ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)
 
     
  รองปก  
     วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  
     
  บทความวิจัย  
    1 การลดภาวะการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานของพยาบาลแผนกอายุรกรรม ในโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดนครราชสีมา(ณัชชา วรรณนิยม และ วิเชียร พันธ์เครือบุตร : 3)  
    2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านหนองเป็ดน้ำ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(สุภาพร ศุภหัตถี : 11)  
    3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี กรณีศึกษาหมู่บ้านระกาย ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(พรทิพย์ แก้วชิณ : 17)  
    4 การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(นันทิวา สิงห์ทอง : 25)  
    5 ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(นิพาวรรณ์ แสงพรม : 31)  
    6 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางเพศสัมพันธ์ กับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ ของนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา(ศิรินภา พูลเกษม : 37)  
    7 การจัดสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนของประชากร บ้านเดื่อ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(ชัญญานุช ไพรวงษ์ : 43)  
    8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี(สุภาพร พูลเพิ่ม : 49)  
    9 พฤติกรรมการดื่มสุรากับการเกิดอุบัติเหตุจราจรของผู้มารับบริการในห้องตรวจนิติเวชของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(มนัญชัย บึงไกล : 55)  
    10 การศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการแข่งขันไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทย และคีตะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี(ณัฐกานต์ รามพุดซา : 61)  
    11 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีต่อการประกันสังคมตามมาตรา 40 ศึกษากรณี ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร(รวิวรรณ วัฒนพาณิช : 69)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 การเปลี่ยนวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย(รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์ : 74)  
    2 พื้นฐานทางเภสัชวิทยาสู่การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อุทกภัย(ดิเรก เอกธรรมรัฐ และ ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์ : 80)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ(วิเชียร พันธ์เครือบุตร : 86)  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 การเขียนต้นฉบับ วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร( : )