ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 14 ฉบับที่ สืบเนื่อง(1 2564)
 
     
  รองปก  
     ส่วนหน้า  
     สารบัญ  
     
  บทความวิจัย  
     
  บทความวิชาการ  
    1 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (พรพัฒน์ ภาดี, กรองทิพย์ นาควิเชตร : 3-12)  
    2 สุขภาพองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ณัฐกุล กาบตุ้ม, กรองทิพย์ นาควิเชตร : 13-21)  
    3 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (อภิศักดิ์ ธรรมกุล, ภควรรณ ลุนสำโรง : 22-33)  
    4 สภาพการบริหารคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 (พรทิพย์ ใจวงค์, ชุติมา พรหมผุย : พรทิพย์ ใ)  
    5 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 1 (สมปอง ใจวงค์, ชุติมา พรหมผุย : 43-53)  
    6 คุณลักษณะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดารเรศ เลิศพุฒิภิญโญ แก้วรักษา, ชุติมา พรหมผุย : 54-63)  
    7 การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (รัฐพงศ์ เกษมสุข, ภควรรณ ลุนสำโรง, จีรนาถ ภูริเศวตกำจร : 64-73)  
    8 ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 (เอกพันธ์ ยิ้มพุดซา, วิวัฒน์ ตู้จำนงค์, จีรนาถ ภูริเศวตกำจร : 74-84)  
    9 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการติดตามผลการนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ (สุปราณี รักถาวร, ภควรรณ ลุนสำโรง : 85-98)  
    10 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 (สิริพร ราศรี, จีรนาถ ภูริเศวตกำจร : 99-108)  
    11 ศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ (ศศิธร ศรีกุศล, ชุติมา พรหมผุย : 109-119)  
    12 การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในอําเภอปากช่อง ประเภทสามัญศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา (คมสิทธิ์ คณากูล, กฤษฎา วัฒนศักดิ์, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 120-130)  
    13 การนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอสีคิ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 (นงค์นุช จอมเกาะ, ภควรรณ ลุนสำโรง, จีรนาถ ภูริเศวตกำจร : 131-139)  
    14 ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการและแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา ที่มีนักเรียนต่างด้าว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 (ชนนิ์ชนก กิ่งก้าน, กรองทิพย์ นาควิเชตร, กฤษฎา วัฒนศักดิ์ : 140-152)  
    15 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เจษฎา สนสุภาพ, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม, ชุติมา พรหมผุย : 153-162)  
    16 ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอปากชม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (ยุทธพล ศรีพล, ภควรรณ ลุนสำโรง : 163-175)  
    17 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูกับระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (รัชดาภรณ์ ทวยทุย, กฤษฎา วัฒนศักดิ์ : 176-184)  
    18 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (จรรยา หาญอาวุธ, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม, ชุติมา พรหมผุย : 185-195)  
    19 การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 (จิณณ์กมล ภูมิพิพัฒน์เดชา, กรองทิพย์ นาควิเชตร, กฤษฎา วัฒนศักดิ์ : 196-206)  
    20 การบริหารกิจการนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (วีระญา ยิ่งใจกล้า, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 207-219)  
    21 ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม (ทิพวัลย์ หลายภา, ภควรรณ ลุนสำโรง : 220-230)  
    22 การพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 (มัณฑนา อังกูล, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 231-240)  
    23 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (อัญชลี สนพลาย, ดร.ภควรรณ ลุนสำโรง : 241-251)  
    24 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (สาธินี นาคสุข, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 252-260)  
    25 การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (ภัทราภรณ์ พงษ์ภู่, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 261-269)  
    26 ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน อำเภอมวกเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (พลอยไพลิน ไชยรักษ์, ภควรรณ ลุนสำโรง : 270-280)  
    27 สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (รินดา พงค์นะภา, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 281-292)  
    28 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ชุติมา ทิพวาที, กรองทิพย์ นาควิเชตร : 293-303)  
    29 การบริหารงานงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (ธัญญาลักษณ์ ฉิมเพชร, ชุติมา พรหมผุย : 304-314)  
    30 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 10 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (สุภาวรรณ เทียมถม, กฤษฎา วัฒนศักดิ์ : 315-325)  
    31 บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (ณัฐสรัลพร อดิศิริอิทธิกร, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 326-337)  
    32 การบริหารการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (วันวิสาข์ รื่นบันเทิง, ภควรรณ ลุนสำโรง : 338-346)  
    33 จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (ศศิธร แซ่มเทศ, กรองทิพย์ นาควิเชตร : 347-355)  
    34 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 (ชัยณรงค์ ทังเฮียง, กฤษฎา วัฒนศักดิ์ : 356-366)  
    35 ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (วัลลียา ภู่ระหงษ์, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 367-377)  
    36 การใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (ปิยะพงษ์ นิลเถื่อน, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 378-385)  
    37 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (วรรณวิภา พงษ์ราศรี : 386-395)  
    38 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (ภาณุพล ระย้าทอง, วิวัฒน์ ตู้จำนงค์ : 396-406)  
    39 ทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (โชษิตา ศิริมั่น : 407-416)  
    40 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (วีรเทพ พูนสระน้อย, วิวัฒน์ ตู้จำนงค์ : 417-425)  
    41 การไหว้ครู : คุณค่า ภูมิปัญญากับบริบททางวัฒนธรรม (นิลาวัลย์ เตชะสืบ, ถนัด ยันต์ทอง, วิชาญ เหรียญวิไลรัตน์ : 426-433)  
    42 ศิลปะ กลวิธี มวย : คุณค่าแท้และกระบวนการถ่ายทอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทย กรณีศึกษาสุบรรณ พันโนน (สุดาพร ศรีสอนดี, ถนัด ยันต์ทอง, ในตะวัน กำหอม : 434-442)  
    43 ศิลปะมวยไทย : พื้นฐาน ภูมิปัญญา สู่กีฬาโอลิมปิก (จุฑามาศ รักสัตย์, ถนัด ยันต์ทอง, วิชาญ เหรียญวิไลรัตน์ : 443-452)  
    44 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ประยงค์ แก่นลา, อภิสิทธิ์ บุญยา, สุวิจักขณ์ มั่นสารนียธรรม, วศิน สอนโพธิ์, พรหมินทร์ ศรีหมื่น, พจน์ เจริญสันเทียะ, สุคนธ์ แพ่งศรีสาร : 453-464)  
    45 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 (ทวีศักดิ์ แก้วอาษา, สมเดช สาวันดี, วิมาน วรรณคำ, สมัคร ไวยขุนทด, พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย, วศิน สอนโพธิ์, สุทธิศักดิ์ แก้วจินดา, เนรัญ วชิระอังกูร, องอาจ เทียมกลาง และคณะ : 465-473)  
    46 การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (ประดิษฐ์ ฉัตรจรัสกูล, องอาจ เทียมกลาง, วิมาน วรรณคำ, สมัคร ไวยขุนทด, พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย, ประยงค์ แก่นลา, เนรัญ วชิระอังกูร, สมเดช สาวันดี, คัมภีร์ สุดแท้, ชีวิน บุญถม และคณะ : 474-483)  
    47 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 (สุทธิศักดิ์ แก้วจินดา, พจน์ เจริญสันเทียะ, ทวีศักดิ์ แก้วอาษา, ประดิษฐ์ ฉัตรจรัสกูล, สมเดช สาวันดี, เนรัญ วชิระอังกูร, ชีวิน บุญถม, คัมภีร์ สุดแท้, อภิสิทธิ์ บุญยา, วิมาน วรรณคำ และคณะ : 484-497)  
    48 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (สุทธิศักดิ์ แก้วจินดา, อภิสิทธิ์ บุญยา, ประยงค์ แก่นลา, คัมภีร์ สุดแท้, ประดิษฐ์ ฉัตรจรัสกูล, ทวีศักดิ์ แก้วอาสา, ชีวิน บุญถม, องอาจ เทียมกลาง, พจน์ เจริญสันเทียะ, วศิน สอนโพธิ์ และคณะ : 498-508)  
    49 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (กัปปพล ผิวสานต์, ภัคจิรา นักบรรเลง : 511-524)  
    50 การออกแบบระบบบัญชีต้นทุนการผลิตวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (ชญากาญจน์ ใหม่เงิน, เดชา โลจนสิริศิลป : )  
    51 ระบบบัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์:ศึกษาธุรกิจแห่งหนึ่งในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (พรนิภา แสงงาม, เดชา โลจนสิริศิลป : )  
    52 การใช้เครื่องมือบัญชีบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในจังหวัดนครปฐม (กิติศักดิ์ แซ่เติ้น, รจิตร จรัสญาติพิภพ : )  
    53 การศึกษาการจัดทำบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ( ภิพัฒน์พงศ์ อรัญญกานนท์, วรรณปภา อินทโภชน์ : )  
    54 การปรับปรุงการบริหารความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา เครือ ทีซีซี กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงานในตึกเอ็มไพร์ (สิทธิศักดิ์ ธนรัชตานนท์, เดชา โลจนสิริศิลป : )  
    55 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสาขากับความสำเร็จในการบริหารงาน กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากร ภาค 3 (วิภาวดี หมื่นวิชา, เดชา โลจนสิริศิลป : )  
    56 แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (สุธาสินี วิยาภรณ์, กิ่งดาว อาจคงหาญ, พศวรรตร์ วริพันธ์ : )  
    57 การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทแอปพลิเคชั่นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (กิตติคุณ เกริงกำจรกิจ, เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร : )  
    58 บริบทแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์คและความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวสกายวอล์ค บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (กัลยา ยศคำลือ : )  
    59 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มประเภทคาเฟ่ ของนักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวไทย กรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พรรณปพร จันทร์ฉาย : )  
    60 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อธัญพืชอบกรอบผ่านช่องทางออนไลน์ (อรรถพล แก้วศรีนวล, ชนิดา ยาระณะ : )  
    61 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดพรชัย ไนท์บาร์ซ่า กรุงเทพมหานคร (พรชัย ลืมขำ, ภัทรฤทัย เกณิกาสมานวรคุณ, วิชาญ เหรียญวิไลรัตน์ : )  
    62 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อแฟรนไชส์ของกลุ่มคน Gen Y ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (พีรพัฒน์ ไก่แก้ว, นันทวัน เหลี่ยมปรีชา : )  
    63 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการอู่สนั่นการช่าง (ช่างเล็กทรัพย์บุญชัย) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (ณัฐฐิญา ชุ่มแจ่ม, ภัทรฤทัย เกณิกาสมานวรคุณ, วิชาญ เหรียญวิไลรัตน์ : )  
    64 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้ประกอบการในการตัดสินใจซื้ออัญมณี ตลาดพลอยจันทบุรี (อัครเดช ฐิศุภกร, สยมภู หาญภักดีสกุล, ศิรประภา เจริญวงศ์ ฆ้องเลิศ : )  
    65 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ขาย: กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำตาลแห่งหนึ่งในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (ยงยุทธ เกตุแก้ว, เดชา โลจนสิริศิลป : )  
    66 แนวทางการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคหมู่บ้านพฤกษา 83 บรมราชชนนี จังหวัดนครปฐม (ยุทธพงษ์ อรัญกานนท์, ภัทรฤทัย เกณิกาสมานวรคุณ, สุวิสา พลายแก้ว : )  
    67 การจัดการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนของเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร (ธงชัย เหมทานนท์, ณกร ช่วยรักษา : 697-706)  
    68 มาตรการและวิธีการที่เหมาะสมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งคดีในศาลแรงงาน (สุชาโณ ขาวสำลี, อาทร เจริญคัมภีร์ : )  
    69 รูปแบบที่เหมาะสมของการเปิดเผยพยานหลักฐานในคดีแพ่ง (วุฒิกรเดช งามสามยา, ณัฐพล จำปาศรี : )  
    70 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้สมาร์ทโฟนและกล้องดิจิทัลในการวัดค่าสี (เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์, ทยาวีร์ ปินตา, มาริษา แก้วเพ็ชร : 729-740)  
    71 แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “แสงสว่างในความมืด” (ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, กิจเกษม พลานิวัติ, วัชรพงศ์ ศรีทา : 741-751)  
    72 ระบบการขายเสื้อผ้าออนไลน์โดยใช้แชทบอท (เกศินี บุญช่วย, ยุพดี อินทสร, ปภาวรินท์ ณะมณี, อุบลรัตน์ ศิริมุสิกะ : 752-762)  
    73 การตรวจหาเชื้อ บาซิลลัส ซีเรียส ในน้ำพริกพร้อมบริโภค (สิริยากร แสนแก้ว, วันซุลกิฟลี หะยีตาเหร์, ธนัญญา ทิพย์อักษร, อรอุมา จันทร์เสถียร : )  
    74 การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณแบคทีเรียรวมในผลไม้ขายปลีกพร้อมบริโภค (อรอุมา จันทร์เสถียร, ลัดดาวัลย์ พะวร, สุธิดา พื้นแสน : )  
    75 การตรวจหาราในผลไม้ขายปลีกพร้อมบริโภค (อรอุมา จันทร์เสถียร, ลัดดาวัลย์ พะวร, สุธิดา พื้นแสน : )  
    76 การตรวจหาแบคทีเรียกรดแลคติกในนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม (อรอุมา จันทร์เสถียร, ลัดดาวัลย์ พะวร, สุธิดา พื้นแสน : )  
    77 ปัญหาสุขภาพและการดูแลตนเองของชาวประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส(สุรัตน์สวดี แซ่แต้, ขวัญจิรา หะยีสะมาแอ, นูรฮาวาตี สาเมาะ, จิตรวี เชยชม : 789-800)  
    78 พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (นิพาวรรณ์ แสงพรม, สุภาพร ชินสมพล, วาสนา วิไลนุวัฒน์ และคณะ : 801-810)  
    79 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (จิตรวี เชยชม, อาจารีย์ รัตนบุรี, สุรัตน์สวดี แซ่แต้ : 811-820)  
    80 การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของท่าทางการทำงานในประกอบอาชีพเกษตร ผู้เลี้ยงโคนม หมู่บ้านหนองไข่น้ำ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ณฤดี พูลเกษม, ณันฐชา ธรรมนิยาย, พิชญา ดวงกระโทก และคณะ : 821-831)  
    81 การปนเปื้อนเชื้อ สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่มือขณะสัมผัสอาหาร (สกุณตลา เพ็งแจ่ม, ศรันรัตน์ แผลงงาม, เกียรติศักดิ์ แสนธิ และคณะ : )  
    82 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (จิตรวี เชยชม, นารีม๊ะ ลาเต๊ะ, มัชนี สาแมงอ และสุรัตน์สวดี แซ่แต้ : 838-846)  
    83 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์เทศบาลเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ณัฐวัลย์ เพ็งแจ่ม, พรทิพย์ แก้วชิน, วันฉัตร โสฬส และคณะ : 844-853)  
    84 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิของผู้สูงอายุ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (สุรัตน์สวดี แซ่แต้, การีมะห์ พรหมทอง, ณัฐภัทร พรหมทอง และจิตรวี เชยชม : 854-864)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 ส่วนท้าย : คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ( : )  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร