ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2(พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
 
     
  รองปก  
     2 สารบัญ  
     1 ส่วนหน้า  
     
  บทความวิจัย  
    1 อนาคตภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความต้องการของชุมชน (พีรภาว์ บุญเพลิง และ ประเสริฐ อินทร์รักษ์ : 1-10)  
    2 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ฤณชา ศิลาจันทร์ ประเสริฐ อินทร์รักษ์ และ นพดล เจนอักษร : 11-22)  
    3 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสาธิต (อรอุษา ปุณยบุรณะ และ ประเสริฐ อินทร์รักษ์ : 23-37)  
    4 แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้ (วิลดา อินฉัตร และ อนันต์ ธรรมชาลัย : 38-49)  
    5 กลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ธรรมสิทธิ์ เพ็ชร์ศรีงาม, ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ และ ผดุงชัย ภู่พัฒน์ : 50-61)  
    6 อาชีวะสร้างชาติ: ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง (ยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ : 62-73)  
    7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ภูนรินทร์ สีกุด, ศุภรดา โมขุนทด และ นพ.ธาตรี เจริญชีวะกุน : 74-84)  
    8 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบประสานพลังของหัวหน้าสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ชุติมา พรหมผุย สำเริง บุญเรืองรัตน์ ศรุดา ชัยสุวรรณ และ สงวนพงศ์ ชวนชม : 85-95)  
    9 กระบวนการบริหารจัดการทางการศึกษาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (มงคล สงวนศักดิ์ สุระศักดิ์ ฉายขุนทด อำไพ แดนขุนทด : 96-104)  
    10 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสุขในการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี (ทัณฑวัต ปานพุ่ม และ ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี : 105-118)  
    11 หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (อุทัย จันทรรัตนกานต์ : 119-128)  
    12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนวิทยาลัยการศึกษาเอกชน : กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี เขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (วิศาล ภุชฌงค์, อเนก พันธุรัตน์ และ บุญส่ง เกิดหล่ำ : 129-140)  
    13 แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (วาสนา คงสกุลทรัพย์ : 141-152)  
    14 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสระแก้ว (กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ และ ทองหล่อ วงษ์อินทร์ : 153-162)  
    15 การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ (ดำรงค์ บุญกลาง, ศรุดา ชัยสุวรรณ, กรองทิพย์ นาควิเชตร และ สงวนพงศ์ ชวนชม : 163-175)  
    16 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตำบลต้นแบบกระทรวงศึกษาธิการ (นิพนธ์ แสงเนตร, ศรุดา ชัยสุวรรณ, สมบูรณ์ ตันยะ และ จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์ : 176-185)  
    17 การศึกษาทฤษฏีภาวะผู้นำและหลักการบริหารจากวรรณคดีลิลิตเตลงพ่าย (มารวย ปณะราช : 186-196)  
    18 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ป่วยที่มีต่อการรักษาอาการปวดหลังด้วยวิธีการฝังเข็มของโรงพยาบาลค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา (ณรงค์ศักดิ์ หอยสังข์, เสาวภาคย์ เครือวัลย์, สาคร แง้นกลางดอน, สำราญ บุญเจริญ และ อรณิชชา ทศตา : 197-204)  
    19 การสื่อสารเพื่อการสืบทอดทางวัฒนธรรมแนวเพลงเมทัลของวัยรุ่นไทย (กันตา ตระกลพร และ ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน : 205-216)  
    20 รูปแบบการพัฒนาทักษะทางการบริหารของผู้บริหารระดับสูงในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (วีนัส ม่านมุงศิลป์, ศรุดา ชัยสุวรรณ, สมบุรณ์ ตันยะ และ อลงกต ยะไวทย์ : 217-229)  
    21 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลหลังเข้าโครงการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมืออาชีพ (อาภากร เปรี้ยวนิ่ม : 230-238)  
    22 ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (กานต์ ศรีวิภาสถิตย์ : 239-249)  
    23 แนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียนในเครือสารสาสน์เพื่อมุ่งไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (วัชรี จงแจ่ม : 250-259)  
    24 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 3 (ภาคกลางตอนกลาง) (จุฑาธิบดิ์ ศรีวรัญญตานนท์ และ ทองหล่อ วงษ์อินทร์ : 260-272)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 HOW WE OUGHT TO LIVE? ALASDAIR MACINTYRE AND VIRTUE ETHICS (Ratthaburt Khumsap และ Chalat Chongsubphant : 273-287)  
    2 ปัญหาการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย (พรชัย เลื่อนฉวี : 288-296)  
    3 การฟ้องคดีงานโยธาสาธารณะกับเขตอำนาจศาลของประเทศไทย (พสธร พันธุ์สุวรรณ : 297-308)  
    4 การพัฒนากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาดินและน้ำใต้ดินปนเปื้อนสารพิษอุตสาหกรรม (สมาน ตั้งทองทวี : 309-323)  
    5 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์, ศักดา สถาพรวจนา และ เนติ เฉลยวาเรส : 324-340)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ ( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
     ใบสมัครสมาชิก( : )