ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2555)
 
     
  รองปก  
     วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  
     
  บทความวิจัย  
    1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกเข้าพักโรงแรมที่จังหวัดหนองคาย (นิติพล ภูติโชติ : 3)  
    2 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อน กรณีศึกษาผู้ป่วยเบาหวาน ในศูนย์สุขภาพชุมชนหลักร้อย ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(ดวงพร อาจหาญ : 11)  
    3 การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีศึกษาตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(ดวงใจ บวชขุนทด : 18)  
    4 พฤติกรรมการสนทนาผ่านการสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มวัยรุ่น กรณีศึกษาเฉพาะนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา(นฤทธิ์ พลสูงเนิน : 26)  
    5 ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (นวลฉวี ศรีทองสุข : 32)  
    6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี(สมบัติ ทัพธานี : 38)  
    7 The Research of Chiness teaching method for students of Chiness medicine faculty in Thailand(Zhou Ting : 46)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบอุดมศึกษา(วิเชียร พันธ์เครือบุตร : 52)  
    2 การเริ่มต้นธุรกิจนำเข้า และกลยุทธ์ Pre-Order(จิฏติภักษ์ แก้วพันธุ์บุตร : 62)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม(วิเชียร พันธ์เครือบุตร : 70)  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 การเขียนต้นฉบับ วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร( : )