ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 2 ฉบับที่ สืบเนื่อง(1 2558)
 
     
  รองปก  
     หน้ารองปก และคณะผู้จัดทำเล่ม  
     สารจากอธิการบดี, ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน, โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ.2558  
     สารบัญ : ภาคบรรยาย  
     
  บทความวิจัย  
    1 การพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด(วิชิต นามลักษณ์, ชุภาศิริ อภินันท์เดชา และ กวี ไชยศิริ : 3)  
    2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด(วีระศักดิ์ จรบุรมย์ , กวี ไชยศิริ และ คงศักดิ์ บุญยะประณัย : 12)  
    3 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด(เขมจิรา ยะราไสย์ , ชุภาศิริ อภินันท์เดชา และ สำเริง แหยงกระโทก : 21)  
    4 ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเชื่อในความสามารถแห่งตน ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด(คำภี กลางประพันธ์, ชุภาศิริ อภินันท์เดชา และ วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ : 30)  
    5 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะด้านการบริหารงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกับประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด(รักษา อุ่นพิกุล, คงศักดิ์ บุณยะประนัย และ สำเริง แหยงกระโทก : 38)  
    6 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT)ระดับหมู่บ้านในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉวะ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด(จันทร์ฉาย เรืองบุญ, ชุภาศิริ อภินันท์เดชา และ ชาตรี เจริญชีวะกุล : 47)  
    7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด(ครรชิต นามไพรสันต์ , ชุภาศิริ อภินันท์เดชา และ กวี ชัยศิริ : 58)  
    8 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมการส่งเสริมการออกกำลังกายแบบมีส่วนร่วม ของผู้สูงอายุ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด(ไชยรันต์ มูลมณี , ชุภาศิริ อภินันท์เดชา และ กวี ไชยศิริ : 67)  
    9 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนของผู้ป่วยที่รับบริการจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา(ศรัณย์ อินทกุล , ศลิษา เจริญสุข และ ลัคนา น้อยไพล : 77)  
    10 ฝังเข็มเพื่อลดอาการปวดประจำเดือน(เพ็ญนภา ศรีมงคล และ ธัญชนก รัตนประสาท : 82)  
    11 การบำบัดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วยการฝังเข็ม ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา(สมรัชนี ศรีฟ้า และ ธนชาติ จิรธรรมคุณ : 87)  
    12 การศึกษาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมทางการตลาดเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก โดยประยุกต์ใช้การตลาดเชิงสังคม(ขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์ , พรสุข หุ่นนิรันดร์ และ พวงชมพู โจนส์ : 92)  
    13 การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อของประชาชนบ้านหนองไฮ ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (เพชรตะวัน ธนะรุ่ง , ปิยวดี ทองโปร่ง และ จุติพร ผลเกิด : 102)  
    14 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม(อัญญาณี สาสวน และ ธนิดา ผาติเสนะ : 110)  
    15 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ของพนักงานกวาดถนนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี(วรุณีย์ สีม่วงงาม : 120)  
    16 การตรวจสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของเปลือกและเนื้อผลไม้(วรัญญา ชูขาว และ นภาพร รัตนาถ : 127)  
    17 การประเมินการสะสมคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่าชายเลนด้วยข้อมูลดาวเทียม WORLDVIEW-2 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี(ภานุ เนื่องจำนงค์ , กาญจนา นาคะภากร และ สิริกร กาญจนสุนทร : 137)  
    18 ผลประเมินการนำเอาระบบ จีเอ็มพี มาใช้ในการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่มในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์(อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา : 146)  
    19 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสกัดแบบสองขั้นตอนเพื่อหาปริมาณกรดแลคติกในน้ำเสีย(ฐาปนี พฤกษตระกูล, ปัทมาพร ภู่พระอินทร์, พิมพ์ใจ ใจเย็น, ประพิณ วิไลรัตน์ และ รัตติกาล จันทิวาสน์ : 155)  
    20 แนวทางการพัฒนาข้าวโพดหวานงอกด้วยการอบแห้งไมโครเวฟ(ขวัญตา ประชา และ อรภรณ์ บัวหลวง : 163)  
    21 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลองในการทำนายคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อการปล่อยผ่านสินค้าไส้กรอกแฟรงค์เฟอเทอร์(นัทธมน โกญจนาทธรรม และ รวิพิมพ์ ฉวีสุข : 173)  
    22 การประยุกต์ไอทริปเปิลอี 1062 สำหรับการได้มาของบริการคลาวด์(อภิฌานี ฤกษ์ฉาย และ ทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา : 181)  
    23 วิธีการนำข้อมูลเข้าจากหลายแหล่งเข้าสู่ฐานข้อมูล(สุดาลักษณ์ เรือนพันธ์, อาทิตย์ ทองทักษ์ และ ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์ : 190)  
    24 การตรวจจับและการกำจัดสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยในภาพระดับสีเทาโดยอาศัยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(สุภาพ สาขา , เมธี พงศ์กิจวิทูร และ วัชรินทร์ คล่องดี : 197)  
    25 การแสดงภาพในเชิงปริมาตรด้วยแถวของไดโอดเปล่งแสง โดยใช้อุปกรณ์แอนดรอยด์(เทิดศักดิ์ วัฒนคีรี และ เชษฐ พัฒโนทัย : 206)  
    26 ผลของสารนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้งเชื้อราแป้งของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้(สุปราณี พิศมัย : 217)  
    27 Cross section study of K+- mesons production in heavy ion collisions at 1–2 A GeV(Oranuch Ketsungnoen, Thanapat Suebrasri, Pornrad Srisawad, Ayut Limphira, Yupeng Yan and Yu-Ming Zheng : 222)  
    28 การบริหารงานการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20(พิมลดา กล้าหาญ และ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร : 231)  
    29 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29(ธิดารัตน์ เสนาใหญ่ และ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร : 237)  
    30 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(เกศศินี พนมสี และ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร : 244)  
    31 การบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29(นงลักษณ์ พรหมพา และ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร : 251)  
    32 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29(นิลพรรณ พรมโสภา และ ไพโรจน์ พรหมมีเนตร : 259)  
    33 การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา เครือข่าย 13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3(กรรณิกา เรืองโสม และ ไพโรจน์ พรหมมีเนตร : 265)  
    34 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29(พิเชษฐ พรหมพา และ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร : 272)  
    35 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29(นงค์รักษ์ มีศรี และ ไพโรจน์ พรหมมีเนตร : 278)  
    36 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สหวิทยาเขตป้อมปราการ(เสกสรร คงโนนกอก และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 286)  
    37 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20(พัฒสดา ล้วนกล้า และ ไพโรจน์ พรหมมีเนตร : 293)  
    38 การบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี(สมศักดิ์ ไพคำนาม และ ไพโรจน์ พรมมีเนตร : 300)  
    39 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(รสรินทร์ สาระดี และ สุคนธ์ แพ่งศรีสาร : 306)  
    40 การส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20(นุติมา ศรีวิชา และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 312)  
    41 การใช้ภาระงานในการสอนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(อภัทรลิน พลยิ่ง และ สมโภชน์ พนาวาส : 318)  
    42 สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยตามทัศนะของผู้บริหารและครู(เสรี โพธิ์นิล : 328)  
    43 ความพร้อมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์, ศุภชัย จันทร์งาม และ จรูญ คูณมี : 335)  
    44 การศึกษาคำศัพท์การเตรียมอาหารตามทฤษฎีต้นแบบ(จิตรนันท์ กลิ่นน้อย : 344)  
    45 ความคาดหวังผลการเรียนรู้และสภาพผลการเรียนรู้จริงของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(กัญญานัส แก้วรักษา : 353)  
    46 การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(จิรัฎฐ์ ฉัตร์เบญจนันท์ และ ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ : 362)  
    47 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32(วชิราภรณ์ โอนไธสง : 372)  
    48 การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น(กรรณิกา วรพันธุ์ และ จินณพัษ ปทุมพร : 379)  
    49 เส้นทางการท่องเที่ยวแบบแพอาหารริมน้ำจังหวัดอุบลราชธานี(ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก, สิริมา บูรณ์กุศล และ กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ : 386)  
    50 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา : หมู่บ้านมอญวัดท้ายเกาะใหญ่ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี(สุปราณี อุดมผล : 396)  
    51 พัฒนาการและสภาพปัจจุบันของรูปแบบการแสดงเพลงโคราช(รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ และ พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์ : 403)  
    52 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าปลาร้าบองท่าตูม (OTOP) ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี(อาภร สุนทรชัย, มนันญา ทองบ่อ และ ยุพดี ทองโคตร : 417)  
    53 รูปแบบส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย(ภัทรญาณ์ บุญนาค : 425)  
    54 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี(ภัทรฤทธิ์ ผาตินาวิน, ศรัณยา วรินทรเวช และ ปิยวรรณ ธุระทอง : 435)  
    55 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในจังหวัดอุบลราชธานี(ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก และ สิริมา บูรณ์กุศล : 442)  
    56 แนวทางการพัฒนาการผลิตผักปลอดสารพิษของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนตูล ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา(อรณิช สาครินทร์ และ จตุรภัทร จันทร์ทิตย์ : 448)  
    57 โครงสร้างผู้ถือหุ้น ขนาด ประเภทอุตสาหกรรม ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กับความสามารถในการทำกำไรทางบัญชี(ภิมุข จันทร์งาม และ คณิตศร เทิดเผ่าพงศ์ : 457)  
    58 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกับมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์และอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(ไพฑูรย์ กอบกาญจนพฤติ และ ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ : 464)  
    59 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินที่ถูกรายงานในรายงานประจำปีกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน(เชง อนวัชการ และ ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ : 472)  
    60 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดและความสามารถในการทำกำไรที่มีต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(ปราณญาดา สถาปนรัตน์กุล และ ประยูร โตสงวน : 479)  
    61 การบริหารการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา(สำราญ บุญเจริญ, ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี, อาทิตยา เลี้ยงวัฒนหิรัณย์ และ สุวรรณ เดชน้อย : 487)  
    62 การวิเคราะห์ความเหมาะสมที่สุดของการประกันภัยต่อสำหรับการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด(พัชรวรรณ พันธุ์ปกรณ์ : 494)  
    63 ความครอบคลุมทางสังคมของประชาชนในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี(ไลลา หริ่มเพ็ง : 502)  
    64 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร(อาทิตย์ ยังคง, วิทยา เจริญศิริ และ เสาวลักษณ์ โกสลกิตติอัมพร : 511)  
    65 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร(ทองอินทร์ ภายศรี, วิทยา เจริญศิริ และ ภักดี โพธิ์สิงห์ : 518)  
    66 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี(ธนกฤต โพธิ์เงิน : 524)  
    67 การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด(จักรพงษ์ กุนันท์, ยุภาพร ยุภาศ และ เสาวลักษณ์ โกสลกิตติอัมพร : 532)  
    68 ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบล กรณีศึกษาตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด(พงษ์สิทธิ์ โง่นแก้ว, ยุภาพร ยุภาศ และ เสาวลักษณ์ โกสลกิตติอัมพร : 538)  
    69 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร(สมชาติ สมรักษ์, ยุภาพร ยุภาศ และ สมเกียรติ เกียรติเจริญ : 543)  
    70 การศึกษากระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ(ชญานิน กฤติยะโชติ : 550)  
    71 ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวและสมการการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพระยะสั้นของการกำหนด การออมภาคครัวเรือนของไทย(ประภัสสร คำสวัสดิ์ : 557)  
    72 มาตรการทางกฎหมายลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถจักรยาน กรณีศึกษา การใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์, กำธร กำประเสริฐ : 566)  
     
  บทความวิชาการ  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ( : )  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร