ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
 
     
  รองปก  
     สารบัญ  
     วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  
     
  บทความวิจัย  
    1 การศึกษาการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 (ยุพเรศ พระวัย : 1)  
    2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า :กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) จังหวัดชลบุรี (พีระวิทย์ เมธีวีระสกุล : 9)  
    3 การบริหารจัดการองค์การภาครัฐที่ประสบความสำเร็จตามหลักการบริหารทางตะวันตกและตามหลักการทางพระพุทธศาสนา(ฉัตรชัย แนวพญา : 17)  
    4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ปกครองพิเศษ (เมืองพัทยา) (อดิศักดิ์ สมแสน : 28)  
    5 ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีผลต่อความสำเร็จของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(พงษ์สันติ์ บุญสรรค์ : 39)  
    6 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดชลบุรี (พระมหาณรงค์ศักดิ์ วิชิรัมย์ : 50)  
    7 ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก (สมคิด ศรีสิงห์ : 57)  
    8 การศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการระหว่างโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน(กนก เรืองนาม : ุ64)  
    9 การสร้างชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สุดาพร พงษ์พิษณ : 76)  
    10 โมเดลการมีส่วนร่วมภาคีธุรกิจและการจัดการธุรกิจวิศวกรรมภาคตะวันออกเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน(ธนกฤต แป้นปั้น : 86)  
    11 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการพันธกิจของวัด (พระครูสาธิตวีรญาณ อยู่สุข : 92)  
    12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำศาลแรงงานภาค 2 (สมโชค แป้นปั้น : 103)  
    13 แบบภาวะผู้นำที่มีผลต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังวัดชลบุรี(วันชัย ยอยรู้รอบ : 115)  
    14 ปัญหาการกระจายอำนาจด้านการคลังศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี(นรพัชร เสาธงทอง : 121)  
    15 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพชรปทุม อ.เมือง จ.ปทุมธานี (นันท์นภัส วงษ์พาณิทอักษร : 129)  
     
  บทความวิชาการ  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 คำแนะนำในการเขียนและส่งต้นฉบับ( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
     ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา( : )