ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 7 ฉบับที่ สืบเนื่อง(1 2561)
 
     
  รองปก  
     ส่วนหน้า : สารจากอธิการบดี ประวัติวิทยากร โครงการ กำหนดการ  
     
  บทความวิจัย  
    1 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (ธวัชชัย สุขล้อม, สนอง ทองปาน : 25)  
    2 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2559 (พิทยา ผ่อนกลาง, บัลลังก์ จงวัฒนานุกูล : 35)  
    3 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำตอบข้อสอบอัตนัยประยุกต์ กรณีศึกษาวิชา 420 402 การจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชธานี The Development of Writing Skills to answer Modified Essay Question (MEQ) (ยุพดี ทองโคตร, วนิดา พรพิสุทธิ์นิติชัย, วรรณกร ศรีรอด : 42)  
    4 ความต้องการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมา (จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสรรค์, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม, ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง, สาริศา เจนเขว้า, สนั่น ใจโชติ : 50)  
    5 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ประพาพรรณ เดชชาญชัย : 60)  
    6 แบบจำลองอาชญากรที่มีเหตุมีผลกับการรายงานความผิดพลาดด้วยความสมัครใจของพนักงานในฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน (ศิรินันท์ ลีลาพีระพันธ์ : 69)  
    7 สถานภาพทางกฎหมายของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 (จีรวัฒน์ เรืองรอง : 78)  
    8 การจัดการเชิงกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทย (ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน : 89)  
    9 อิทธิพลการตลาดโซเชียลมีเดียของสินค้าไอทีที่มีผลต่อตราสินค้าและการตอบสนองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ชัยสิทธิ์ แป้นอินทร์, สุมามาลย์ ปานคำ : 98)  
    10 ความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญจังหวัดนครราชสีมา (ยตนะ เตียรวัฒนศิริ, ปฏิมา ถนิมกาญจน์ : 109)  
    11 ผลตอบแทนและความพึงพอใจในการทำงานที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา (ธาริณี อังค์ยศ : 117)  
    12 แนวคิดการปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ด้วยทฤษฎีควบคุมโดยสายตาและการใช้มาตรฐานสีเครื่องหมายความปลอดภัย (พรทิพย์พา จริยเต็มสี, ปิยาภรณ์ รัตโนภาส : 127)  
    13 การปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งมอบพัสดุ กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (ยศพนธ์ ชนะชัยเสถียร, ปรเมษฐ์ บำรุงพฤกษ์, ธนยศ กุลฑล : 138)  
    14 การลดต้นทุนค่าขนส่งโดยการปรับเปลี่ยนยานพาหนะ (สุวรรณญา วิสาละ, เสาวภา มูลสันเทียะ, ธนยศ กุลฑล : 150)  
    15 การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยระบบ RFID(ดาราพร กุลดี, ธาราทิพย์ เกิดทอง, ธนยศ กุลฑล : 158)  
    16 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงานกับความสุขในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กชกร เจริญสันธิ์, ปฏิมา ถนิมกาญจน์ : 168)  
    17 การเพิ่มศักยภาพในงานขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ (ฉัตรชัย สุขก้อน, ปิยะวัฒน์ สมพงษ์ : 176)  
    18 แนวทางการจัดการคุณภาพการบริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพื่อยกระดับการให้บริการโฮสเทลสไตล์แคปซูล ในเขตกรุงเทพมหานคร (สุวิมล จันโททัย, กนกวรรณ ขันทอง, เจนนภา ทวีพฤกษ์สกุล, ฐาปนี บุญชิต, ทิพย์วรรณ รอดรักษ์, ปาริฉัตร ธาราเสาวรภย์, วิศินี นาคเด่น, สุปรียา เกวียนวงษ์, และ อัศรา ทองหรี่ : 187)  
    19 โครงงานศึกษาโครงสร้างต้นทุนและแนวทางการลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทเอบีซีเนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด (กรองทอง พรมสวรรค์, พรรณารายณ์ เกิดขำ, ธัชนันท์ สังวาลย์ : 200)  
    20 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผ่านเว็บไซต์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ชรินทร์ทิพย์ นิวิฐจรรยงค์, สุมามาลย์ ปานคำ : 213)  
    21 ศึกษาการยอมรับ G Suite ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง แห่งหนึ่งในประเทศไทย (ณัฐนันทน์ ภมะราภา, ชุติมา เบี้ยวไข่มุข : 222)  
    22 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุสำหรับการตัดสินใจซื้อฟิกเกอร์โมเดลผ่านเฟซบุ๊ก (สิทธิชัย ปัญญาทิพย์, สุมามาลย์ ปานคำ : 233)  
    23 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่านเฟซบุ๊กของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (วรินทร รัตนผล, สมชาย เล็กเจริญ : 243)  
    24 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการผันแปรของหุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภคโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล (ณัฐวุฒิ ชญานิษฐ์กุล, สมชาย เล็กเจริญ : 252)  
    25 การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนในจังหวัดพัทลุง ณ ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคใต้ (ธนากร โชติช่วง, สมชาย เล็กเจริญ : 260)  
    26 เซิร์ฟเวอร์สอบออนไลน์บนเครื่องโน้ตบุ๊กรองรับผู้เข้าสอบ 500,000 คน (สมพันธุ์ ชาญศิลป์, คะชา ชาญศิลป์ : 272)  
    27 ปัจจัยภายในโรงพยาบาล และปัจจัยด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรทางสุขภาพ: โรงพยาบาลรัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา (สมทรง คันธนที : 280)  
    28 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง: กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดเพียงขวัญ กรุ๊ป (กรฐณธัช ปัญญาใส, สุภาพร ชินสมพล, นิพาวรรณ์ แสงพรม, จารุพร ดวงศรี, พีระพงศ์ เกื้อศิริกุล, รังสรรค์ อินทร์ดี, ณิชา ศรีวัง, ศรายุทธ พักสัน, สุธินันท์ แสงพรม, ปริพล ปลอดกลาง : 295)  
    29 ระบาดวิทยาของการติดเชื้อ มัยโคแบคทีเรียม ฟอร์ตุยตุ้ม ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ไอริน คำงาม, เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์, วิภา รีชัยพิชิตกุล, วิเศษ นามวาท, เกียรติไชย ฟักศรี : 309)  
    30 การจำลองระบบอัดอากาศของบันไดหนีไฟด้วยโปรแกรม CONTAM (สาริณี ชมภู, พลกฤต กฤชไมตรี, ณัฐศักดิ์ บุญมี, เอกไท วิโรจน์สกุลชัย : 310)  
    31 ผลของโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่การฝึก เอส เอ คิว ที่มีต่อความเร็วและ ความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอล (เมธาสิทธิ์ ถาไชยลา : 330)  
    32 การใช้ประโยชน์ ปัญหา และความต้องการพัฒนาในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ตอนใต้ของเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี(พิศดาร แสนชาติ : 338)  
    33 การวิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงงานด้านการยศาสตร์ของพนักงานขนย้าย และติดตั้ง ท่อสแตนเลสในกระบวนการติดตั้งงานระบบท่อในงานก่อสร้าง (โสมรัศมิ์ เศวตชัยกุล, จเร เลิศสุดวิชัย : 347)  
    34 พฤติกรรมและการรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร (รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง, สุวพัชร วุฒิเสน : 359)  
    35 เปรียบเทียบผลการศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการปฏิเสธกับพฤติกรรมเสี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (กรฐณธัช ปัญญาใส, สุภาภรณ์ ตันตินันมตระกูล, เจต ปฏิเวทภิญโญ, ขวัญสุดา สุวรรณ, มัตนา ทำสะอาด, พิชามญชุ์ ภูเจริญ, จุฑามาส ภายดอน, เขมกร ฤทธิบัณฑิตย์, ลลิตา ภาดากุล, ธนิก จันทะภา, ธนาภา พวงปร : 369)  
     
  บทความวิชาการ  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 ส่วนท้าย : รายนามคณะกรรมการ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ( : )  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร