ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 2559 ฉบับที่ พิเศษ(มกราคม 2559)
 
     
  รองปก  
     สารบัญ  
     
  บทความวิจัย  
    1 สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครู อำเภอลำลูกกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (ทินนภา วัฒนะเหลา : 1-12)  
    2 เหตุผลการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (กนกวรรณ สมัครเขตรการ : 13-23)  
    3 ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณภาพการบริหารงานโรงเรียนวัดเกิดการอุดม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (รัตนา แสงใหญ่ : 24-31)  
    4 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนอำเภอคลองหลวงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1(ชูศรี ศิริกุล : 32-44)  
    5 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (สุธาทิพย์ บุญสุภาพ : 45-54)  
    6 ความต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (จักรวรรดิ พัฒนวิบูลย์ : 55-67)  
    7 สภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (สุภารัตน์ ไชยโคตร : 68-80)  
    8 ประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด (จำรัส จันนา : 81-92)  
    9 ความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (อัจฉรา วงนารี : 93-103)  
    10 การบริการสาธารณะของเทศบาลตำบล ศึกษากรณี เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (เอกอำนาจ เรืองศรี : 104-113)  
    11 ศึกษาการดำเนินงานด้านการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (พระฉัฒร์นุพงค์ (อตถกาโม) สิงห์กูล1 : 114-123)  
    12 บทบาทในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (มาลินี วรเชษฐ์ : 124-135)  
    13 ประสิทธิภาพและปัญหาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา (พยอม ประยูรคำ : 136-145)  
    14 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (อมรรัตน์ อินทรอัมพร : 146-156)  
    15 สภาพและปัญหาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (จุฑารัตน์ คิ้ววิลัย : 157-170)  
    16 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (รัชนีย์ สิทธิศรี : 171-183)  
    17 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ศึกษากรณีตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (จีรศักดิ์ เสถียรขันธ์ : 184-196)  
    18 การดำเนินงานนโยบายสาธารณะหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของเทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (สุชีวา ศรีบุญเรือง : 197-208)  
    19 การดำเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (สะใบแพร ทศวัฒน์ : 209-217)  
    20 ความรู้ ความเข้าใจและสภาพการเสียภาษีท้องถิ่นของประชาชนให้กับเทศบาลตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (แสงระวี จินดา : 218-231)  
    21 การศึกษาการดำเนินงานและปัญหาการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (กรเอก ศรีหาญ : 232-244)  
    22 การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (ปรียา ศรีวิไล : 245-257)  
    23 ศึกษาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (รัชฎา สาสตรา : 258-268)  
    24 ความคิดเห็นต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด (ชลธิชา โพธิ์ศรีรัตน์ : 269-280)  
    25 การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (โยธิน สีสันต์ : 281-291)  
    26 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด (พรนภัทร วิระทูล : 292-302)  
    27 ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (สุพรรณี เปรียงพรม : 303-314)  
    28 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (รังสรรค์ สุภารีย์ : 315-326)  
    29 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (วัชราพร โยชน์เมืองไพร : 327-338)  
    30 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (ธัณย์จิรา วงศ์ฉัตรวัฒนา : 339-349)  
    31 บทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด (พรเทพ โพธิ์ศรีศาสตร์ : 350-362)  
    32 ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (นาวาอากาศเอกทศพล อินเงินดี : 363-375)  
    33 บทบาทการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (ภัทราวดี ทองดี : 376-401)  
    34 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (นที ดีพลงาม : 388-402)  
    35 ความคาดหวังของประชาชนต่อการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด (นุชนารถ โคตรโยธา : 403-414)  
    36 ศึกษาการดำเนินงานโครงกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (นวลหงษ์ อุทธิสินธ์ : 415-426)  
    37 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช(จริน กัญจนกาญจน์ : 427-438)  
    38 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด (โชติกา สุวรรณหงษ์ : 439-449)  
    39 การศึกษาการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ไทยรัตน์ กำเนิดพิลา : 450-460)  
    40 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด (ดนัย โคตรโยธา : 461-472)  
    41 ศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (มะลิวรรณ ปรินแคน : 473-484)  
    42 การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด(ประจวบ โพธิ์งาม : 485-499)  
    43 การบริการสาธารณะของเทศบาล ศึกษากรณีเทศบาลตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (ธัมมาภรณ์ ศรีเคลือบ : 500-512)  
    44 ความคดิเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานพฒั นาชุมชนของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (สุรชัย ศรีเคลือบ : 513-525)  
    45 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ (สุรารักษ์ ฮาดดา : 526-539)  
    46 การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (เครือวัลย์ นาควิโรจน์ : 540-551)  
    47 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (พระอาคม (อาคโม) พระรัมย์ : 552-561)  
    48 การศึกษาการให้บริการตามหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (พระไทยรัฐ ผันอากาศ : 562-575)  
    49 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช (นุชนารถ นาคินทร์ : 576-587)  
     
  บทความวิชาการ  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ และใบสมัครสมาชิก( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร