ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
 
     
  รองปก  
     วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  
     
  บทความวิจัย  
    1 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการถ่ายโอนงานด้านสาธารณสุขให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี( ศรีสวัสดิ์ จันทร์จินดา : 3)  
    2 การบริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุดรธานี( ชีวิน อ่อนละออ และ สุวคนธ์ ภาวะชาติ : 11)  
    3 สถานการณ์แรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติพม่าอายุระหว่าง 10-18 ปี ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการนอกระบบและโรงงานในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก( นันทนาวรรณ นันวิตา : 21)  
    4 กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในเขตปริมณฑล(ฐานพัทธ์ จันทร์สุกรี และ เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ : 26)  
    5 การศึกษาปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานที่เกิดขึ้นซ้ำๆ และกลยุทธ์การป้องกันอุบัติเหตุในการผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันนอกชายฝั่ง( ษมาภรณ์ อินชวนจิ๋ว : 37)  
    6 พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของครัวเรือนในตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา( นิตยา หมายเหนี่ยวกลาง : 45)  
    7 การรับรู้สัญญาณเตือนภัยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและญาติที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข่าย (รพ.สต.บ้านปากแพรก รพ.สต.บ้านแม่น้ำคู้ และ รพ.สต.บ้านมาบยางพร) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง( เพลินจิตร แซกวานิช : 51)  
    8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (ดร.วันเฉลิม แสงสว่าง : 59)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 หลักของการพัฒนาชีวิตให้เป็นสุข (พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ : 68)  
    2 อปริหานิยธรรม 7 : สันติภาพสู่สังคมไทย (พระครูปลัดไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ) : 78)  
    3 การดับอกุศลจิตตามแนวพุทธ (พระครูไพศาลวัฒนคุณ (สมพร ฐิตปุญฺโญ เต้นปักษี) : 89)  
    4 พุทธศาสนากับกระบวนการเรียนรู้ (พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ (มนตรี ฐิตสีโล) : 97)  
    5 ปัญหาการดื่มสุราในสังคมไทย (พระมหากำพล คุณงฺกโร : 105)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
     ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา( : )