ทองเหล็ก, วงศ์รวี ปลั่งพิมาย, รุ่งรัตน์ ถิ่นทองหลาง : 842  
    3 ความรู้ทัศนคติของมารดาหลังคลอดปกติที่เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวนาน 6 เดือน หอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (วิภาดา กาญจนสิทธิ์, ปัณณทัต บนขุนทด : 852  
    4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ริรร์ พิมมานุรักษ์, ดร.ปัณณทัต บนขุนทด, ดร.ถาวรีย์ แสงงาม : 863  
    5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พนิดา เทพชาลี, กาญจนาพร อาบสุวรรณ, นิวัฒนา เข็มสุวรรณ์ : 873  
    6 การศึกษาคุณสมบัติการวัดของแบบประเมิน The quality of life in late-stage dementia (QUALID) ฉบับภาษาไทย ในผู้ป่วยระยะท้าย : การศึกษานำร่องในสถานพยาบาลแห่งหนึ่ง (มุทิตา สุขธรรม, กำธร ตันติวิทยาทันต์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา : 883  
    7 พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (กัลยา มั่นล้วน, วิภาดา กาญจนสิทธิ์, นิภา สุทธิพันธ์ : 889  
    8 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบสอบถามผลกระทบของอาการเวียนศีรษะต่อการทำกิจวัตรประจำวันฉบับภาษาไทย (DHI-T) กับการตรวจการทำงานของระบบการทรงตัวที่หูชั้นใน (ฐิติชญา เจนอนุศาสตร์, จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ, มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ : 898  
    9 พฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองรังกา จังหวัดนครราชสีมา (กัมปนาท คำสุข, บานเย็น ล้านภูเขียว, จริยา เสาเวียง : 908  
    10 ศึกษาความแตกต่างระหว่างการนวดรักษาอาการปวดหลังด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทย (ณรงค์ศักดิ์ หอยสังข์, สุธาสินี สายวดี, เสาวภาคย์ เครือวัลย์ : 915  
    11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีก : กรณีศึกษา บริษัทสุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย) จำกัด (ขวัญสุดา สุวรรณ, ดร.กรฐณธัช ปัญญาใส, ยศภัทร ยศสูงเนิน, จิตรกร สุวรรณ, นพรัตน์ งามดี, สิเรียม ชาพรมมา, พัทธมน จิตตสุโภ, ลัดดา เกยจอหอ, วิลาวัลย์ นุชผักแว่น : 923  
    12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้และการป้องกันสารเคมีของผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อย : กรณีศึกษาบ้านตลุกชั่งโค ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (นิพาวรรณ์ แสงพรม, ฐิติพร กลั่นแก้ว, นันทภัค สุหงษา, ช่อผกา ดวงแสงพุฒ, ฉันทพัฒน์ ดีเจริญ, นิศารัตน์ สวนแก้ว, เรืองศิริ คลุ้มกระโทก, ธนพล จันทะโชโต : 931  
    13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ณัฐธวัลย์ เพ็งแจ่ม, ศุภรดา โมขุนทด, วันฉัตร โสฬส, วัลญา ขันพลกรัง, ดิเรก กลุ่มค้างพลู, ชลนิชา หอมสุวรรณ, ศันสนีย์ อินทะเสน, สัมฤทธิ์ หรั่งมา, พิชญานนท์ เผือกมะหิงษ์, บัณฑิตา ขุนภักนา, ภารวี ตรีรัตนกุล : 941  
    14 ภาวะมดลูกหย่อนในมุมมองแพทย์แผนจีน (พจ.วิไรรัตน์ อนันตกลิ่น : 950  
    15 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กของผู้ปกครองในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (เขมกัญญา กล่อมจอหอ, สุภาพร ชินสมพล : 961  
    16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนากลไกการประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในเขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา (จิดาภา สิงห์ทอง, ศิวยุทธ์ สิงห์ปรุ, วันฉัตร โสฬส, แพรวพรรณ เฟืองฟู, ธวัชชัย กางถาง, สุพัทชระ ชูคะรัมย์, อภิญญา เหลาคม : 967  
    17 พยาธิเข็มหมุดในนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองบง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (พรรณี ชินเจริญพันธ์, วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์, พลวรรต ทองสุข, ทัศนีย์ เสาวนะ, บุษบา มาตระกูล, กรฐณธัช ปัญญาใส, ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง, สราวุธ สายจันมา : 976  
    18 ความต้องการในการออกกำลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนครราชสีมา (วันฉัตร โสฬส, สาธิต สีเสนซุย, วรรณภา พลรักษา, เฉลิมโชค กางโคกกรวด, เดชาธร จันทะมา : 983  
    19 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมป้องกันการจมน้ำของนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (วัชรากร หวังหุ้นกลาง, เขมกัญญา กล่อมจอหอ, เอกอำนาจ เรืองศรี, สุพรรษา เติบสูงเนิน, อริษา สุขศรี, กันยกานต์ มืมขุนทด, ธนิษฐา เมยขุนทด, วิลาวัณย์ พันจันทึก, นิตยา โก้สันเทียะ : 990  
    20 การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดของเยาวชนแกนนำเครือข่ายป้องกันปัญหายาเสพติด (สุภาพร ชินสมพล, บุญลือ มีเงิน, เขมกัญญา กล่อมจอหอ, สุจิตรา ศุภหัตถี, ชัยสิทธิ์ ทิศกระโทก : 999  
    21 พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา (ธนาคาร เสถียรพูนสุข, รัชตะ รอสูงเนิน : 1004  
     
    กลุ่มสาขา การศึกษา  
    1 ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ( : 415  
    2 สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก (พิสิษฐ์ ใจการ, ชุติมา พรหมผุย : 416  
    3 การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญโดยวิธีสอนแบบสื่อประสมกับวิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) (ชฎารัตน์ ภูทางนา, อุดมลักษณ์ ระพีแสง : 427  
    4 การหาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ (ว่าที่ร้อยโทโยธิน เทพบุญ : 436  
    5 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดราชบุรี (มนัสพร เติมประยูร, สมโภชน์ อเนกสุข, ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์ : 446  
    6 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 (มณี โพนแพงพา, ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง : 456  
    7 สภาพปัญหาและการแก้ไขการจัดการห้องเก็บเครื่องดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ศักดิ์สิทธิ์ สมิทธิธรรม : 469  
    8 การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในและแนวทางการส่งเสริมบทบาทการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของครูผู้สอน (ช่อลัดดา สิมมา : 478  
    9 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 (รัชนีวรรณ แก้วภิรมย์ : 489  
    10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารเคมีในชีวิตประจำวัน (ภาวิณี เทียมดี, ปิยวรรณ พันสี : 496  
    11 การพัฒนากิจกรรมการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแบบประสมประสาน เรื่อง รู้คิด รู้ธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา : 506  
    12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติโดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์ที่มีระบบเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ (รัฐพร กลิ่นมาลี, ดวงกมล โพธิ์นาค : 519  
    13 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์บาร์โมเดลร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ถนอมวงค์ มาศรักษา : 530  
    14 การศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอนโรงเรียนในเขตอำเภอจัตุรัส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 (ดร.มนูญ ชัยพันธ์ : 542  
    15 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 : ตามทัศนะของครู (ธีราภรณ์ ธะนะหมอก, รศ.ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง : 555  
    16 การจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอโซ่พิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (กฤษณะ จูมคำตา : 566  
    17 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐานผสานแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (มานิตา เลิศปัญญา : 573  
    18 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 1 (พีชญา สุขประโคน : 585  
    19 ขุมทรัพย์ทางปัญญาพาสู่โลกกว้างโดยการจัดการความรู้ (ดร.สาริศา เจนเขว้า, ผศ.ดร.วิวัฒน์ ตู้จำนงค์, รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา : 595  
    20 การสร้างวินัยในสถานศึกษา (ผศ.ดร.วิวัฒน์ ตู้จำนงค์, ดร.สาริศา เจนเขว้า, รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา : 609  
    21 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 (ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ : 619  
    22 การศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 (นวมินทร์ อินธิปีก, รศ.(พิเศษ) ดร.กฤษฏา วัฒนศักดิ์ : 632  
    23 ปัจจัยที่จูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (ก้องเกียรติ บุญยไทย, ดร.ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง : 641  
    24 การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (นารี สาขามุละ, ดร.ภควรรณ สุนสำโรง : 653  
    25 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร (ลัดดา ศรีสร้อย, ดร.วิวัฒน์ ตู้จำนงค์ : 659  
    26 การศึกษาปัญหาและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การเรียนการสอนของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี (กัญจนพร คำทอง, ดร.วิวัฒน์ ตู้จำนงค์ : 666  
    27 การมีส่วนในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (วิชุตา วังสะอาด, ดร.สาริศา เจนเขว้า : 673  
    28 การศึกษาการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 (ไชยรัตน์ นะวะสด, ดร.สาริศา เจนเขว้า : 680  
    29 การศึกษาสภาพและปัญหาในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 (นัฐพงษ์ คงประโคน, ดร.วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 687  
    30 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 (สุดารัตน์ สุวรรณมาโจ, ดร.ชุติมา พรหมผุย : 693  
    31 การศึกษาการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 (อัจฉราภรณ์ ต้นภูบาล, ดร.ชุติมา พรหมผุย : 701  
    32 ปัญหาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ (สัญญา บุตรสงกา, ดร.ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง : 709  
    33 แนวทางการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (กนก พร้อมพิพัฒนพร, รศ.ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง : 716  
    34 การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาเครือข่ายการศึกษาศรีณรงค์ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (ศรีสรร ศรีดา, ดร.วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 728  
    35 ความคิดเห็นของครูต่อกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (อรพินท์ พิศงาม, ดร.วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 741  
    36 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำเภอเสลภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 (นิติกร วรรณชา, ดร.วิรัลพัทร วงศ์วัฒน์เกษม : 747  
    37 ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (กัลยา วิจิตขะจี, ดร.ภควรรณ ลุนสำโรง : 758  
    38 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายที่ 11 อำเภออาจสามารถ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 (ศศิประภา ศรีบุดดา, ดร.วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 770  
    39 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายอัมพวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม (นางสาวพิมพิสา ชุ่มชาลี, ดร.สาริศา เจนเขว้า : 781  
    40 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายอัมพวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม (กัญญาพัชฒ์ สุขกระโทก, ดร.สาริศา เจนเขว้า : 793  
    41 ผู้นำการศึกษาและการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ(ศรุดา ชัยสุวรรณ, ดร. อดิศร บาลโสง, ดร. นัยนา ช่ำชอง : 1097-1105  
    42 The Development of NMC-Creative Human Library Model(Khongsak Sangkhamanon, Padung Petsuk, Anukul Jintarax and Wadaporn Poolpholamnoey. : 1087-1096  
    43 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ(คงศักดิ์ สังฆมานนท์ ,อนุกูล จินตรักษ์ , วดาภรณ์ พูลผลอานวย , พิชัย ละแมนชัย, จันทร์ ติยะวงศ์์ : 1106  
     
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    1 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ( : 807  
    2 การออกแบบระบบสมาร์ทฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับมะนาว จังหวัดเพชรบุรี (บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย, สราวุธ แผลงศร, วีระสิทธิ์ ปิติเจริญพร, พิมพ์ใจ สีหะนาม : 808  
    3 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ” (สุปราณี ทัพมงคล, กิติพงศ์ รัตนวงกต, เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร : 817  
    4 ผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการเรียนรู้เรื่อง “ระบบฐานข้อมูล” ด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (ศิริกาญจนา พิลาบุตร, สุปราณี ทัพมงคล, ธีระพงศ์ มลิวัลย์ : 825  
    5 การออกแบบคาแรคเตอร์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ บริษัทสามสิริ (กิติพงศ์ รัตนวงกต, สุภาพร เย็นเหลือ, ปฐมพงศ์ พันนุรัตน์ : 833  
    6 ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ( : 1015  
    7 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองทอดด้วยระบบสุญญากาศ (ประกาศ ชมพู่ทอง, สราวุธ แผลงศร, วีระสิทธิ์ ปิติเจริญพร, บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย : 1016  
    8 ประสิทธิภาพการป้องกันแสงและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดฝอยทอง (Pattrawan Rodphet, Pahol Sansomchai, Saosukhon Senchanthichai, Pronnarong Intarakaseam : 1028  
    9 การตรวจหาราในเครื่องดื่มทั่วไป (ศุภกานต์ สุขแสวง, ลัดดาวัลย์ พะวร, พหล แสนสมชัย, อรอุมา จันทร์เสถียร : 1037  
    10 การตรวจหายีสต์ในเครื่องดื่มทั่วไป (ศุภกานต์ สุขแสวง, ลัดดาวัลย์ พะวร, พหล แสนสมชัย, อรอุมา จันทร์เสถียร : 1042  
    11 การตรวจหา เอชเคอริเขี่ย โคไล ในผักสด(นุชรี ภูมิภักดิ์, ลัดดาวัลย์ พะวร, พหล แสนสมชัย, นพธนพงษ์ ตั้งพูนเลิศ, อรอุมา จันทร์เสถียร : 1047  
    12 ราในอากาศภายในอาคาสรวิทยาลัยนครราชสีมา (นูรฮูดา สุวรรณนุรักษ์, ลัดดาวัลย์ พะวร, พหล แสนสมชัย, อรอุมา จันทร์เสถียร : 1053  
    13 ปริมาณแบคทีเรียรวมในอากาศภายในอาคารวิทยาลัยนครราชสีมา (นูรฮูดา สุวรรณนุรักษ์, ลัดดาวัลย์ พะวร, พหล แสนสมชัย, อรอุมา จันทร์เสถียร : 1059  
    14 การเปรียบเทียบสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะเกี๋ยง (สิริญญา ทายะ, สุรเชษฐ์ กันทะคำ, ปิยะวรรณ นันตาบุญ, วีรชัย จันทนะ, วาสนา พิทักษ์พล, วิทยา ชัยวังเย็น, คมศักดิ์ พินธะ, พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์ : 1065  
    15 การตรวจหาราจีนัสแอสเปอร์จิลลัสซึ่งแยกได้จากพริกป่น (ศราวุธ แพวขุนทด, ลัดดาวัลย์ พะวร, พหล แสนสมชัย, อรอุมา จันทร์เสถียร : 1073  
    16 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเข้มแสงสว่างในโรงผลิตเครื่องปั้นดินเผา กรณีศึกษา โรงผลิตเครื่องปั้นดินเผา เขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ชัญญากานต์ โกกะพันธ์, นิพาวรรณ์ แสงพรม, กิตติยา ฝ้ายเจริญ, คนธนันท์ อุตชุมพิสัย, ณฤดี พูลเกษม, นิชาภา เหมือนภาค, ยศภัทร ยศสูงเนิน : 1078  
     
    กลุ่มสาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ  
    1 ด้านบริหารธุรกิจ ( : 1  
    2 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (เจะซัยนัล มูหะมะสาเล็ม, ระพีวรรณ เลสกุล, วัชระ ขาวสังข์ : 2  
    3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกซื้อเครื่องสำอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สาขาการจัดการ ปี 2561 (กันตรัตน์ รามาส, นูรูดิง เบ็ญยะโกะ, วัชระ ขาวสังข์, ฐานกุล กุฏิภักดี : 8  
    4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในตลาดนัดชุมชน ชม ชิม ช๊อป บ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (สุพัตรา สมบรูณ์แก้ว, เจนจิรา เก็บทรัพย์, วัชระ ขาวสังข์, ปิยะดา มณีนิล : 15  
    5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของผู้บริโภค ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (สุจิรา บุญทัศโร, ซารีนี ยาลาแว, วัชระ ขาวสังข์ : 22  
    6 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส (วัชระ ขาวสังข์, อนุสรา เพียรทอง, ภูริชาติ พรหมเต็ม, มูฮัมมัดฮุสนี เบญจสม : 29  
    7 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้าน ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธ์ จังหวัดปัตตานี (ภูตรา อาแล, วัชระ ขาวสังข์, ฟาริดา เอ็ลลาฮี, ศุภมาส รัตนพิพัฒน์, มูฮัมมัดฮุสนี เบญจสม, เบญญาดา เหล่าธนถาวร, มูฮาหมัดตามีซี จะลาแป : 39  
    8 การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สู่การจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน (เมธาวิน สาระยาน, โสภาพร กล่ำสกุล, คงขวัญ ศรีสอาด : 46  
    9 การพัฒนาสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดพระแท่นดงรังวรวิหารเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (วัชระ เวชประสิทธิ์, โสภาพร กล่ำสกุล, จริยา รัชตโสตถิ์ : 54  
    10 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปชุมชน ในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2558 (วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม : 65  
    11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (จิราภรณ์ สิงห์บุญมี, โชคชัย เดชรอด : 74  
    12 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจ สร้างสรรค์สวัสดิการชุมชน ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (วิวิศณ์ สุฃแสงอร่าม, วรัฏฐา เหมทอง, ประกายรัตน์ ทุนิจ : 80  
    13 ทักษะทางการเงินของนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ลดา พิศกุล, อารยา โพธิศิริ : 88  
    14 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าการบริการโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (กัญญ์วิญาณ์ ศิริศรีมังกร : 94  
    15 พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (อิสราภรณ์ ลาดละคร, ชัยวัฒน์ สุมังคะละ, รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ : 105  
    16 ความพึงพอใจของลูกค้าร้านผ้าม่านแหม่มดีไซน์อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (พุฒินันท์ ปฏิพัฒนากุล, ปรัชญา ชูเหลือ, ธนากร โชติธรรมโม, วัชระ ขาวสังข์, สาธิตา แก้วเหล็ก, มูฮาหมัดตามีซี จะลาแป : 115  
    17 ความสัมพันธ์แบบ Granger Causality ระหว่างราคาน้ำมันดิบ และดัชนีราคา (สิทธิเดช บำรุงทรัพย์, อุสิชา สันติมัค, กุสุมา พิริยาพรรณ, วรัญญา นิยมวานิชา, ศศิมล จงยิ่งศิริ, กวินรัตน์ ฉัตรวดีพรหิรัญ, อรณิช ภัทรพานี : 119  
    18 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวัฒนธรรมเขายายกะตาเพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สวัสดิการชุมชน ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (คงขวัญ ศรีสอาด, โสภาพร กล่ำสกุล, จริยา รัชตโสตถิ์ : 129  
    19 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (อภิมุข วันเฟื่องฟู, พิชัย สารภักดิ์ : 141  
    20 พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการสถานีน้ำมันปิโตรเลียม (ปตท.) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (พิชัย สารภักดิ์, อภิมุข วันเฟื่องฟู : 153  
    21 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวัฒนธรรมวัดป่าเนินหาญเพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สวัสดิการชุมชน ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (คงขวัญ ศรีสอาด, โสภาพร กล่ำสกุล, จริยา รัชตโสตถิ์ : 167  
    22 การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และกลุ่มทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภค (ศศิธร วงษ์วิชัย, สมใจ บุญหมื่นไวย, พร้อมพร ภูวดิน : 178  
    23 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชีภาษีอากร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศิรินภา อันทรง, พร้อมพร ภูวดิน, สมใจ บุญหมื่นไวย : 189  
    24 ผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 กรณีศึกษา:ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ (อัมพร ดวงเกตุ, พร้อมพร ภูวดิน, สมใจ บุญหมื่นไวย : 200  
    25 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและคุณภาพกำไร กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มเทคโนโลยี (กฤษติยา เงินดี, สมใจ บุญหมื่นไวย, พร้อมพร ภูวดิน : 209  
    26 ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในการทำงานของอาจารย์สอนบัญชีในจังหวัดนครราชสีมา (นันธิชา ปัจจัยโย, สมใจ บุญหมื่นไวย, พร้อมพร ภูวดิน : 220  
    27 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า (ประภากร อุ่นอินทร์, ฌานนพ สืบพิลา : 227  
    28 ปัจจัยการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงาน : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มนฑกาล พงษ์เกษม, สมใจ บุญหมื่นไวย, พร้อมพร ภูวดิน : 234  
    29 กิจกรรมโลจิสติกส์ด้านการบริการลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการลูกค้า บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี, จตุรวิทย์ ศศิธรานนท์ : 245  
    30 การพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรทุกระดับกรณีศึกษาโรงแรมซิตี้พาร์ค (ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด, กนกรัตน์ พรหมจันทร์ : 259  
    31 ศึกษาการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา (นุชนาฏ บรรจงปรุ, พร้อมพร ภูวดิน, สมใจ บุญหมื่นไวย : 266  
    32 ความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (สุวรรณ เดชน้อย, เสถียรณภัส ศรีวะรมย์, บุญมา อิ่มวิเศษ, เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร : 276  
    33 ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง ( : 285  
    34 มาตรการทางกฎหมายในการวิจัยในมนุษย์ (บัญชา วิทยอนันต์, ดำรง สัตยวากย์สกุล, สุดารัตน์ แสงโชติ : 286  
    35 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี (ดร.สุรพงษ์ รุ่งวารินทร์ : 304  
    36 ทัศนะของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (พระสิริวัฒนา สิริวัชรวรกุล, ปิยะนุช น้อยสุข : 313  
    37 บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (พระสุระ สนิทชัย, รชพล ศรีขาวรส : 325  
    38 การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี (พระมหาชัชวาล วีระธรรมวิวัฒน์, วิภาส ทองสุทธิ์ : 336  
    39 การดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชานเมือง กรณีศึกษา เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (บุญส่ง วงษ์สวัสดิ์, วิภาส ทองสุทธิ์ : 348  
    40 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ราตรี บุญจริยจรัสสกุล, วิภาส ทองสุทธิ์ : 358  
    41 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของเทศบาลตำบลในจังหวัดนครราชสีมา (พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์, รชพล ศรีขาวรส, ชวฤทธิ์ โยศรีคุณ, ณรัชต์พงศ์ ตุงคะมณี : 370  
    42 ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของโรงพยาบาลละหานทรายอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ (เครือวัลย์ เพชรกิ่ง, รชพล ศรีขาวรส : 384  
    43 ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดสระบุรี (พึ่งพร หิรัญวงศ์, รชพล ศรีขาวรส : 393  
    44 การดำเนินงานพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (กรกช บุตรสิม, ผิน ปานขาว : 404  
     
  คณะกรรมการ  
     คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ( :