ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
 
     
  รองปก  
     วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  
     
  บทความวิจัย  
    1 การรับรู้ด้านการควบคุมอาหารที่มีผลต่อการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น(เครือฟ้า ศรีรังษ์ : 3)  
    2 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองกี่ กรณีศึกษา ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์(อรทัย เสือชุมแสง : 9)  
    3 การประเมินความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุข สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาของอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี(สนธยา เชิดไชย : 16)  
    4 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด(วิเชียร เทียมวิสัย : 23)  
    5 ความเชื่อด้านสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกในเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกตำบลสิงห์อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี(ศิวพร การะเวที : 30)  
    6 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกระทิง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ (วิยะดา สุขแสวง : 36)  
    7 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน อายุระหว่าง 35 – 60 ปี ในชุมชนใต้สะพานโซน1 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร(ฐารยา โตบัว : 42)  
    8 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้พักอาศัยในแฟลตส่วนกลาง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(ประสาน รวมโพธิ์ชัย : 48)  
    9 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยครอบครัว กรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(พิมพ์พร โพธิ์ดก : 55)  
    10 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีต่อความสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ผศ.ดร.รัชตา มิตรสมหวัง : 61)  
    11 ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ผศ.ดร.ชลัช จงสืบพันธ์ : 76)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (ฉัตรชัย ธรรมครบุรี : 90)  
    2 ทางเลือกใหม่ HR : การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธเชิงกลยุทธ (พระชัชวาลย์ ชุตนธโร : 98)  
    3 พระพุทธศาสนากับชีวิตวัยรุ่นไทยในโลกสมัยใหม่ (ณัฐรินทร์ นิธีกีรติชานนท์ : 106)  
    4 การประยุกต์การคิดเพื่อบรรเทาอกุศลจิตในชีวิตประจำวัน (พระโสภณ วิตตธมโม : 114)  
    5 พัฒนาการทางด้านสังคมจิตวิทยาของวัยรุ่นชาย (สุชน ประวัติดี : 122)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 58 คำถาม สู่ประชาคมอาเซียน 2558 (จิฏติภักษ์ ศรีสุรธีกูล : 130)  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 การเขียนต้นฉบับ วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร( : )