ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2558)
 
     
  รองปก  
     วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  
     สารบัญ  
     
  บทความวิจัย  
    1 ความคิดเห็นของลูกค้าต่อปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าในตลาดนัดเจ๊ต๊ะ นายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี(ต๊ะ เลิศพัชราชา และ พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต : 1)  
    2 การรู้สารสนเทศด้านการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปทุมธานี(มาลีรัชต์ ฉานสูงเนิน : 8)  
    3 (เนตรนภา นามสพุง และ ไพโรจน์ พรหมมีเนตร : 18)  
    4 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 (วันฤดี ดอกม่วง และ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร : 25)  
    5 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 (สุทธิลักษณ์ ผูกพันธ์ และ สมลักษณ์ พรหมมีเนตร : 32)  
    6 การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 (สุภัทรา วัฒนา และ ไพโรจน์ พรหมมีเนตร : 39)  
    7 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอปากช่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 (สุริยาพร ดวงจักร ณ อยุธยา และ ไพโรจน์ พรหมมีเนตร : 46)  
    8 ความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี(กัญญา ชื่นอารมณ์ และ ชวนพิศ เหลืองกิตติก้อง : 52)  
    9 พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คที่มีผลกระทบต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(จิรภัทร เริ่มศรี : 58)  
    10 ความสำเร็จของการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จิราภรณ์ สีน้ำจ้อย และ สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ : 66)  
    11 ( : )  
     
  บทความวิชาการ  
    1 รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (สมาพร ภูวิจิตร, ยุภาพร ยุภาศ และ สัญญา เคณาภูมิ : 73)  
    2 บทบาทและภาวะผู้นำของพระสังฆาธิการในศตวรรษที่ 21(พระใบฎีกาศราวุฒิมหาลาโภ(หงส์คำ), สัญญา เคณาภูมิ และ ยุภาพร ยุภาศ : 78)  
    3 การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารโครงการบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล(สกาวเดือน พิมพิศาล และ อนุชา ลาวงษ์ : 84)  
    4 แนวทางการพัฒนารีสอร์ทอย่างยั่งยืน(โกเมธ กุลขจรพันธุ์, วรพจน์ อังกสิทธิ์ และ ธีรนันทา ฤทธิ์มณี : 93)  
    5 โปรแกรมไลน์กับการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ(สามารถ อัยกร : 102)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 คำแนะนำในการเขียนและส่งต้นฉบับ( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
     ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา( : )