ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1(มกราคม-เมษายน 2560)
 
     
  รองปก  
     ส่วนหน้า  
     สารบัญ  
     
  บทความวิจัย  
    1 สมรรถนะครูที่ส่งผลต่อระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ธีรกรณ์ พรเสนา : 1-9)  
    2 การให้ความหมาย รูปแบบและกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวสีเขียวของบริษัทขนอมฟิชชิ่งแอนด์ทัวร์ (ศราวัสดี นวกัณห์วรกุล : 10-25)  
    3 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี (วรรณพร บุญญาสถิตย์ : 26-38)  
    4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือก สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร และคณะ : 39-48)  
    5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับ ทฤษฎีการเรียนรู้จากตัวแบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียน เรียงความภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฐิติพร สังข์รัตน์, บุษบา บัวสมบูรณ์ และ กมล โพธิเย็น : 49-59)  
    6 การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(บัญชา แสงสุวรรณ์ เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และคณะ : 60-70)  
    7 วิเคราะห์เปรียบเทียบการแสดงรองเง็งฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก (ชญาดา รัตนพันธ์ ชนัย วรรณะลี และ อุษา สบฤกษ์ : 71-82)  
    8 แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานอย่างมีส่วนร่วมของ ชุมนไทยเบิ้งตำบลมะนาวหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี (ขจรศักดิ์ บุญด้วยลาน สุนทรี จีนธรรม และสุธี พรรณหาญ : 83-97)  
    9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนใน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด และปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี : 98-106)  
    10 การศึกษาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ชัญญานุช ไพรวงษ์ วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ และภูนรินทร์ สีกุด : 107-116)  
    11 การถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการทอผ้าไหม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (อรณิชชา ทศตา สุกัญญา ใจอดทน และจันทร์จิรา ใจอดทน : 117-128)  
    12 ประสิทธิผลของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในจังหวัดนครราชสีมา (นันท์นภัส วิกุล : 129-144)  
    13 กลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อนันต์ สุดขำ : 145-154)  
    14 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 (พจน์ การะเกษ และ จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสรรค์ : 155-166)  
    15 ยุทธศาสตร์การบริหารในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุทุมพร เครือบคนโท : 167-176)  
    16 ความพึงพอใจในการรับชมดิจิทัลทีวีก่อนการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกของประชาชนในอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด (สุธัญญา กฤตาคม และ เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ : 177-184)  
    17 การพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม (วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย และ ธีระวัฒน์ จันทึก : 185-198)  
    18 ศักยภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่มีต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติกลับสู่ประเทศ (วรพงศ์ โพล้งอยู่, เฉลิมชัย ศุขไพบูลย์, วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ และ ภูธร กอดแก้ว : 199-208)  
    19 ภาพลักษณ์เทศบาลตำบลในทัศนะของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด (ไตรมาศ พูลผล, รัชพล ศรีขาวรส และ อนุชา พิมายนอก : 209-217)  
    20 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภค ในจังหวัดนครราชสีมา (นฤชล ธนจิตชัย, สุวรรณ เดชน้อย, คุณัญญา หอมหวล และ เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร : 218-228)  
    21 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ (สนั่น ใจโชติ, ดิเรก แสสนธิ์, สุวรรณ เดชน้อย และ ศิริพร ชินวงศ์ : 229-241)  
    22 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดปทุมธานี (เบญยาศิริ งามสอาด : 242-254)  
    23 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดทำแผน เศรษฐกิจชุมชน กรณีผ้าไหมแพรวา ชุมชนบ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธนิศร ยืนยง ศยาภรณ์ มีแสงแก้ว : 255-261)  
    24 ความรู้ และความเข้าใจของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีต่อการรักษาโรคด้วยแพทย์ทางเลือก กรณีศึกษาการแพทย์แผนจีน (ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี, ศิริพร พจน์พาณิชพงศ์, ศญาดา ด่านไทยวัฒนา และ นพ.ธนพงษ์ ตั้งพูนเลิศ : 262-271)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 การสังเคราะห์องค์ความรู้ประวัติศาสตร์รัฐสุพรรณภูมิจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม (ฉันทัส เพียรธรรม : 272-290)  
    2 คำร้องขอจัดการมรดกของผู้ตาย (รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์ : 291-300)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 คำแนะนำ ( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
     ใบสมัครสมาชิก( : )