ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3(กันยายน-ธันวาคม 2560)
 
     
  รองปก  
     ส่วนหน้า บทบรรณาธิการ  
     สารบัญ  
     
  บทความวิจัย  
    1 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการป้องกันอาชญากรรมสำหรับนักท่องเที่ยวภายในพระบรมมหาราชวัง (อรณัฐ ยลเบญจพล : 1-9)  
    2 การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคใต้ตอนบน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พระครูสังฆรักษ์ชวลิต คงช่วย, จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์, สงวนพงศ์ ชวนชม และ ศรุดา ชัยสุวรรณ : 10-19)  
    3 พฤติกรรมการใช้และการรับรู้อิทธิพลของสื่อดิจิทัลต่อเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (เอมิการ์ ศรีธาตุ และ ประทุม ฤกษ์กลาง : 20-31)  
    4 ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พรทิพย์ เบาสูงเนิน, ศรุดา ชัยสุวรรณ, กรองทิพย์ นาควิเชตร และ สมบูรณ์ ตันยะ : 32-41)  
    5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชนของสถานีตำรวจภูธรเมือง จังวัดนครราชสีมา (มงคล สงวนศักดิ์, สุระศักดิ์ ฉายขุนทด และ พิมใจ สงวนศักดิ์ : 42-51)  
    6 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในชุมชน (ตำบลต้นแบบ) ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (จุฑาลักษณ์ แสนโท และ เจนจิรา ทวดอาด : 52-62)  
    7 ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านขายยาของประชาชนในเขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (อิศรา ศิรมณีรัตน์, ณัฐสุภา อาจองค์, ชนวีร์ สุรชาตรี และ วันนิศา รักษามาตย์ : 63-70)  
    8 การจัดการส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (ณัฐพร ฉายประเสริฐ และ วันเพ็ญ อยู่เป็นสุข : 71-80)  
    9 ภาวะผู้นำของนักการเมืองไทยกับความสำเร็จในการบริหารจัดการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่องเที่ยว (ทิพย์อาภรณ์ จงจตุรภัทร : 81-90)  
    10 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (ปรัชญา ศิลปะ : 91-98)  
    11 การดำเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ศศิมาพร สร้อยกระโทก และ บัญชา วิทยอนันต์ : 99-110)  
    12 รูปแบบการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผลในจังหวัดสระแก้ว (พรทิพย์ นวลแก้ว และ ทองหล่อ วงษ์อินทร์ : 111-120)  
    13 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชาวเขาเผ่าม้ง บ้านห้วยหาน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย (สุบิน พุทโสม และ นิตยา ลีโนทัย : 121-131)  
    14 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นตาลโตนด หมู่บ้านตาลโตนด ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (สุธาสินี วิยาภรณ์ : 132-138)  
    15 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (สุพัจนา นามประดิษฐ์ และ นพวรรณ ฉิมรอยลาภ : 139-146)  
    16 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม (อธิศา สังฆสุบรรณ์ และ นพวรรณ ฉิมรอยลาภ : 147-155 )  
    17 การศึกษาสภาพปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ (อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง : 156-166 )  
    18 การประเมินผลโครงการพัฒนาเด็กด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ธนาวิทย์ กางการ, กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ, กัญญาวีร์ แก้วนุ้ย และ ตะวัน จำปาโพธิ์ : 167-180 )  
    19 แรงจูงใจและความคาดหวังในการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา (สุนทร โคตรบรรเทา : 181-192)  
    20 ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของครูผู้สอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขต 4 (วัสสิกา รุมาคม และ คงศักดิ์ สังฆมานนท์ : 193-201 )  
    21 การพัฒนาชุดฝึกทักษะทางระนาดทุ้ม เพลงสาธุการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาชีพเฉพาะปี่พาทย์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ชยพร ไชยสิทธิ์, มนัส วัฒนไชยยศ และ บรรจง ชลวิโรจน์ : 202-212 )  
    22 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชีไทย (มัณฑนา แก้วดวงเล็ก และ ขนิฐา นิลรัตนานนท์ : 213-224)  
    23 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (สากล พรหมศิริเดช และ ทวี วาจาสัตย์ : 225-234)  
    24 การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา (ผดุง เพชรสุข : 235-246)  
    25 การเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้นำระดับกลางตามแนวทางการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง, พิมาน โทวิรัตน์ และ อนันต์ ไกรบำรุง : 247-256)  
    26 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ป่วยที่มีต่อการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนโดยวิธีการฝังเข็ม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี (ภัสราวดี นวลศรี, ผไท ม่วงขาว, สาคร แง้นกลางดอน และ อรณิชชา ทศตา : 257-266)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 การเป็นนักบริหารมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาริศา เจนเขว้า และ เสวียน เจนเขว้า : 267-276)  
    2 การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” (นันทวัน วัฒนมงคลสุข, วรพงษ์ คุณเดชอมร และ ศิรินาถ บูรณพงษ์ : 277-287)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ ( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
     ใบสมัครสมาชิก( : )