ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)
 
     
  รองปก  
     วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  
     
  บทความวิจัย  
    1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก(เนตรดาว สงวนสิน : 3)  
    2 พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) พระโขนง กรุงเทพมหานคร(ณัฐกฤต กลมเกลียว : 9)  
    3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(ยุวดี สุหงษา : 15)  
    4 ประสิทธิผลของโปรแกรมแรงจูงใจร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการใช้สารเคมีกำจัดสัตรูพืชของเกษตรกร อำเภอบ้านด่าน จังหว้ดบุรีรัมย์ (เบญจมาศ ทองมาก : 21)  
    5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุระหว่าง 20-60 ปี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(พิไลวรรณ บุษบรรณ์ : 28)  
    6 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู่ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี(พิชานันท์ แสงทอง : 35)  
    7 การศึกษาวิทยาการระบาดการเกิดอุบัติเหตุและการได้รับบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(ป้อ บุญรอด : 41)  
    8 สมรรถภาพในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บของอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(ขวัญสุดา บัวสระ : 49)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 สถาบันอุดมศึกษากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา(วิเชียร พันธ์เครือบุตร และ กรรณิการ์ วุฒิสิงห์ชัย : 55)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 อุบัติเหตุในเด็กประถมวัย(วิเชียร พันธ์เครือบุตร : 59)  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 การเขียนต้นฉบับ วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร( : )