ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2(พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
 
     
  รองปก  
     
  บทความวิจัย  
    1 อนาคตภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามความต้องการของชุมชน (พีรภาว์ บุญเพลิง และ ประเสริฐ อินทร์รักษ์ : 1-10)  
    2 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสาธิต (อรอุษา ปุณยบุรณะ และ ประเสริฐ อินทร์รักษ์ : )  
    3 อาชีวะสร้างชาติ: ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง (ยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ : )  
    4 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ฤณชา ศิลาจันทร์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ และ นพดล เจนอักษร : )  
    5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (รัชนิดา สยรส, สิทธิพรร์ สุนทร และ สมเกียรติ เกียรติเจริญ : )  
    6 กลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ธรรมสิทธิ์ เพ็ชร์ศรีงาม, ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ และ ผดุงชัย ภู่พัฒน์ : )  
    7 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์, ศักดา สถาพรวจนา และ เนติ เฉลยวาเรส : )  
    8 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบประสานพลังของหัวหน้าสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ชุติมา พรหมผุย สำเริง บุญเรืองรัตน์ ศรุดา ชัยสุวรรณ และ สงวนพงศ์ ชวนชม : )  
    9 กระบวนการบริหารจัดการทางการศึกษาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (มงคล สงวนศักดิ์ สุระศักดิ์ ฉายขุนทด อำไพ แดนขุนทด : )  
    10 การสื่อสารเพื่อการสืบทอดทางวัฒนธรรมแนวเพลงเมทัลของวัยรุ่นไทย (กันตา ตระกลพร และ ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน : )  
    11 การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ (ดำรงค์ บุญกลาง, ศรุดา ชัยสุวรรณ, กรองทิพย์ นาควิเชตร และ สงวนพงศ์ ชวนชม : )  
    12 รูปแบบการพัฒนาทักษะทางการบริหารของผู้บริหารระดับสูงในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (วีนัส ม่านมุงศิลป์ : )  
    13 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตำบลต้นแบบกระทรวงศึกษาธิการ (นิพนธ์ แสงเนตร : )  
    14 แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (วาสนา คงสกุลทรัพย์ : )  
    15 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ป่วยที่มีต่อการรักษาอาการปวดหลังด้วยวิธีการฝังเข็มของโรงพยาบาลค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา (ณรงค์ศักดิ์ หอยสังข์, เสาวภาคย์ เครือวัลย์, สาคร แง้นกลางดอน, สำราญ บุญเจริญ และ อรณิชชา ทศตา : )  
    16 แนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียนในเครือสารสาสน์เพื่อมุ่งไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (วัชรี จงแจ่ม : )  
    17 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 3 (ภาคกลางตอนกลาง) (จุฑาธิบดิ์ ศรีวรัญญตานนท์ และ ทองหล่อ วงษ์อินทร์ : )  
    18 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ภูนรินทร์ สีกุด, ศุภรดา โมขุนทด และ นพ.ธาตรี เจริญชีวะกุน : )  
    19 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลหลังเข้าโครงการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมืออาชีพ (อาภากร เปรี้ยวนิ่ม : )  
    20 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสระแก้ว (กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ และ ทองหล่อ วงษ์อินทร์ : )  
    21 แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้ (วิลดา อินฉัตร และ อนันต์ ธรรมชาลัย : )  
    22 การศึกษาทฤษฏีภาวะผู้นำและหลักการบริหารจากวรรณคดีลิลิตเตลงพ่าย (มารวย ปณะราช : )  
    23 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสุขในการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี (ทัณฑวัต ปานพุ่ม และ ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี : )  
    24 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนวิทยาลัยการศึกษาเอกชน : กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี เขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (วิศาล ภุชฌงค์, อเนก พันธุรัตน์ และ บุญส่ง เกิดหล่ำ : )  
    25 ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (กานต์ ศรีวิภาสถิตย์ : )  
    26 หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (อุทัย จันทรรัตนกานต์ : )  
     
  บทความวิชาการ  
    1 HOW WE OUGHT TO LIVE? ALASDAIR MACINTYRE AND VIRTUE ETHICS (Ratthaburt Khumsap และ Chalat Chongsubphant : )  
    2 ปัญหาการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย (พรชัย เลื่อนฉวี : )  
    3 การฟ้องคดีงานโยธาสาธารณะกับเขตอำนาจศาลของประเทศไทย (พสธร พันธุ์สุวรรณ : )  
    4 การพัฒนากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาดินและน้ำใต้ดินปนเปื้อนสารพิษอุตสาหกรรม (สมาน ตั้งทองทวี : )  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร