ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2557)
 
     
  รองปก  
     วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  
     
  บทความวิจัย  
    1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคในช่องปากของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี( สายฝน ยอดปรางค์ : 3)  
    2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางจากธุรกิจขายตรง ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี( Hoang Thi Hanh : 9)  
    3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม( รัติพรรณ แสนบุดดา, สัญญา เคณาภูมิ และ ยุภาพร ยุภาศ : 17)  
    4 การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรอายุระหว่าง 55-60 ปี ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา( นิตยา ริมประนาม : 25)  
    5 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ จังหวัดนครราชสีมา( วนิดา เหมือนภาค : 33)  
    6 ปัจจัยการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้บริการชาวไทยในการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมในจังหวัดตาก( ประกาศิต โสภณจรัสกุล : 39)  
    7 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในตำบลบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี (ดร.วันเฉลิม แสงสว่าง : 44)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 ประชากรอาเซียน (ปรัชญา ศิลปะ : 58)  
    2 การปล่อยวางบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนา (พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) : 65)  
    3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ (พระครูปลัดสมชาย อภิวณฺโณ (เฮาลี้) : 74)  
    4 ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บุณรดา กรรณสูต : 81)  
    5 ศาสนสถานแหล่งท่องเที่ยวในพระพุทธศาสนา (พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร) : 89)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 108 คำถามยอดฮิต เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ (จิฏติภักษ์ ศรีสุรธีกูล : 97)  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 คำแนะนำในการเขียนและส่งต้นฉบับ( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
     ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา( : )