ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 2558 ฉบับที่ พิเศษ(ธันวาคม 2558)
 
     
  รองปก  
     กองบรรณาธิการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / สารบัญ  
     
  บทความวิจัย  
    1 ศึกษาศักยภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (กนกพร เอกวุธ : 3-9)  
    2 การส่งเสริมศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (กมลรัตน์ ชุนดี : 10-17)  
    3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของสถานศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 (เกียรติศักดิ์ จันนา : 18-25)  
    4 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 (ไกรฤกษ์ มุขพันธ์ : 26-36)  
    5 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 (จันทร์เพ็ญ ทองสตา : 37-46)  
    6 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสีคิ้ว-ปากช่อง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (จำเริญ วรหิน : 47-54)  
    7 ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ของครู กศน.ตำบลสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ (ชนิดา กระเบา : 55-61)  
    8 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (ญาณิศา จันโทภาส : 62-69)  
    9 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ณพพร ปานเพชร : 70-76)  
    10 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (ทองพูล มีสวัสดิ์ : 78-84)  
    11 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (ทัศไนย นาพา : 86-94)  
    12 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 (ทิพยาภรณ์ ปัสสาวัส : 95-104)  
    13 กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากลุ่มอำเภอลำสนธิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (ธีรภัทร์ พัทยา : 105-115)  
    14 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (น้ำค้าง ลุนนากัน : 116-124)  
    15 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (นิตยา พันสลาบขวา : 125-133)  
    16 การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (นิโลบล ภู่เพ็ชร์ : 134-144)  
    17 การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ำเงิน อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (นุษรินทร์ ยานะสาร : 145-154)  
    18 การบริหารการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (บุณชนก สงวนพรรค : 155-162)  
    19 การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (เบ็ญจม์ คำเมือง : 163-170)  
    20 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 (ปนัดดา บางแก้ว : 171-180)  
    21 ปัญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี (กรรณิกา ทองย้อย : 181-191)  
    22 การทำงานเป็นทีมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (ประจักษ์ ศักดิ์คันธภิญโญ : 192-199)  
    23 การบริหารงานวิชาการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ประมวญจิตต์ พันธุ์เสือทอง : 200-209)  
    24 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (ปัณฑกฤต อินทะโชติ : 210-221)  
    25 การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ปิยนุช พลซักซ้าย : 222-232)  
    26 ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (ปิยะมาศ สายแสง : 233-241)  
    27 การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตอำเภอชัยบาดาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (พชรกมล เปียดี : 242-250)  
    28 การมีส่วนร่วมการดำเนินงานของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (พัชรี จันทร์สำอางค์ : 251-159)  
    29 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนศีขรภูมิ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 (พิสิษฐ์ ฉิมมาลี : 260-267)  
    30 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2(พีรเสฏฐ์ รินลา : 268-275)  
     
  บทความวิชาการ  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 คำแนะนำในการเขียนและส่งต้นฉบับ( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร