ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 10 ฉบับที่ สืบเนื่อง(1 2562)
 
     
  รองปก  
     ส่วนหน้าภาคบรรยาย  
     
  บทความวิจัย  
    1 แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงอาหารของธุรกิจที่พักแรมในประเทศไทยตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล(ญาณเดช ชื่นจิตต์ รามณรงค์ นิลกำแหง : 1-14)  
    2 การพัฒนาตราสัญลักษณ์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี(วัชระ เวชประสิทธิ์, โสภาพร กล่ำสกุล, จริยา รัชตโสตถิ์ : 15-25)  
    3 การพัฒนาสื่อการส่งเสริมอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี(โสภาพร กล่ำสกุล : 26-36)  
    4 ความน่าไว้วางใจของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่าน ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(ณัฐกฤษณ์ รัตนเหม : 37-46)  
    5 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของผู้ใช้บัตรเครดิต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(ชฎิลลดา อ่อนหนองหว้า, อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : 47-59)  
    6 ความต้องการต่อการเลือกใช้บริการมัคคุเทศก์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(กมลทิพย์ ทองไทย, จงกลนี แสงเพลิง, พนิตพร วิพันธุ์, พีญานัส ยอดขำ, สุพัตรา ทวีโคตร, เสาวลักษณ์ ขันทะวิชัย และอธิชา บัวอ่อน ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ : 60-70)  
    7 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีส่งผลต่อทัศนคติในการนำไปใช้งานและความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things โดยมีอิทธิพลทางสังคมเป็นปัจจัยแทรก(อภิรัฐ ฉัตรกาล , จันทนา แสนสุข : 71-84)  
    8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีและทัศนคติต่อการชำระภาษี ส่งผลต่อความตั้งใจชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ธิพาภรณ์ ไตรสุธา จันทนา แสนสุข : 85-94)  
    9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตภาคกลาง(หทัยกานต์ ทองสวัสดิ์ แสงทอง บุญยิ่ง : 95-105)  
    10 ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย(วรชาติ โชครัศมีดาว, ผศ.ดร.ยศ อมรกิจวิกัย : 106-114)  
    11 ผลกระทบของผู้นำการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของข้อมูล ต่อความสำเร็จในการตัดสินใจ : ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา(ศนิ วิริยะโชติกุล, จุฑารัตน์ นามหิงษ์, พิทยา ผ่อนกลาง, พิเชษฐ พรหมผุย : 115-120)  
    12 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มครอบครัว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(จินดารัตน์ แสงเพ็ชร, รจนกร ทรัพย์ประเสริฐ, รุ่งนภา เจริญจิตรี ลักษณาคงตัน, สุภาพร เพิ่มวิเศษและอลิสา บรรดิษฐ์ ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ : 121-133)  
    13 คุณภาพบริการและความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของสมาชิกในการใช้บริการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี(ปวีณา หัดสูงเนิน ปฏิมา ถนิมกาญจน์ : 134-145)  
    14 ผลกระทบของการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม และความผูกพันต่อองค์กร ต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน: ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา(ธรรพ์วฤนท์ สิทธิชัยกานต์, ลินดา ขำนับพะเนา, พิทยา ผ่อนกลาง, วรญา โรจนาปภาพร : 146-152)  
    15 ผลกระทบของประสิทธิผลการดำเนินงานด้านต้นทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ต่อความยั่งยืนขององค์กร : ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา(ศุภฤกษ์ อัตถาวงศ์,พิทยา ผ่อนกลาง อธิต ทิวะศะศิธร์ : 153-158)  
    16 ปัจจัยที่เป็นเหตุและผลของการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้า ที่ใช้บริการ K PLUS ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(ธันยาดา บุญมาวัย จันทนา แสนสุข : 159-170)  
    17 ความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย สู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ภาณิชา อ่อนท้าว,พิทยา ผ่อนกลาง : 171-182)  
    18 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดปัญหาการขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถสองแถว กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา(นรรัฐ รื่นกวี : 183-191)  
    19 ปัจจัยทำนายประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม(พรกุล สุขสด ชมสุภัค ครุฑกะ สุกัญญา หอมหวาน : 192-201)  
    20 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา (เรียนเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์) ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 1/2561(ภัทราวุฒิ ด่านคำแหง, ฐาปนี จุฑาจันทร์ , ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ : 202-210)  
    21 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของผู้ประกอบการ(ชมสุภัค ครุฑกะ พรกุล สุขสด ฐิติรัตน์ มีเพิ่มพูนศรี : 211-219)  
    22 การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(กัลยา โตทองหลาง สุภัทริดา บรรดาศักดิ์ อุบลวรรณ เลิศนอก : 220-231)  
    23 การลดระยะเวลาในการจัดส่งอะไหล่โดยการปรับปรุงผังการจัดเก็บอะไหล่ กรณีศึกษา บริษัท เอวาย จากัด(ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม และ นภาพร อัครพิเชษฐ : 232-250)  
    24 การปรับปรุงพื้นที่การจัดเก็บถุงพลาสติกเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการเปลี่ยนโหมดการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัทนิชชินอิเลคทริค จากัด(วัชรพล วงศ์จันทร์ , เจตวัตร พลายพันธุ์ : 251-260)  
    25 การปรับปรุงกระบวนการทางานการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยใช้หลักการ ECRS กรณีศึกษาบริษัท SKR จากัด(พิชญ์ณี ตีรณากรณ์,สาวิตรี โตเจริญ : 261-271)  
    26 การลดต้นทุนการดาเนินงานในกระบวนการรับผลิตภัณฑ์เข้าคลังสินค้า กรณีศึกษา โรงงานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก้ว(ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์,วรัญญา อวีระพล : 272-281)  
    27 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลหลุมรัง อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี(เมธาวิน สาระยาน,โสภาพร กล่าสกุล,คงขวัญ ศรีสอาด : 282-289)  
    28 แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานโลจิสติกส์(ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์, นพพร เทพสิทธา, จตุพร วัฒนดิลก : 290-298)  
    29 การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี(เปรมฤดี ทองลา : 299-305)  
    30 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรในยุคประเทศไทย 4.0(ชนากานต์ สุวรรณรัตนศรี ฉัตรมณี บัววรรณ ชุติกร ปรุงเกียรติ : 306-314)  
    31 การศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี(สุบิน พุทโสม : 315-329)  
    32 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการรับบริการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม(นุชนาถ บัวสุดตา เตือนใจ สิงห์สุ อรปวีณ์ บัวชูู : 330-341)  
    33 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการสื่อสารภายในองค์การภาครัฐในจังหวัดสุรินทร์(กาญจนา ชุมสงค์ ชุติกร ปรุงเกียรติ : 342-354)  
    34 การศึกษาปัจจัยองค์กรที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล(นัฎพิสชา นาคผจญ ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย : 356-362)  
    35 สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการเยียวยาเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(วันเพ็ญ อินทะพร : 363-370)  
    36 มรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม(ปริญญา นิราศนภาภัย,ตระกูล จิตวัฒนากร : 371-385)  
    37 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา(จันทราทิพย์ สุขุม, หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร, ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ : 386-396)  
    38 หลักการภาวะวิสัยภายใต้บทบาทของอัยการไทยในการสั่งฟ้องคดีอาญา ศึกษากรณีคดีสิทธิเสรีภาพของประชาชน(ณัฏฐ์ศศิ หมูแก้วเครือ : 397-405)  
    39 ปัญหาการกำหนดเงื่อนไขของมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด(เมธาพร กาญจนเตชะ : 406-416)  
    40 แนวทางการสร้างเครือข่ายการให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษา ที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา(สุรินทร์ ยอดคำแปง : 416-427)  
    41 การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง(พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล : 428-437)  
    42 การวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบที่มีเทสต์เลต ของแบบทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธี BAYESIAN(วราสินี อยู่สุนทร รศ.ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม ผศ.ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น : 438-449)  
    43 ความคาดหวังของประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น(เกียรติศักดิ์ ชารีโคตร วิไล พลพวก ละดา ดอนหงษา : 450-460)  
    44 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0(ธัชพนธ์ สรภูมิ : 461-472)  
    45 การตั้งชื่อนกในจังหวัดสงขลา(สมิทธ์ชาต์ พุมมา และ ฉันทัส ทองช่วย : 473-482)  
    46 วิเคราะห์การเขียนบทสารคดีวิทยุของนิสิตวิชาโทภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ(สมิทธ์ชาต์ พุมมา และ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ : 483-494)  
    47 แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในบริบทของประเทศไทย(ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ นิคม โยกัญญา อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ : 495-505)  
    48 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร(วีระพงษ์ พิมพ์สาร : 506-515)  
    49 การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม(อติคุณ บุญจูง ดร.สาริศา เจนเขว้า : 516-526)  
    50 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเครือข่ายอัมพวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม(วัชรินทร์ บุญเลิศ ดร.สาริสา เจนเขว้า : 527-537)  
    51 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภท และเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(วิราณี สุขทรัพย์ อัญชลี ชัยรัชตกุล ปิยรัตน์ เที่ยงภักดิ์ ลัดดา เชียงนางาม : 538-547)  
    52 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเกษตรกรสูงวัย(บุรัสกร อยู่สุข, วีณา จันทร์รัชชกูล, จงกล จันทร์เรือง : 550-559)  
    53 การปรับปรุงระบบการเดินทางพนักงานขายแบบเพื่อนบ้านใกล้สุดด้วยเทคนิคการเคลื่อนย้ายแบบ 2-opt(ชวลิต โควีระวงศ์ : 560-567)  
    54 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง (กรณีศึกษาผู้ป่วย 2 รายเปรียบเทียบกัน) (นภานุช การะเกษ : 570-583)  
    55 สมการทำนายอุณหภูมิร่างกายของพนักงานโรงงานโลหะแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง(ปัณณวัฒน์ สุขประเสริฐ, อนามัย เทศกะทึก, ปวีณา มีประดิษฐ์, วัลลภ ใจดี : 584-594)  
    56 การศึกษาภาคตัดขวางความชุกและปัจจัยกำหนดภาวะเมตาบอลิคซินโดรมในกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง(วัฒนา ชยธวัช : 595-607)  
    57 สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกผลมะพร้าว(เอราวัณ เบ้าทอง : 670-678)  
    58 การศึกษาคุณลักษณะทางเอนไซม์บางประการของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ แอลฟา-อะไมเลสสายพันธุ์ Bacillus licheniformis DNP0507 ซึ่งแยกได้จากดิน ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย(รติมา กลิ่นฟุ้ง, สุนิสา บุญมา, อัยยะ จันทรศิริ : 679-689)  
    59 การศึกษาคุณลักษณะทางเอนไซม์บางประการของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลส สายพันธุ์ Pseudomonas plecoglossicida DNP0201 ซึ่งแยกได้จากดินป่าชายเลนในจังหวัดระยอง ประเทศไทย(ชนัญลญา ธรรมเกษร, สุนิสา บุญมา, อัยยะ จันทรศิริ : 670-681)  
    60 การเตรียมกล้าเชื้อผงสำหรับการผลิตผักกาดดอง(กัณฐวุฒิ บุญมี กฤตพร รำจวนเกียรติ : 682-691)  
    61 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการตรึงรูปเอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อนของหมูบนวัสดุสนับสนุนพอลิเมอร์ด้วยพันธะโควาเลนต์(สกุลตลา เจริญสุข, อัยยะ จันทรศิริ, ทรงศักดิ์ พลานนท์ : 692-760)  
    62 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปบนวัสดุรองรับพอลิเมอร์ด้วยวิธีการดูดซับทางกายภาพ(ฐาปนี ปธานราษฎร์, อัยยะ จันทรศิริ, วราพร ชนะกุล : 701-711)  
    63 การตั้งตำรับเจลผสมสารสกัดเนระพูสี(Pahol Sansomchai, Onuma Chansatein, Laddawan Paworn Suwat Worratanakit : 712-717)  
    64 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นต่อการชะลอวัยของสารสกัดเนระพูสี(Pahol Sansomchai Onuma Chansatein Pattrawan Rodphet Suwat Worratanakit : 718-723)  
     
  บทความวิชาการ  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 ส่วนท้ายกรรมการ( : )  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร