ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารรายงานสืบเนื่อง

 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ปี 2563 (ภาคบรรยาย) ปี 2563
 
     
  รองปก  
     สารบัญภาคบรรยาย  
     
  การนำเสนอภาคบรรยาย  
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    1 การเปรียบเทียบผลของยาลูกประคบกับยาพอกสมุนไพรในการบรรเทา อาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ (กชมน อินทร์บัว จิราลักษณ์ แก่นแท่น ศุภนุช กิจนุกูล ปัทมา เชียงดี และ จันธิมา จันทร์เพ็ชร์บุรี : 357-368  
    2 แนวทางการพัฒนาฉลากเขียวของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน(พสิสฐ์ ทองมิตร : 369-378  
    3 การพัฒนาแบบสอบถามความถี่การบริโภคกึ่งปริมาณและการเปรียบเทียบกับแบบประเมินอาหาร เพื่อประเมินการบริโภคลูทีนและซีแซนทีน(สุพิชชา โฆษิตเวชสกุล, กานต์สุา วันจันทึก , ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ทิวาพร มณีรัตนศุภร : 379-388  
    4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลบวกจากการตรวจโปรตีนในปัสสาวะด้วยแผ่นทดสอบสำเร็จรูปและภาวะความดันโลหิตสูงต่อการทำนายภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง(ศรสิทธิ์ จิรังดา : 389-395  
    5 การส่งเสริมสุขภาพชุมชนของวัดบ้านเก่า ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา(พระประสิทธิ์ โชติโก พุทธพรหมศรี และ วันพิชิต ศรีสุข : 396-404  
    6 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชนบ้านบาโหย ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา(พระสุชาติ สุชาโต ซุ่นสุย และ วันพิชิต ศรีสุข : 405-413  
    7 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของแอพลิเคชันสำหรับการบันทึกแคลอรี่ในประเทศไทย(กนกพร เจริญสืบสกุล ปรารถนา ปรารถนาดี จุมพล วรสายัณห์ : 414-421  
    8 การตัดสินใจเลือกใช้บริการแพทย์แผนไทยของผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง(เสาวภา ชูวา , สุธี อยู่สถาพร , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ : 422-431  
     
    กลุ่มสาขา การศึกษา  
    1 การส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหาด้วยโครงงาน สะเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี(กมลลักษณ์ สุวรรณวงศ์ , ศศิธร โสภารัตน์ , ธัชทฤต เทียมธรรม : 1-11  
    2 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังคมลาวตอนใต้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 18-19(ดร. พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล : 12-20  
    3 โครงงานพัฒนาชุดปฏิบัติการเพื่อผลิตต้นแบบงานเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลท(ธนวรรณ เวียงสีมา , กิตติพิชญ์ อุดมลาภ , เจษฎา แซ่จัง , ชญาวัต หัตถา : 21-29  
    4 การพัฒนาแบบจำลอง 3 มิติ ความเป็นจริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ และ หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข(ภาสกร นุ่มโสภา , รัชนีกร กอแก้ว , จีรศักดิ์ เสถียรขันธ์ , ศิริพร มิขำ : 30-39  
    5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การผสมเทียมและการฝากถ่ายตัวอ่อน โดยใช้บทเรียนแสวงรู้ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2(ปริศนา ยนจอหอ : 40-47  
    6 การศึกษาผลการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลโดยใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา(สุดารัตน์ นามวิจิตร , วดาภรณ์ พูลผลอำนวย : 48-57  
    7 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(ตรียพล โฉมไสว , ศักดา สถาพรวจนา , เนติ เฉลยวาเรศ : 58-66  
    8 การศึกษาผลการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออโดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา(ธวัชชัย พวงเกตุ , วดาภรณ์ พูลผลอำนวย : ุึ67-77  
    9 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทำงานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโครงสร้างและหน้าที่เซลล์(อนันต์ นวลใหม่ พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ วันวิสาข์ ลิจ้วน : 78-87  
    10 ผลของการเรียนรู้จากตัวแบบร่วมกับกลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการอ่านทำนองเสนาะและเจตคติต่อการอ่านทำนองเสนาะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5(เกศแก้ว คงคล้าย , ศุภวรรณ สัจจพิบูล : 88-97  
    11 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย และความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5(วีรภัทร ศุภรสิงห์ , ศุภวรรณ สัจจพิบูล : 98-108  
    12 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ(บุญรษากุล บุญเรืองรอด พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ วันวิสาข์ ลิจ้วน : 109-118  
    13 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การจัดองค์ประกอบศิลป์ และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือSTAD(พัชธาภรณ์ บุญแสน : 119-128  
    14 การศึกษาแนวโน้มในการซื้อขายงานศิลปะในหอศิลป์เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา Many Cuts Art Space(ณัฐพงษ์ วัจนะภูมิ : 129-136  
    15 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ธีรนุช เหมพันธ์ : 137-145  
    16 ความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับวินัยในตนเองของเด็กนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว จ.ฉะเชิงเทรา(กุลวดี เมธานุชิต , สุปาณี สนธิรัตน ,ทิพย์วัลย์ สุรินยา : 146-157  
     
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    1 การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้ ในรายวิชาโครงงาน สาขาวิชาเทคโนโลยี เครื่องเรือนและการออกแบบ(วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง , ดิเรก กาญจนรูจี ,สูนฤต เงินส่งเสริม,ธนวรรณ เวียงสีมา , กิตติ จรินทร์ทอง,สุริยา สงค์อินทร์ : 257-263  
    2 โครงการออกแบบและพัฒนาโต๊ะปฏิบัติการงานไม้อเนกประสงค์( กิตติ จรินทร์ทอง , ธนันธร ประทีปเมธากุล , วิฆเนศ หงษ์ประเสริฐ : 264-271  
    3 อิทธิพลของปุ๋ยมูลนกนางแอ่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าเห็ดหอม(อรรถพันธ์ พุฒเกิดและ ชมดาว ขำจริง : 272-277  
    4 ความรู้ ทัศนคติ กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชาวบ้าน บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี(จิตรา อยู่ผ่อง สุปาณี สนธิรัตน ทิพย์วัลย์ สุรินยา : 278-286  
    5 คุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีที่มีผลต่อการวางแผนการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร(ณัฏฐธิดา จินวิเศษ นภาพร โคตรจังหรีด ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์ : 287-295  
    6 การพัฒนากล่องยาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยาชนิดเม็ดเพื่อผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว(กรชกร สิมมา , นิธิพันธ์ ธุระพันธ์ , กิตติกานต์ สงวนธรรม , เอกรัฐ หล่อพิเชียร : 296-305  
    7 การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ ผ่านเทคโนโลยี IoT(พัทธนนท์ บุญเลิศ ชัยยวัฒน์ จงสุวณิชย์ นิธิโชติ คณาณุวัฒน์ ธัญญาภรณ์ บุญยัง : 306-316  
    8 ระบบการจัดการดูแลการเจริญเติบโตของแปลงบัวด้วยเทคโนโลยี IoT พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ภัทรพล สังคสิน, อนุชา พุ่มดอกไม้, พงษ์ภัค แสงสว่าง, นิรุตติ์ พองาม : 317-326  
    9 แอปพลิเคชันและกล่องอัจฉริยะเพื่อการนับจำนวนผู้ใช้บริการบนยานพาหนะและระบุตำแหน่ง กรณีศึกษา: รถรางในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ภูสิทธิ เกิดศิริ สิงหวัฒน์ ผลจริต สิทธิชัย ตั้งสินชัยกุล นิรุตติ์ พองาม : 327-334  
    10 การระบุโรคใบร่วงจากเชื้อราไฟทอฟธอราและโรคราแป้งจากภาพใบยางพารา ด้วยเทคนิคซัพพอร์เวกเตอร์แมชชีนและโครงข่ายประสาทเทียม(จตุพร รักบำรุง , อุรฉัตร โคแก้ว : 335-345  
    11 ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์(ชยชนก จันทวงษ์ : 346-356  
     
    กลุ่มสาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ  
    1 การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(ธิดาภรณ์ ศรีฟ้า , กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ : 158-167  
    2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปรารถนาในการเลือกอาชีพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จังหวัดนครราชสีมา(ธาริณี อังค์ยศ สมทรง คันธนที และนพดล คำพิทักษ์ : 168-176  
    3 รูปแบบการพัฒนาการฝึกอบรมที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(นฤมล แก้วซิ้ม กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม และพิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์ : 177-186  
    4 การศึกษาศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทำบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ในเขตนิคม และในเขตประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(จิตรลดา ศรีแก้ว, สุวรรณา บุญมาก, ปริยากร สว่างศรี : 187-198  
    5 สมรรถนะการทำงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานการเงินและบัญชี : กรณีศึกษา ในหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตปริมณฑล(ปติณญา เหลือสุข สุนันทา ณรงค์ฤทธิ ภารดี นึกชอบ : 199-209  
    6 ข้าวอินทรีย์ : นวัตกรรมสังคมการเกษตรสู่มาตรฐานสากล(ฉัตรวรัญช์ องคสิงห : 210-219  
    7 อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง( ภรัณยู บุญริ้ว , ฐิติมา ไชยะกุล : 220-227  
    8 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความยุติธรรมในองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานผลิตอาหาร ในจังหวัดชลบุรี(ปรีญาพร สันติวานิช , จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ : 228-232  
    9 อิทธิพลของปัจจัยในการทำงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง(ศิริลักษณ์ สุธรรม , ฐิติมา ไชยะกุล : 233-237  
    10 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บ้านห้วยสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี(ยุพดี ทองโคตร , ศรัณยา วรินทรเวช , ปรเมศวร์ ภูวันนา : 238-245  
    11 สมรรถนะองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานในการนำนโยบายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติในเขตพื้นที่เทศบาลกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ : 246-256  
     
  การนำเสนอภาคโปสเตอร์  
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
     
    กลุ่มสาขา การศึกษา  
     
    กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     
    กลุ่มสาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ  
     
  คณะกรรมการ  
     ส่วนท้าย-คณะกรรมการ( :  
     ส่วนท้าย-ผู้ทรงคุณวุฒิ( :