ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2559)
 
     
  รองปก  
     ส่วนหน้า บทบรรณาธิการ สารบัญ  
     
  บทความวิจัย  
    1 การพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (วิทยา ใจมา : 1-13)  
    2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น (ดร.พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล : 14-22)  
    3 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (ชำนาญ ด่านคำ, สนิท ตีเมืองซ้าย และ ประวิทย์ สิมมาทัน : 23-31)  
    4 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดเจตคติต่อวิชาพระพุทธศาสนาของ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่สร้างตามแนวคิดของเทอร์สโตน ลิเคอร์ และออสกูด (บัวขาบ พนมชัยสว่าง : 32-39)  
    5 การประเมินความเป็นไปได้ในการขยายการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสำหรับเด็กชายขอบไร้สัญชาติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 (ปุณยานุช ใจงาม : 40-48)  
    6 การใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรำตงกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (สุภาศินีย์ ภูทัดดวง : 49-57)  
    7 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนของประชาชน ในจังหวัดปทุมธานี (ศักดิ์ดา เกิดการ : 58-70)  
    8 ความคิดเห็นของผู้จัดทำบัญชีที่มีต่อสมรรถนะวิชาชีพบัญชีเมื่อเปิดเสรีทางการค้าในจังหวัดนครราชสีมา (ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี, นิภาพรรณ ดุลนีย์ และ สุพัตรา หารัญดา : 71-82)  
    9 ปัจจัยของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (สมพิส หาญมนตรี, สุวารินทร์ ถิ่นทวี, อรณิชชา ทศตา และ ภัทราวดี มากมี : 83-95)  
    10 การสร้างแบบวัดจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา (ณัฐภาส ถาวรวงษ์, สุวารินทร์ ถิ่นทวี, อรณิชชา ทศตา และ ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล : 96-108)  
    11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าการศึกษาต่อของนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช (ชมกร จารุวัฒนพงษ์ : 109-117)  
    12 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดำเนินคดีเลือกตั้ง (ดร.ฉัตรชัย รือหาญ : 118-134)  
    13 ปัญหาการการใช้คืนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 (ดร.ณัฐวิน อัศวภูวดล : 135-144)  
    14 สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงาน สังกัดการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พยุหเกียรติ พรายแพร้ว : 145-156)  
    15 การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตพื้นที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พิสมัย นุรักษ์ : 157-171)  
    16 มาตรการทางกฎหมายในการบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่น (นเรศ อยู่สนิท : 172-183)  
    17 รูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี (พระสุทัศน์ พันธุ์ศุภผล : 184-195)  
    18 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง และวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เยาวลักษณ์ พิมพ์เทพ : 196-210)  
    19 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาอาชีพนวดแผนไทยในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (สิริพร พงศ์หิรัญสกุล : 211-227)  
    20 ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์การของข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร (วุฒิเดช พ่อค้า : 228-236)  
    21 Retracted-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี (สมศักดิ์ วุฒิพิมลวิทยา : 237-246)  
    22 รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา (ดิเรก แสสนธิ์ : 247-262)  
    23 การพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา เทศบาลเมือง ดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พรทิพย์ บางแก้ว : 263-279)  
    24 การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อธิภัทร หนูขวัญแก้ว : 280-294)  
    25 ประสิทธิผลในการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดนุพล วิเชียร : 295-311)  
    26 รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์การพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี (จรัญ ประสิทธิ์ตระกูล : 312-323)  
    27 รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร (ประณต มีสอน, พรพิมล ประวัติรุ่งเรืองกิจ และ วินิจ เทือกทอง : 324-338)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 พระวินัย : กฎหมายพระสงฆ์ (พระครูธรรมจักร เจติยาภิบาล : 339-345)  
    2 หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์กับการแก้ปัญหาสังคม (ละม่อม จันทร์ชื่น : 346-352)  
    3 สัตบุรุษ (วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง : 353-360)  
    4 ปัญหาสิทธิมนุษยชนของสตรี (กุลิสรา ปาณียะ : 361-370)  
    5 จรรยาบรรณวิชาชีพพึงทำเป็นหนังสือหรือไม่ กรณีศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา (สุรชาติ ณ หนองคาย : 371-376)  
    6 เทคนิคการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วิชยานนท์ สุทธโส : 377-387)  
    7 การร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการจัดตั้งองค์กรทดสอบความปลอดภัยของรถยนต์ส่วนบุคคลในประเทศไทย (ปภิณวิช รอดบางยาง : 388-400)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 ส่วนท้าย( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร