ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 3 ฉบับที่ สืบเนื่อง(1 2558)
 
     
  รองปก  
     หน้ารองปก และคณะผู้จัดทำเล่ม  
     สารจากอธิการบดี, ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน, โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ.2558  
     สารบัญ : ภาคโปสเตอร์  
     
  บทความวิจัย  
     
  บทความวิชาการ  
    1 เส้นทางการศึกษาต่อของชาวไทยมุสลิมที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา(สลีลา พุ่มเพ็ชร : 183)  
    2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร(สุธาสินี วิยาภรณ์ : 191)  
    3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(เอกราช เครือศรี , โกวิท วัชรินทรางกูร และ กระพัน ศรีงาน : 202)  
    4 การบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32(นิตยา วงศ์สังกาศ : 211)  
    5 ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ขนิษฐา หาญสมบัติ : 219)  
    6 แนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศพระบรมธาตุนาดูน(ผดุงศักดิ์ เสนา และ ธราวุฒิ บุญเหลื่อ : 228)  
    7 ระบบจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์(อดิเรก อุ่นเจริญ1 และ พลเดช เชาวรัตน์ : 234)  
    8 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4(เอกสิงห์ ปากแก้ว และ สุคนธ์ แพ่งศรีสาร : 242)  
    9 การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20(พรชัย สุระมรรคา และ สุคนธ์ แพ่งศรีสาร : 251)  
    10 การดำเนินงานตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3(นพคุณ จันทรเสนา และ สุนทร โคตรบรรเทา : 260)  
    11 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7(อัคเดช รูปสูง และ ไพโรจน์ พรหมมีเนตร : 268)  
    12 การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1(กฤษณา พลสิม และ สุนทร โคตรบรรเทา : 276)  
    13 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1(คุณัญญา วงษ์นาม และ สุคนธ์ แพ่งศรีสาร : 285)  
    14 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20(ชวลิต พูนสุวรรณ และ สุนทร โคตรบรรเทา : 292)  
    15 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4(สมหมาย นาแพงสอน และ สุคนธ์ แพ่งศรีสาร : 301)  
    16 ความพึงพอใจองค์ประกอบสภาพแวดล้อมของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย(รัชดา จันทร์วงค์ และ สมศักดิ์ ขาวลาภ : 311)  
    17 ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชน กรณีศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร(ปวีณพร หรีดอุไร และ สมศักดิ์ ขาวลาภ : 319)  
    18 พฤติกรรมการธำรงรักษาครูของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม(ธันยธรณ์ พูลเทกอง และ วรพจน์ มูรพันธุ์ : 327)  
    19 การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา(วรินทร์ ยนจอหอ และ ไพโรจน์ พรหมมีเนตร : 335)  
    20 ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมด้านการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เครือข่ายที่ 25 เขตบึงกุ่ม(ศศิธร บุญเพ็ชร และ สมศักดิ์ ขาวลาภ : 343)  
    21 การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครราชสีมา(อรณิชชา ทศตา , สุกัญญา ใจอดทน และ จันทร์จิรา ใจอดทน : 351)  
    22 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20(พงษ์พันธ์ มาลาอ่อน และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 359)  
    23 การศึกษาสภาพการใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียน วัดผลและสารสนเทศนักเรียน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31(กิตติ์ชญาห์ เสงี่ยมศรี และ ผดุง เพชสุข : 367)  
    24 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(จินตนา ชนชิด และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 376)  
    25 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเทพสถิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3(นเรศ ระดากุล และ ไพโรจน์ พรหมมีเนตร : 383)  
    26 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอพิมาย ชุมพวง เมืองยาง ลำทะเมนชัย ประทาย และโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(ลักษณ์สิญา แท่นทอง และ ผดุง เพชรสุข : 390)  
    27 การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1(ดอกซ้อน สุพรมอิน และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 398)  
    28 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน(อุษา พรหมพันธุ์ใจ และ วรพจน์ มูรพันธุ์ : 404)  
    29 การศึกษาความพร้อมของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(อินท์ธนาฒย์ อนันตโสภณ และ ผดุง เพชรสุข : 415)  
    30 การมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของชมรมในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย(วรัญญา พรรณกมล : 426)  
    31 ปัจจัยจูงใจในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(อรรถกร สิงทะบุตร : 435)  
    32 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาภาคสมทบต่อการจัดการเรียน ในวิทยาลัยนครราชสีมา(ขนิษฐา แก้วเอียด : 443)  
    33 แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา(เกตุจันทร์ฑา ศรีวะรมย์ : 449)  
    34 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1(อนุรักษ์ โพธิ์โพ้น และ ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง : 460)  
    35 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2(ชัยสิทธิ์ เทินสะเกษ และ ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง : 472)  
    36 ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(ชัยนาท วีระโห และ ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง : 483)  
    37 การใช้เวลาในการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2(ประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ และ ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง : 496)  
    38 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1(สมชาย ภัทรธานนท์อุทัย และ สุคนธ์ แพ่งศรีสาร : 508)  
    39 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1(เสกสันต์ แซมกระโทก และ ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง : 518)  
    40 การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย ในการเสริมสร้างความสามารถของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครราชสีมา (อรณิชชา ทศตา : 528)  
    41 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด(ธวัชชัย ศรีปาน และ คงศักดิ์ บุญยะประณัย : 3)  
    42 ประสิทธิผลของกระบวนการมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแปลงข้าว ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด(พงษ์กฤษณ์ ธุระกิจ : 10)  
    43 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา(นันทภัค สุหงษา : 16)  
    44 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา บีโอไอ เขต 3(ณฤดี พูลเกษม : 21)  
    45 การศึกษาวารสารงานวิจัยของจีนในปัจจุบันเกี่ยวกับการฝังเข็มรักษา โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม( สาคร แง้นกลางดอน และ รุ่งอรุณ เชยโพธิ์ : 25)  
    46 การรักษาอาการปวดหลังด้วยวิธีการฝังเข็ม กรณีศึกษาคลินิกฝังเข็มโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและแผนกแพทย์แผนจีนโรงพยาบาลบ้านลาด(สุธาสินี สายวดี และ ปีติชา อะมริต : 33)  
    47 การฝังเข็มรักษาโรคปวดเอวด้วยจุดโส่วซานหลี่ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(วิไรรัตน์ อนันตกลิ่น และ อรธีรา เนาว์ชารี : 43)  
    48 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มารับบริการ แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา(นิพาวรรณ์ แสงพรม และ สุภาพร ชินสมพล : 52)  
    49 การศึกษาผลของการติดเมทแอมเฟตามีนต่อความเข้มข้นของเซลล์อสุจิในหนูแรทเพศผู้ (การรายงานผลขั้นต้น)(นารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา ,สุทิสา ถาน้อย และ เสมอ ถาน้อย : 59)  
    50 การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตำบลโคกกรวด(ยศภัทร ยศสูงเนิน , วรรณภา รัตนวงค์ และ นงนุช จันทร์ดาอ่อน : 63)  
    51 ความชุกและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ในบ้านห้วยลุง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา(สุธิดา พื้นแสน , คงศักดิ์ บุญยะประณัย และ ปกรณ์ ไทยานันท์ : 70)  
    52 พฤติกรรมการคัดแยกขยะของพนักงาน บริษัทไดอะ เรซิน (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(จันทรรัตน์ บวชขุนทด , เทียน ทองใส และ ซัลลวา สะยะมิง : 75)  
    53 พฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรงเรียนมัธยมศึกษา ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา(นันทิวา สิงห์ทอง,วรวุฒิ ฤาชา,ปรมินทร์ จันทริมา,ทวิศักดิ์ ทวีชีพ,สุกัญญา เฟืองนา,ศศิภา นามนัย และ วรณี ทองดี : 80)  
    54 ความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนต่อการบริโภคผักผลไม้และอาหารว่าง ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์(กริช เรืองไชย และ เบญจา มุกตพันธุ์ : 85)  
    55 ผลของการกินหมากต่อสุขภาวะช่องปากของผู้สูงอายุ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี(ปริญญา ผกานนท์ : 91)  
    56 การพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรฝางเสริมคอลลาเจน(จิรพร สวัสดิการ และ สาวิณี แก้วเกตุ : 97)  
    57 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าไฮ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี(มนฑิญา กงลา และ จรวย กงลา : 101)  
    58 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้ออาหารของประชาชน ระดับครัวเรือน ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น(รพีพัฒน์ นาคีภัย และ สุวลี โล่วิรกรณ์ : 108)  
    59 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ของประชาชนในตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู(สุวัฒน์ศิริ แก่นทราย : 113)  
    60 ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส ของประชาชนในเขตพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี(วรารัตน์ สังวะลี ,นุสรา หูไธสง ,สุพิชฌาย์ ประทุมวาปี ,จิรวุฒิ กุจะพันธ์,วิลาศ คำแพงศรี และ แสงจ่อย อินทจักร : 122)  
    61 การศึกษาประสิทธิภาพของตาลปัตรฤาษีและพุทธรักษาในการลดค่าทีเคเอ็น ของน้ำทิ้งจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารี(ชาลินี ปลัดพรม และ ศิริษา ย่องมณี : 128)  
    62 การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา(พรทิพย์ แก้วชิณ และ นฤทธิ์ พลสูงเนิน : 135)  
    63 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำบริเวณระบบนิเวศเกาะเต่า(โชติกา ลอยทวินันท์,ภาสิณี วรชนะนันท์ และ ประเดิม อุทยานมณี : 147)  
    64 การศึกษาสูตรอาหารที่มีผลต่อการเจริญและการออกดอกของกล้วยไม้เหลืองจันทบูร (Dendrobium friedericksianum Rchb. f. ) ในหลอดทดลอง(นายิกา สันทารุนัย : 155)  
    65 ผลของอาหาร 4 ชนิดต่อน้ำหนักของหนอนนก (Tenebrio molitor L.)(วัชรวิทย์ รัศมี : 163)  
    66 การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องประชุม วิทยาลัยนครราชสีมา(สุทรรศน์ สุคำภา : 166)  
    67 การศึกษาผลกระทบของภาวะมลพิษกับการเปลี่ยนแปลงประชากรจุลชีพในดินตะกอนและ น้ำในรอบฤดูกาลของลุ่มน้ำปิง(จุฑาธิป อยู่เย็น,วิภา หษ์ตระกูล และ สมพงษ์ โอทอง : 173)  
    68 การศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมา(อรณิชชา ทศตา , อนุชา พิมายนอก ,สุกัญญา ใจอดทน และ จันทร์จิรา ใจอดทน : 539)  
    69 พฤติกรรมการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อหวยใต้ดินของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา(นันธิชา ขอแช่มกลาง, ฌานนพ สืบลีลา และ สำราญ บุญเจริญ : 546)  
    70 ปัญหาทางกฎหมายในการฟ้องเรียกค่าเสียหายของผู้ได้รับความเสียหาย จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ (บัญชา วิทยอนันต์, รัฐชาติ สำฤทธิ์นอก, กำธร กำประเสริฐ, นิธิกานต์ สนสระน้อย และ นที วรรธนะโกวินท์ : 552)  
    71 ต้นทุนโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กรณีศึกษา ผ้าซิ่นยวน อำเภอสี้คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา(ประภากร อุ่นอินทร์ และ จตุรวิทย์ ศศิธรานนท์ : 559)  
    72 การจัดการโซ่อุปทานผ้าซิ่นยวน บ้านโนนกุ่ม อำสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา(กิตติยา ปริญญาสุรเดช และ ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี : 563)  
    73 สภาพการชำระภาษีอากรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณีเทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา(สิริกาญจน์ แผละกระโทก และรัชดากร ทมินเหมย : 571)  
    74 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน บ้านน้ำซับ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (อนุชา พิมายนอก, ภควรรณ ลุนสำโรง, สนธิ์ บางยี่ขัน และ ผิน ปานขาว : 579)  
    75 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(อนุชา พิมายนอก, ภควรรณ ลุนสำโรง, สนธิ์ บางยี่ขัน และ ผิน ปานขาว : 591)  
    76 ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกโดยการใช้ แบบจำลอง Boston Consulting Group (BCG)(อรรถพล จรจันทร์ : 606)  
    77 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอาหารสำเร็จรูปที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้ซื้อ ในตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้า ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี(สุกัญญา หมู่เย็น และ วีรนุช กาญจนพิบูลย์ : 616)  
    78 การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลในความคิดเห็นของประชาคมหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม(วิทยา แสนทวีสุข,ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ และ วัชรินทร์ สุทธิศัย : 624)  
    79 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม(ปริศนา พิมพา : 634)  
    80 ความคาดหวังในการจัดสวัสดิการของคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (ขนิษฐา ทองเรือง,วิทยา เจริญศิริ และ สัญญา เคณาภูมิ : 642)  
    81 การรับรู้และความเข้าใจต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของผู้ใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา: อำเภอเมืองอุบลราชธานี(สุชีรา พระมาลา, กัลยกร ศรีภักดี และ มนไท ประมูลจักโก : 651)  
    82 ความคิดเห็นของพนักงานส่วนตำบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (ปภาวรินท์ มูลเมือง, วิทยา เจริญศิริ และ วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ : 659)  
    83 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม(ภาวนา พ่อตาแสง,เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา และ ศักดิ์พงศ์ หอมหวล : 668)  
    84 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ศึกษาเฉพาะอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี(อำนาจ ศรีพระจันทร์ : 678)  
    85 การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม(วันดี นันชนะ, สัญญา เคณาภูมิ และ ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ : 691)  
    86 สมรรถนะการปฏิบัติงานของนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดนครพนม(แสงทอง แป้นประโคน , เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร และ ภักดี โพธิ์สิงห์ : 699)  
    87 ปัญหาการบริหารงานบุคคลตามความคิดเห็นของพนักงานส่วนตำบล ในเขตอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม(สาริกา ทองคำ,เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา และ เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร : 708)  
    88 การศึกษาความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนและสถานประกอบการในจังหวัดหนองบัวลำภู(นิโรจน์ วงศ์เมืองแก่น,จักรพนธ์ อบมา,พินันท์ ลาดบัวขาว,นุชรี มาสภา,สุจิตรา แสงจันดา และ จุธาภรณ์ ทองปน : 717)  
    89 การดำเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา(สกล ชื่นกระโทก และ รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ : 723)  
    90 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา(พลวัชร พลดงนอก และ พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์ : 734)  
    91 การดำเนินงานพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา(อางคณา รัชวัตร และ พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์ : 745)  
    92 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา(วรากร พุฒิพงศ์พยอม และ รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ : 755)  
    93 การทำงานบริการสังคม ตามประมวลกฎหมายอาญา (จีรวัฒน์ เรืองรอง, ปราโมทย์ อินทกูล, สนธิ์ บางยี่ขัน และ ผิน ปานขาว : 767)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ( : )  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร