ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
 
     
  รองปก  
     ส่วนหน้า บทบรรณาธิการ  
     สารบัญ  
     
  บทความวิจัย  
    1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจที่พัก กรณีศึกษาปากเซรีสอร์ท อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร (ชารดา จักรสาร และ วินิต ชินสุวรรณ : 1-8)  
    2 การพยากรณ์ปริมาณความต้องการสับปะรดกระป๋องของประเทศไทย ด้วยวิธีการพยากรณ์แบบดั้งเดิมกับวิธีโครงข่ายประสาทเทียม (ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี, นันทิ สุทธิการนฤนัย และ สราวุธ จันทรผง : 9-21)  
    3 แนวทางในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของพระนครศรีอยุธยา กรณีศึกษา การบูรณาการการบริหารศูนย์บริการท่องเที่ยวครบวงจร (ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม, เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร, อดิศัย วรรธนะภูติ, วิทยา นามเสาร์, ดำรงค์ศักดิ์ หัตถศาสตร์ และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ : 22-35)  
    4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าขาออกของผู้ประกอบการ กรณีศึกษาท่าเรือกรุงเทพ (วิมลวัลย์ ทรงศิริยศ : 36-46)  
    5 พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจำทางของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา (ประภากร อุ่นอินทร์ และ ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี : 47-57)  
    6 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลของศูนย์บริการวิชาการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร, สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา และ นันทิ สุทธิการนฤนัย : 58-71)  
    7 การให้ความหมายและแนวทางการสร้างตลาดนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มคุณภาพระดับพรีเมี่ยม: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก (ปวีณา กลกิจชัยวรรณ และ พิทักษ์ ศิริวงษ์ : 72-84)  
    8 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (กุลิดา ทัศนพิทักษ์, สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์ และ ประเสริฐไชย สุขสอาด : 85-97)  
    9 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (ปริยากร วังศรี, วีนัส ลีหฬกุล และ ทิพา ต่อสกุลแก้ว : 98-110)  
    10 ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการเป็นพยาบาลหัวหน้าเวร ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (วราภรณ์ เจริญบุญ, ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน และ กรรณิการ์ สุวรรณโคต : 111-124)  
    11 องค์ประกอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อดุลย์ อยู่ยืน และ บัณฑิต ผังนิรันดร์ : 125-134)  
    12 การศึกษาการตลาดและการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยววัฒนธรรมภูไท กรณีศึกษา บ้านโคกโก่ง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปนัดดา โพธิ์นาม : 135-143)  
    13 มาตรการทางกฎหมายในการห้ามถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของบุคคลต่างด้าวในประเทศไทย (ณัฐวิน อัศวภูวดล : 144-153)  
    14 ปัญหาทางกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านความปลอดภัยสินค้าอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง (จีราวรรณ หาญสีนาถ และ นิสิต อินทมาโน : 154-164)  
    15 การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรอุตสาหกรรมกีฬาประเภทผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกอุปกรณ์การกีฬา (ทวีศักดิ์ ประสิทธิ์อ้น, สุพิตร สมาหิโต และ พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ : 165-180)  
    16 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี (กนกภรณ์ แสงเผือก, วัฒนา รัตนพรหม และ ประทุมทิพย์ ทองเจริญ : 181-190)  
    17 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสนามกีฬา (กาณชาญ รังสีวรรธนะ : 191-206)  
    18 กระบวนการอนุรักษ์เอกสารโบราณ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน, ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ และ เจริญ นุชนิยม : 207-217)  
    19 การเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิประเทศแบบคาสต์ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการภาคสนาม (ยุสนีย์ โสมทัศน์ : 218-229)  
    20 การวิเคราะห์ความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ปริณดา แป้นแก้ว และ สิทธิกร สุมาลี : 230-242)  
    21 การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้านในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วิลาวรรณ วงค์สุวรรณ : 243-256)  
    22 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายแฟรนไชส์ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย (สุภวรรณ ชูปฏิบัติ และ นิสิต อินทมาโน : 257-269)  
    23 ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำโครงการของรัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (เยาวลักษณ์ คำป้อม : 270-284)  
    24 ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์สลากกับความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดชุมพร (มยุรา ประพันธ์กาล, สุณีย์ ล่องประเสริฐ และ นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี : 285-296)  
    25 ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ และ ปัญญา ศิริโชติ : 297-310)  
    26 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาความคล่องแคล่วว่องไว และความแม่นยำในการส่งลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านในของนักกีฬาฟุตบอล (เทอดทูน ค้าขาย, ชัยรัตน์ ชูสกุล และ วิโรจน์ มุทุกันต์ : 311-322)  
    27 การพัฒนารูปแบบการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี, เพิ่มพูล ร่มศรี และ สัญญา เคณาภูมิ : 323-335)  
    28 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สุพักตร์ นิ่มนวล : 336-345 )  
    29 ตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (มณฑา พลรักษ์ : 346-358)  
    30 ความต้องการในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 (จิรา เท็กเชย : 359-368)  
    31 ความเป็นครูผู้ดูแลเด็กในดวงใจผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ในเขตอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (สุกัลยา เอี่ยมสอาด : 369-377)  
    32 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ควรจะเป็นในบริบทการเมืองไทย (กวีวัฒน์ คงพงศา : 378-390)  
    33 สภาพปัญหาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 (สุภานี ถนิมกาญจน์ : 391-400 )  
    34 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 (บุญพา พรหมณะ : 401-410)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 กระบวนการสร้างหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น (กุลิดา ทัศนพิทักษ์ : 411-422)  
    2 บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (สามารถ อัยกร : 423-434)  
    3 นโยบายสาธารณะ : การยุติและการถ่ายโอน (สัญญา เคณาภูมิ, สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี และ เกวลี อ่อนเรือง : 435-455)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ ( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
     ใบสมัครสมาชิก( : )