ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารรายงานสืบเนื่อง

 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (ภาคบรรยาย) ปี 2565
 
     
  รองปก  
     
  การนำเสนอภาคบรรยาย  
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    1 ผลของเทคนิคการผ่อนคลายแบบเกร็งกล้ามเนื้อต่อองศาการเคลื่อนไหว และอาการปวดหลังส่วนล่างที่ไม่ทราบสาเหตุ ในผู้หญิงอาชีพเกษตรกร(นวลอนงค์ แพงจักร, อัมพร กรอบทอง, มนฤดี กีรติพรานนท์ : 607-621  
    2 การรับรู้และปัจจัยของผู้ดูแลหลักต่อสุขภาพช่องปากของเด็กไทยอายุ 5 ปี ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร(วิไล อริยะวุฒิกุล, วรางคณา จิรรัตนโสภา : 622-633  
    3 การศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสควันน้ำมันปรุงอาหารต่อความเสียหาย ของสารพันธุกรรมจากระดับ 8-Hydroxy-2′-deoxyguanosine (8-OHdG) ในปัสสาวะของผู้ขายอาหารในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ(ณัฐชาติ ประมงคล, ณัฐชาติ ประมงคล, วราภรณ์ คำยอด, สรา อาภรณ์ : 634-646  
    4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย(วิชุดา ใจเที่ยงตรง, อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ : 647-662  
    5 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและผลผลิตของการปลูกอ้อย ด้วยรูปแบบการให้น้ำในวิธีที่แตกต่าง(ชวนันท์ มาลี, กัมปนาท ภักดีกุล, ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, บุญลือ คะเชนทร์ชาติ : 663-681  
    6 การศึกษาสัดส่วนร่างกายของเด็กในจังหวัดนครราชสีมา(ภาคิน อัตตวิริยะสุวร, สุภารัตน์ ค้างสันเทียะ, วิภาพร โพธิชาติ, จิรายุ อายุวัฒน์, ดาวประกาย ผดุงชนม์, ณัฐวัฒน์ พิณรัตน, พรศิริ จงกล : 682-690  
     
    กลุ่มสาขา การศึกษา  
    1 การประเมินความต้องการจำเป็นการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4(วราพร อ่อนละมุล, พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ : 3-21  
    2 ผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย(ภุชงค์ แพรขาว, ชื่นชม ศาลิคุปต, เจริญ สินอภิรมย์สราญ, ชนากานต์ ปรวนอุ้ม : 22-30  
    3 การเปรียบเทียบการเกิดมีชีพในประเทศไทย( ภุชงค์ แพรขาว : 31-40  
    4 การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกสาระเศรษฐศาสตร์ประกอบหน่วยการเรียนรู้เรื่อง บริโภคให้รู้อยู่ให้เป็นยุคโควิด-19 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ราชาวดี สุขสาคร, นรเศรษฐ์ เตชะ : 90-102  
    5 การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “เล่าเรื่องเมืองตรัง” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(ศศิธร จงวงศ์พิพัฒน์, มาโนช ดินลานสกูล, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน : 103-114  
    6 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบโมดูล รายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์(นฤมล ผ่องกุศล, วันวิสาข์ โชรัมย์ : 115-125  
    7 การพัฒนาความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องพันธุกรรมเเละวิวัฒนาการด้วยห้องเรียนกลับด้านร่วมกับไมโครเลิร์นนิง(ภิชาดา เตชินธนาพร, นันทรัตน์ เครืออินทร์, กุลธิดา นุกูลธรรม : 126-138  
    8 การศึกษาผลการใช้บทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านวิชาดนตรี เรื่อง การอ่านโน้ตดนตรีสากลบนบรรทัด 5 เส้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(พรเทพ กิ่งนอก, วันวิสาข์ โชรัมย์ : 139-149  
    9 การพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย การท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านห้วยแคน จังหวัดนครราชสีมา(อารีรัตน์ จอมโคกกรวดม, จงกล จันทร์เรือง : 150-167  
    10 วิธีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนออนไลน์ผ่านซูมแอปพลิเคชั่น ในวิชาแคลคูลัส 2 โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ยูทูป กรณีศึกษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี(จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ, อภินันทน์ มัณยานนท์, กัลยากร ศรีภักดี, ยุพดี ทองโคตร : 168-177  
    11 ผลการใช้รูปแบบ​การเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส​ในรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา(คงศักดิ์ สังฆมานนท์, ฤทธิพร สอดโสม : 178-189  
    12 การปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคลากรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ(พัชร วิศาลาภรณ์, ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ : 190-202  
    13 การศึกษาผลการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(ทิพย์อุบล ทิพเลิศ : 203-215  
    14 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนขนาดเล็กริมทางรถไฟ : กรณีศึกษาเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-จีน ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2430-2540(พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล : 216-227  
    15 การประเมินโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดี มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนของโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม(นนทวัชร์ ทาทอง : 228-239  
    16 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน “หนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” ของโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว(ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง : 240-251  
    17 คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ(กานต์ปริยา วุฒิสิงห์ชัย, มีนมาส พรานป่า, เสวียน เจนเขว้า : 252-267  
    18 รูปแบบเกษตรอินทรีย์วิถีโคกหนองนาโมเดล : กรณีศึกษาชุมชนพอเพียงที่เป็นสุขของชุมชนตำบลอีเซ และตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ(ธันยพงศ์ สารรัตน์, ชำนาญ โสดา, ชลธิชา โรจนแสง, น้ำผึ้ง ท่าคล่อง, รุ่งอรุณ เทิดกิจเจริญ, เมธี วิสาพรม : 281-298  
    19 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา : ชาติพันธุ์คนบ้านโพนสูงลาวหรือไทยจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์คำบอกเล่า(รุจาภา ประวงษ์ : 268-280  
     
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    1 การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบทางออกฉุกเฉินภายในอาคาร ผ่านแอปพลิเคชันคิวอาร์โค้ด คณะวิศวกรรมศาสตร์(ฤทธิศักดิ์ ศิริคุณาสกุลวงศ์, มนตรี เปรมเจริญ : 552-564  
    2 ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา(จตุพล พวงสมบัติ, เขมคม สานารินทร์, สิตา ทัพมงคล : 565-573  
    3 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการแผงทุเรียนศรีระวรณ์(ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, สินีนาถ สงเสน, พัชริดา ฝอยทอง : 574-586  
    4 การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ม, โอฬาร จรุงพรสวัสดิ์, สิริมา บูรณ์กุศล : 589-604  
     
    กลุ่มสาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ  
    1 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลทางบัญชี ของสำนักงานบัญชีในจังหวัดอุดรธานี(ปฏิมาภรณ์ แสวง, ปิยะวรรณ แก้วปัญญา, อมราลักษณ์ ศิริทองสุข : 301-311  
    2 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร(ชนมพรรษา แสงแก้ว, ชุติมาวดี ทองจีน : 312-322  
    3 การพัฒนาตลาดบนฐานวิถีชีวิตใหม่ของผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการ ในตลาดสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 24 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี(ยุพดี ทองโคตร, ศรัณยา วริทรเวช, ปรเมศวร์ ภูวันนา, มณฑา ทิพย์สุมณฑา : 323-334  
    4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่ความสำเร็จ กรณีศึกษากลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านเฉลียงลับ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์(อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ, บวรลักษณ์ เงินมา, สุพิชชา โชติกำจร : 335-346  
    5 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสื่อโฆษณาในช่วงยุคโควิด-19(ปาลทิวา โรหิตะศุน, ชุติมาวดี ทองจีน : 347-357  
    6 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการทำป้ายโฆษณาไวนิลที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้า กรณีศึกษา : ร้าน XYZ ในจังหวัดปราจีนบุรี(อิสราพงษ์ รัตนศักดิ์, อดิลักษณ์ พุ่มอิ่ม : 358-373  
    7 ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนักบัญชีในโรงพยาบาลขอนแก่น(สุพรรษา ซิวจำปา, ปาริชาต แก้วบุญมี, เดือนฉาย คำสีทา : 374-385  
    8 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID – 19 ในรายวิชาการบัญชีภาษีอากร (3523501) เรื่อง การภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หมู่เรียน LN04(เพลินพิศ โพธิ์วัน : 386-396  
    9 ความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการหมู่บ้านโอท็อป เพื่อการท่องเที่ยว หมู่บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย(เสาวคนธ์ เฮ็งสวัสดิ์, พรรณนุช ชัยปินชนะ : 397-417  
    10 การจัดกลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ด้วยเทคนิคเคมีน กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง(เมวดี ขวัญกลาง, จงกล จันทร์เรือง, สนั่น การค้า : 421-433  
    11 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานให้บริการภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผู้โดยสารตามความต้องการของผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(สุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ : 434-445  
    12 ความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น(ปนัดดา นารถน้ำพอง, จิรภัทร ไพรินทร์, อมราลักษณ์ ศิริทองสุข : 469-477  
    13 ผลกระทบทางเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 ของอุตสาหกรรม(จารุวรรณ ชินวรรณ, สิริพร สิงหะเมธา, อมราลักษณ์ ศิริทองสุข : 478-484  
    14 พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าทางวัฒนธรรม “ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง” จังหวัดลำปาง(ศิราภรณ์ ชนะกุล, เรณู เหมือนจันทร์เชย : 494-505  
    15 การศึกษาปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น(วิภาวี นาดี, เฉลิมขวัญ อุยุตะ, สุพัตรา หารัญดา : 506-517  
    16 มาตรการทางกฎหมายการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาในคดีอาญา(กิติภัทร์ พันธ์พาณิชย์, บัญชา วิทยอนันต์ : 520-528  
    17 ปัญหาการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องสงสัยตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(กรพิสิษฐ์ พลอาภาภิวัฒน์, บัญชา วิทยอนันต์ : 529-538  
    18 ปัญหาเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ของเจ้าหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558(วลัยรัตน์ โพธิสาร : 539-549  
     
  การนำเสนอภาคโปสเตอร์  
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
     
    กลุ่มสาขา การศึกษา  
     
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     
    กลุ่มสาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ  
     
  คณะกรรมการ