ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 16 ฉบับที่ สืบเนื่อง(1 2565)
 
     
  รองปก  
     
  บทความวิจัย  
    1 ผลของเทคนิคการผ่อนคลายแบบเกร็งกล้ามเนื้อต่อองศาการเคลื่อนไหว และอาการปวดหลังส่วนล่างที่ไม่ทราบสาเหตุ ในผู้หญิงอาชีพเกษตรกร(นวลอนงค์ แพงจักร, อัมพร กรอบทอง, มนฤดี กีรติพรานนท์ : 607-621)  
    2 การรับรู้และปัจจัยของผู้ดูแลหลักต่อสุขภาพช่องปากของเด็กไทยอายุ 5 ปี ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร(วิไล อริยะวุฒิกุล, วรางคณา จิรรัตนโสภา : 622-633)  
    3 การศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสควันน้ำมันปรุงอาหารต่อความเสียหาย ของสารพันธุกรรมจากระดับ 8-Hydroxy-2′-deoxyguanosine (8-OHdG) ในปัสสาวะของผู้ขายอาหารในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ(ณัฐชาติ ประมงคล, ณัฐชาติ ประมงคล, วราภรณ์ คำยอด, สรา อาภรณ์ : 634-646)  
    4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย(วิชุดา ใจเที่ยงตรง, อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ : 647-662)  
    5 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและผลผลิตของการปลูกอ้อย ด้วยรูปแบบการให้น้ำในวิธีที่แตกต่าง(ชวนันท์ มาลี, กัมปนาท ภักดีกุล, ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, บุญลือ คะเชนทร์ชาติ : 663-681)  
    6 การศึกษาสัดส่วนร่างกายของเด็กในจังหวัดนครราชสีมา(ภาคิน อัตตวิริยะสุวร, สุภารัตน์ ค้างสันเทียะ, วิภาพร โพธิชาติ, จิรายุ อายุวัฒน์, ดาวประกาย ผดุงชนม์, ณัฐวัฒน์ พิณรัตน, พรศิริ จงกล : 682-690)  
    7 การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบทางออกฉุกเฉินภายในอาคาร ผ่านแอปพลิเคชันคิวอาร์โค้ด คณะวิศวกรรมศาสตร์(ฤทธิศักดิ์ ศิริคุณาสกุลวงศ์, มนตรี เปรมเจริญ : 552-564)  
    8 ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา(จตุพล พวงสมบัติ, เขมคม สานารินทร์, สิตา ทัพมงคล : 565-573)  
    9 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการแผงทุเรียนศรีระวรณ์(ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, สินีนาถ สงเสน, พัชริดา ฝอยทอง : 574-586)  
    10 การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ม, โอฬาร จรุงพรสวัสดิ์, สิริมา บูรณ์กุศล : 589-604)  
    11 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลทางบัญชี ของสำนักงานบัญชีในจังหวัดอุดรธานี(ปฏิมาภรณ์ แสวง, ปิยะวรรณ แก้วปัญญา, อมราลักษณ์ ศิริทองสุข : 301-311)  
    12 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร(ชนมพรรษา แสงแก้ว, ชุติมาวดี ทองจีน : 312-322)  
    13 การพัฒนาตลาดบนฐานวิถีชีวิตใหม่ของผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการ ในตลาดสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 24 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี(ยุพดี ทองโคตร, ศรัณยา วริทรเวช, ปรเมศวร์ ภูวันนา, มณฑา ทิพย์สุมณฑา : 323-334)  
    14 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่ความสำเร็จ กรณีศึกษากลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านเฉลียงลับ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์(อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ, บวรลักษณ์ เงินมา, สุพิชชา โชติกำจร : 335-346)  
    15 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสื่อโฆษณาในช่วงยุคโควิด-19(ปาลทิวา โรหิตะศุน, ชุติมาวดี ทองจีน : 347-357)  
    16 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการทำป้ายโฆษณาไวนิลที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้า กรณีศึกษา : ร้าน XYZ ในจังหวัดปราจีนบุรี(อิสราพงษ์ รัตนศักดิ์, อดิลักษณ์ พุ่มอิ่ม : 358-373)  
    17 ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนักบัญชีในโรงพยาบาลขอนแก่น(สุพรรษา ซิวจำปา, ปาริชาต แก้วบุญมี, เดือนฉาย คำสีทา : 374-385)  
    18 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID – 19 ในรายวิชาการบัญชีภาษีอากร (3523501) เรื่อง การภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หมู่เรียน LN04(เพลินพิศ โพธิ์วัน : 386-396)  
    19 ความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการหมู่บ้านโอท็อป เพื่อการท่องเที่ยว หมู่บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย(เสาวคนธ์ เฮ็งสวัสดิ์, พรรณนุช ชัยปินชนะ : 397-417)  
    20 การจัดกลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ด้วยเทคนิคเคมีน กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง(เมวดี ขวัญกลาง, จงกล จันทร์เรือง, สนั่น การค้า : 421-433)  
    21 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานให้บริการภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผู้โดยสารตามความต้องการของผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(สุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ : 434-445)  
    22 ความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น(ปนัดดา นารถน้ำพอง, จิรภัทร ไพรินทร์, อมราลักษณ์ ศิริทองสุข : 469-477)  
    23 ผลกระทบทางเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 ของอุตสาหกรรม(จารุวรรณ ชินวรรณ, สิริพร สิงหะเมธา, อมราลักษณ์ ศิริทองสุข : 478-484)  
    24 พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าทางวัฒนธรรม “ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง” จังหวัดลำปาง(ศิราภรณ์ ชนะกุล, เรณู เหมือนจันทร์เชย : 494-505)  
    25 การศึกษาปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น(วิภาวี นาดี, เฉลิมขวัญ อุยุตะ, สุพัตรา หารัญดา : 506-517)  
    26 มาตรการทางกฎหมายการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาในคดีอาญา(กิติภัทร์ พันธ์พาณิชย์, บัญชา วิทยอนันต์ : 520-528)  
    27 ปัญหาการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องสงสัยตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(กรพิสิษฐ์ พลอาภาภิวัฒน์, บัญชา วิทยอนันต์ : 529-538)  
    28 ปัญหาเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ของเจ้าหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558(วลัยรัตน์ โพธิสาร : 539-549)  
    29 การประเมินความต้องการจำเป็นการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4(วราพร อ่อนละมุล, พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ : 3-21)  
    30 ผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย(ภุชงค์ แพรขาว, ชื่นชม ศาลิคุปต, เจริญ สินอภิรมย์สราญ, ชนากานต์ ปรวนอุ้ม : 22-30)  
    31 การเปรียบเทียบการเกิดมีชีพในประเทศไทย( ภุชงค์ แพรขาว : 31-40)  
    32 การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกสาระเศรษฐศาสตร์ประกอบหน่วยการเรียนรู้เรื่อง บริโภคให้รู้อยู่ให้เป็นยุคโควิด-19 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ราชาวดี สุขสาคร, นรเศรษฐ์ เตชะ : 90-102)  
    33 การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “เล่าเรื่องเมืองตรัง” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(ศศิธร จงวงศ์พิพัฒน์, มาโนช ดินลานสกูล, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน : 103-114)  
    34 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบโมดูล รายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์(นฤมล ผ่องกุศล, วันวิสาข์ โชรัมย์ : 115-125)  
    35 การพัฒนาความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องพันธุกรรมเเละวิวัฒนาการด้วยห้องเรียนกลับด้านร่วมกับไมโครเลิร์นนิง(ภิชาดา เตชินธนาพร, นันทรัตน์ เครืออินทร์, กุลธิดา นุกูลธรรม : 126-138)  
    36 การศึกษาผลการใช้บทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านวิชาดนตรี เรื่อง การอ่านโน้ตดนตรีสากลบนบรรทัด 5 เส้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(พรเทพ กิ่งนอก, วันวิสาข์ โชรัมย์ : 139-149)  
    37 การพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย การท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านห้วยแคน จังหวัดนครราชสีมา(อารีรัตน์ จอมโคกกรวดม, จงกล จันทร์เรือง : 150-167)  
    38 วิธีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนออนไลน์ผ่านซูมแอปพลิเคชั่น ในวิชาแคลคูลัส 2 โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ยูทูป กรณีศึกษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี(จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ, อภินันทน์ มัณยานนท์, กัลยากร ศรีภักดี, ยุพดี ทองโคตร : 168-177)  
    39 ผลการใช้รูปแบบ​การเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส​ในรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา(คงศักดิ์ สังฆมานนท์, ฤทธิพร สอดโสม : 178-189)  
    40 การปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคลากรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ(พัชร วิศาลาภรณ์, ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ : 190-202)  
    41 การศึกษาผลการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(ทิพย์อุบล ทิพเลิศ : 203-215)  
    42 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนขนาดเล็กริมทางรถไฟ : กรณีศึกษาเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-จีน ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2430-2540(พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล : 216-227)  
    43 การประเมินโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดี มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนของโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม(นนทวัชร์ ทาทอง : 228-239)  
    44 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน “หนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” ของโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว(ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง : 240-251)  
    45 คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ(กานต์ปริยา วุฒิสิงห์ชัย, มีนมาส พรานป่า, เสวียน เจนเขว้า : 252-267)  
    46 รูปแบบเกษตรอินทรีย์วิถีโคกหนองนาโมเดล : กรณีศึกษาชุมชนพอเพียงที่เป็นสุขของชุมชนตำบลอีเซ และตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ(ธันยพงศ์ สารรัตน์, ชำนาญ โสดา, ชลธิชา โรจนแสง, น้ำผึ้ง ท่าคล่อง, รุ่งอรุณ เทิดกิจเจริญ, เมธี วิสาพรม : 281-298)  
    47 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา : ชาติพันธุ์คนบ้านโพนสูงลาวหรือไทยจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์คำบอกเล่า(รุจาภา ประวงษ์ : 268-280)  
     
  บทความวิชาการ  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร