ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2556)
 
     
  รองปก  
     วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  
     
  บทความวิจัย  
    1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนเขตเทศบาลตำบลหนองโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(กรรณิกา ช่วยประสิทธิ์ : 3)  
    2 พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร(จรัสศรี เอี่ยมมะ : 9)  
    3 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี(นพวรรณ รุจิรคุณากร : 17)  
    4 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนซอยโซดาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร(วลีรัตน์ ภมรพล : 24)  
    5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่มารับบริการทางริดสีดวงทวารแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย(ศิริพร กิตติเสรีกุล : 30)  
    6 ความต้องการบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร(วิริยะ ศรีทองคำ : 37)  
    7 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี(พัชราภรณ์ เชียงงาม : 43)  
    8 ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา(สุรชัย สธนเสาวภาคย์ : 50)  
    9 การประเมินยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ค.ศ.2000-2015(ศรีศักดิ์ แสงงาม : 56)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำรวจเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(วลิต ฉิมเฉิด : 64)  
    2 การพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคมอุดมปัญญาใหม่(วีรชัย อนันต์เธียร : 71)  
    3 ภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จในการบริหารสถานประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง(พงษ์ชัย นิรมิตศรีชัย : 78)  
    4 ผู้นำชุมชนพัฒนาท้องถิ่นยุคโลกาภิวัฒน์(วราภูมิ สุวะโสภา : 85)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา(สำราญ บุญเจริญ : 93)  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 การเขียนต้นฉบับ วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร( : )