ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 11 ฉบับที่ สืบเนื่อง(1 2563)
 
     
  รองปก  
     สารบัญภาคบรรยาย  
     
  บทความวิจัย  
    1 การส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหาด้วยโครงงาน สะเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี(กมลลักษณ์ สุวรรณวงศ์ , ศศิธร โสภารัตน์ , ธัชทฤต เทียมธรรม : 1-11)  
    2 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังคมลาวตอนใต้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 18-19(ดร. พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล : 12-20)  
    3 โครงงานพัฒนาชุดปฏิบัติการเพื่อผลิตต้นแบบงานเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลท(ธนวรรณ เวียงสีมา , กิตติพิชญ์ อุดมลาภ , เจษฎา แซ่จัง , ชญาวัต หัตถา : 21-29)  
    4 การพัฒนาแบบจำลอง 3 มิติ ความเป็นจริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ และ หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข(ภาสกร นุ่มโสภา , รัชนีกร กอแก้ว , จีรศักดิ์ เสถียรขันธ์ , ศิริพร มิขำ : 30-39)  
    5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การผสมเทียมและการฝากถ่ายตัวอ่อน โดยใช้บทเรียนแสวงรู้ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2(ปริศนา ยนจอหอ : 40-47)  
    6 การศึกษาผลการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลโดยใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา(สุดารัตน์ นามวิจิตร , วดาภรณ์ พูลผลอำนวย : 48-57)  
    7 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(ตรียพล โฉมไสว , ศักดา สถาพรวจนา , เนติ เฉลยวาเรศ : 58-66)  
    8 การศึกษาผลการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออโดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา(ธวัชชัย พวงเกตุ , วดาภรณ์ พูลผลอำนวย : ุึ67-77)  
    9 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทำงานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโครงสร้างและหน้าที่เซลล์(อนันต์ นวลใหม่ พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ วันวิสาข์ ลิจ้วน : 78-87)  
    10 ผลของการเรียนรู้จากตัวแบบร่วมกับกลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการอ่านทำนองเสนาะและเจตคติต่อการอ่านทำนองเสนาะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5(เกศแก้ว คงคล้าย , ศุภวรรณ สัจจพิบูล : 88-97)  
    11 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย และความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5(วีรภัทร ศุภรสิงห์ , ศุภวรรณ สัจจพิบูล : 98-108)  
    12 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ(บุญรษากุล บุญเรืองรอด พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ วันวิสาข์ ลิจ้วน : 109-118)  
    13 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การจัดองค์ประกอบศิลป์ และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือSTAD(พัชธาภรณ์ บุญแสน : 119-128)  
    14 การศึกษาแนวโน้มในการซื้อขายงานศิลปะในหอศิลป์เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา Many Cuts Art Space(ณัฐพงษ์ วัจนะภูมิ : 129-136)  
    15 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ธีรนุช เหมพันธ์ : 137-145)  
    16 ความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับวินัยในตนเองของเด็กนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว จ.ฉะเชิงเทรา(กุลวดี เมธานุชิต , สุปาณี สนธิรัตน ,ทิพย์วัลย์ สุรินยา : 146-157)  
    17 การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(ธิดาภรณ์ ศรีฟ้า , กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ : 158-167)  
    18 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปรารถนาในการเลือกอาชีพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จังหวัดนครราชสีมา(ธาริณี อังค์ยศ สมทรง คันธนที และนพดล คำพิทักษ์ : 168-176)  
    19 รูปแบบการพัฒนาการฝึกอบรมที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(นฤมล แก้วซิ้ม กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม และพิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์ : 177-186)  
    20 การศึกษาศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทำบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ในเขตนิคม และในเขตประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(จิตรลดา ศรีแก้ว, สุวรรณา บุญมาก, ปริยากร สว่างศรี : 187-198)  
    21 สมรรถนะการทำงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานการเงินและบัญชี : กรณีศึกษา ในหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตปริมณฑล(ปติณญา เหลือสุข สุนันทา ณรงค์ฤทธิ ภารดี นึกชอบ : 199-209)  
    22 ข้าวอินทรีย์ : นวัตกรรมสังคมการเกษตรสู่มาตรฐานสากล(ฉัตรวรัญช์ องคสิงห : 210-219)  
    23 อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง( ภรัณยู บุญริ้ว , ฐิติมา ไชยะกุล : 220-227)  
    24 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความยุติธรรมในองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานผลิตอาหาร ในจังหวัดชลบุรี(ปรีญาพร สันติวานิช , จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ : 228-232)  
    25 อิทธิพลของปัจจัยในการทำงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง(ศิริลักษณ์ สุธรรม , ฐิติมา ไชยะกุล : 233-237)  
    26 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บ้านห้วยสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี(ยุพดี ทองโคตร , ศรัณยา วรินทรเวช , ปรเมศวร์ ภูวันนา : 238-245)  
    27 สมรรถนะองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานในการนำนโยบายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติในเขตพื้นที่เทศบาลกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ : 246-256)  
    28 การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้ ในรายวิชาโครงงาน สาขาวิชาเทคโนโลยี เครื่องเรือนและการออกแบบ(วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง , ดิเรก กาญจนรูจี ,สูนฤต เงินส่งเสริม,ธนวรรณ เวียงสีมา , กิตติ จรินทร์ทอง,สุริยา สงค์อินทร์ : 257-263)  
    29 โครงการออกแบบและพัฒนาโต๊ะปฏิบัติการงานไม้อเนกประสงค์( กิตติ จรินทร์ทอง , ธนันธร ประทีปเมธากุล , วิฆเนศ หงษ์ประเสริฐ : 264-271)  
    30 อิทธิพลของปุ๋ยมูลนกนางแอ่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าเห็ดหอม(อรรถพันธ์ พุฒเกิดและ ชมดาว ขำจริง : 272-277)  
    31 ความรู้ ทัศนคติ กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชาวบ้าน บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี(จิตรา อยู่ผ่อง สุปาณี สนธิรัตน ทิพย์วัลย์ สุรินยา : 278-286)  
    32 คุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีที่มีผลต่อการวางแผนการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร(ณัฏฐธิดา จินวิเศษ นภาพร โคตรจังหรีด ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์ : 287-295)  
    33 การพัฒนากล่องยาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยาชนิดเม็ดเพื่อผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว(กรชกร สิมมา , นิธิพันธ์ ธุระพันธ์ , กิตติกานต์ สงวนธรรม , เอกรัฐ หล่อพิเชียร : 296-305)  
    34 การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ ผ่านเทคโนโลยี IoT(พัทธนนท์ บุญเลิศ ชัยยวัฒน์ จงสุวณิชย์ นิธิโชติ คณาณุวัฒน์ ธัญญาภรณ์ บุญยัง : 306-316)  
    35 ระบบการจัดการดูแลการเจริญเติบโตของแปลงบัวด้วยเทคโนโลยี IoT พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ภัทรพล สังคสิน, อนุชา พุ่มดอกไม้, พงษ์ภัค แสงสว่าง, นิรุตติ์ พองาม : 317-326)  
    36 แอปพลิเคชันและกล่องอัจฉริยะเพื่อการนับจำนวนผู้ใช้บริการบนยานพาหนะและระบุตำแหน่ง กรณีศึกษา: รถรางในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ภูสิทธิ เกิดศิริ สิงหวัฒน์ ผลจริต สิทธิชัย ตั้งสินชัยกุล นิรุตติ์ พองาม : 327-334)  
    37 การระบุโรคใบร่วงจากเชื้อราไฟทอฟธอราและโรคราแป้งจากภาพใบยางพารา ด้วยเทคนิคซัพพอร์เวกเตอร์แมชชีนและโครงข่ายประสาทเทียม(จตุพร รักบำรุง , อุรฉัตร โคแก้ว : 335-345)  
    38 ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์(ชยชนก จันทวงษ์ : 346-356)  
    39 การเปรียบเทียบผลของยาลูกประคบกับยาพอกสมุนไพรในการบรรเทา อาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ (กชมน อินทร์บัว จิราลักษณ์ แก่นแท่น ศุภนุช กิจนุกูล ปัทมา เชียงดี และ จันธิมา จันทร์เพ็ชร์บุรี : 357-368)  
    40 แนวทางการพัฒนาฉลากเขียวของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน(พสิสฐ์ ทองมิตร : 369-378)  
    41 การพัฒนาแบบสอบถามความถี่การบริโภคกึ่งปริมาณและการเปรียบเทียบกับแบบประเมินอาหาร เพื่อประเมินการบริโภคลูทีนและซีแซนทีน(สุพิชชา โฆษิตเวชสกุล, กานต์สุา วันจันทึก , ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ทิวาพร มณีรัตนศุภร : 379-388)  
    42 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลบวกจากการตรวจโปรตีนในปัสสาวะด้วยแผ่นทดสอบสำเร็จรูปและภาวะความดันโลหิตสูงต่อการทำนายภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง(ศรสิทธิ์ จิรังดา : 389-395)  
    43 การส่งเสริมสุขภาพชุมชนของวัดบ้านเก่า ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา(พระประสิทธิ์ โชติโก พุทธพรหมศรี และ วันพิชิต ศรีสุข : 396-404)  
    44 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชนบ้านบาโหย ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา(พระสุชาติ สุชาโต ซุ่นสุย และ วันพิชิต ศรีสุข : 405-413)  
    45 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของแอพลิเคชันสำหรับการบันทึกแคลอรี่ในประเทศไทย(กนกพร เจริญสืบสกุล ปรารถนา ปรารถนาดี จุมพล วรสายัณห์ : 414-421)  
    46 การตัดสินใจเลือกใช้บริการแพทย์แผนไทยของผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง(เสาวภา ชูวา , สุธี อยู่สถาพร , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ : 422-431)  
     
  บทความวิชาการ  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 ส่วนท้าย-คณะกรรมการ( : )  
    2 ส่วนท้าย-ผู้ทรงคุณวุฒิ( : )  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร