ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1(มกราคม-เมษายน 2561)
 
     
  รองปก  
     ส่วนหน้า บทบรรณาธิการ  
     สารบัญ  
     
  บทความวิจัย  
    1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ในภาพลักษณ์ของตราสินค้า ห้างสรรพสินค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (นิฤมล แสงหงษ์ และ สมบูรณ์ ศรีอนุรักษ์วงศ์ : 1-12)  
    2 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร (รัสรินทร์ พงษ์ลี้รัตน์ : 13-23)  
    3 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (ปราโมทย์ พรหมนิล : 24-33)  
    4 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 (บุญสุ่ม อินกองงาม, สงวนพงศ์ ชวนชม, จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์ และ ศรุดา ชัยสุวรรณ : 34-46)  
    5 กลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ปรีชา ดาวเรือง, กรองทิพย์ นาควิเชตร, ศรุดา ชัยสุวรรณ, และ สมบูรณ์ ตันยะ : 47-61)  
    6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตภาคเหนือตอนบน (วัฒนา จันทนุปาน, สมบูรณ์ ตันยะ, ศรุดา ชัยสุวรรณ และ วรสิทธิ์ รัตนวราหะ : 62-76)  
    7 การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (เชาวกุล พรมใจ : 77-88)  
    8 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล (พระครูวิมลภาณ รัชตมงคลชล : 89-100)  
    9 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแนวทางการอนุรักษ์ช้างไทยผ่านสื่อวีดีทัศน์เชิงสารคดี : กรณีศึกษา กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (อรณิชชา ทศตา, สุกัญญา ใจอดทน, จันทร์จิรา ใจอดทน, ศิริกาญจนา พิลาบุตร และ ศลิษา เจริญสุข : 101-109)  
    10 การนำหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (พระครูพิบูลย์ธรรมสถิต ฐิตสุโข (ยังบุญส่ง) : 110-121)  
    11 การวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการความรู้สำหรับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ (ประวิทย์ หลักบุญ และ สำเร็จ ธงศรี : 122-133)  
    12 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิที่มีต่อการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต (เพ็ญนภา สุขเสริม และ ฤทธิชัย ผานาค : 134-143)  
    13 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยการวิจัยกับการบริการทางวิชาการ (คงศักดิ์ สังฆมานนท์ : 144-156)  
    14 การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร : กรณีศึกษาบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ภิญญดา รื่นสุข : 157-168)  
    15 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (ลัคนา น้อยไพล และ บัญชา วิทยอนันต์ : 169-178)  
    16 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปฐมพงศ์ เปรินทร์ : 179-191)  
    17 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อสิทธิรักษาพยาบาล และต้นทุนรายโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง : กรณีศึกษา โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ธีรยุทธ พิลาดี, ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด และ ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี : 192-204)  
    18 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามโครงสร้างภาษีใหม่ปี 2560 ของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา (ชวฤทธิ์ โยศรีคุณ : 205-214)  
    19 รูปแบบการพัฒนาสมรรถณะการจัดการการคลังของเทศบาลเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วรสิทธิ์ เจริญพุฒ, เพ็ญศรี ฉิรินัง, อรุณ รักธรรม และ สมพร เฟื่องจันทร์ : 215-229)  
    20 นวัตกรรมการนำนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดชลบุรีสู่แนวทางปฏิบัติ (พงศกร อนันทเดช : 230-244)  
    21 ความพึงพอใจของประชาชนในเขตพี้นที่นิคมอุตสาหกรรม : กรณีของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (จรัสพงศ์ คลังกรณ์ : 245-257)  
    22 การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่ระมาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (บุญญาพร ตุ่นเฟื่อย และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 258-267)  
    23 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (กานต์ ศรีวิภาสถิตย์ : 268-277)  
    24 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา อำเภอแม่สอด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (บุญนำ ตุ่นเฟื่อย และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 278-287)  
    25 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร (ประพนธ์ เล็กสุมา และ ธีระวัฒน์ จันทึก : 288-302)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 ปัญหาและอุปสรรคในการทวงหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 (นธี วรรธนะโกวินท์, วนิดา จันทิมา, ณัฎฐ์กัญจักร เกตุสุวรรณ, อดุลย์ ทานาราช, ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ และ กำธร กำประเสริฐ : 303-312)  
    2 สมอง ต่อ สมอง กลยุทธ์ห้างสรรพสินค้า จังหวัดนครราชสีมา ผลประโยชน์กลุ่มทุน หรือลูกค้า (ปรัชญา ศิลปะ : 313-322)  
    3 สังคมไทยก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์, ธวัชชัย เอกสันติ และ พัชรินทร์ ยุพา : 323-337)  
    4 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนกลุ่มวัยทำงาน (เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร, ปริญญา โกวิทย์วิวัฒน์ และ กิติพงศ์ รัตนวงกต : 338-348)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร