ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2(พฤษภาคม-สิงหาคม 2561)
 
     
  รองปก  
     ส่วนหน้า บทบรรณาธิการ  
     สารบัญ  
     
  บทความวิจัย  
    1 เจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล(พิชญ์สิชา พงษ์พันแพงพงา และ ประณต นาคะเวช : 1-10)  
    2 ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา (ศรุดา ชัยสุวรรณ, กฤษฎา วัฒนศักดิ์, ทินกฤต ชัยสุวรรณ, นัยนา ช่ำชอง และ นิพนธ์ แสงเนตร : 11-25)  
    3 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยระบบลีนกรณีศึกษาบริษัท AEC จำกัด (ฐานิตย์ ประจักษ์วินัยบดี และ นันทิ สุทธิการนฤนัย : 26-34)  
    4 ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง (ทินกฤต ชัยสุวรรณ, ไตรรัตน์ ยืนยง, ศรุดา ชัยสุวรรณ, วัฒนา จันทนุปาน, บุญสุ่ม อินกองงาม และ มรกต วัฒนศักดิ์ : 35-45)  
    5 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมมันสำปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (พรทิพย์ รอดพ้น, นวินดา ซื่อตรง และ นางนิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ : 46-57)  
    6 กระบวนการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ตนเองเพื่อควบคุมภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในชุมชนหนองหัวแรต ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา (ปพิชญา เปลื้องกระโทก, นิจฉรา ทูลธรรม และ วีระพล วงษ์ประพันธ์ : 58-70)  
    7 การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ณัทปภา สุริยะ : 71-81)  
    8 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (พุทธมาศ ส่งคืน, จตุพร เหลืองอุบล และ สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ : 82-93)  
    9 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี (ธัญพร หล่อชัยวัฒนา : 94-104)  
    10 การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดเส้นทางเพื่อการจัดตารางซ่อมบำรุงอุปกรณ์ร้านสะดวกซื้อ (นครินทร์ บิณษีร์, นันทิ สุทธิการนฤนัย และ สุภมนัส ภารพบ : 105-113)  
    11 ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (ศศิรดา แพงไทย และ สมใจ มณีวงษ์ : 114-125)  
    12 กลยุทธ์การพัฒนาการได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จิดาภา ง่วนเฮงเส็ง และ จิราภรณ์ ขันทอง : 126-137)  
    13 การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (ขวัญชัย เอี่ยมลออ : 138-148)  
    14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พินิจ มีคำทอง และ สุบัน มุขธระโกษา : 149-160)  
    15 การพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย (นิโรธ เดชกำแหง และ ธีระวัฒน์ จันทึก : 161-172)  
    16 กลยุทธ์การจัดการความรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (อโนมา นาสมฝัน และ ศศิรดา แพงไทย : 173-184)  
    17 การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 (วิวัฒน์ ตู้จำนงค์ : 185-196)  
    18 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชนหมู่ที่ 1,2 และ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ศิริมา ศรีนวล, พันธกานต์ รอดวินิจ, เสาวภา ภูมิชิน, อัจฉรา อะมุตะคุ และ สายันห์ ปัญญาทรง : 197-206)  
    19 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (สนั่น ใจโชติ : 207-221)  
    20 A Study of Vitality of Korat Dialect. (กรกมล ไวยราบุตร, เพ็ญนภา สุขเสริม และ ศิริวงศ์ เหลือสุข : 222-230)  
    21 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการสร้างทางกลับรถ บนถนนมิตรภาพ ก.ม. 42+725 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ดิเรก แสสนธิ์ และ ศศินันท์ วาสิน : 231-240)  
    22 กลยุทธ์การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว (สินาท จันทร์ขำ และ ทองหล่อ วงษ์อินทร์ : 241-253)  
    23 กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคกลาง (จันทิมา ก้อนทอง : 254-261)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (ถนอมศรี สิทธิเดช : 262-270)  
    2 องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สามารถ อัยกร, จิตติ กิตติเลิศไพศาล, วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ และ ชาติชัย อุดมกิจมงคล : 271-281)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ ( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร