ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)
 
     
  รองปก  
     ส่วนหน้า  
     สารบัญ  
     
  บทความวิจัย  
    1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ, อดิศัย วรรธนะภูติ, ชนาถณัฎฐ์ ผลดี, จันทนา แสนสุข : 1-15)  
    2 Retracted (- : 16-26)  
    3 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริการสาธารณะแนวใหม่ของเทศบาลตำบลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 (พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์ : 27-41)  
    4 การฝึกอาชีพเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามกฎหมายบังคับโทษของไทย (วิจักดิ์ ปัญญานี, สมาน ตั้งทองทวี, ธานี วรภัทร์ : 42-54)  
    5 มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด: ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู (บัญชา วิทยาอนันต์, สมาน ตั้งทองทวี, ธานี วรภัทร์ : 55-68)  
    6 การสร้างมายาคติด้วยการแต่งหน้าเพื่อสื่อความหมายในสื่อการแสดงสี่เผ่าไทเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ (กฤษณ์ คำนนท์ : 69-82)  
    7 ศึกษาประเด็นแนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาทุนแห่งความสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง (พนิดา นิลอรุณ, วรีญา คลังแสง, สุวิตา พฤกษอาภรณ์ : 83-96)  
    8 ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ที่ออกกำลังกายในฟิตเนส อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (วันฉัตร โสฬส : 97-108)  
    9 ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาสังคมร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมและเทคนิคเบี้ยอรรถกร เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) (พรสุดา เปลื้องหน่าย, มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ : 109-123)  
    10 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 (พัชราภรณ์ ลัมพ์คิน, บุญชม ศรีสะอาด : 124-134)  
    11 แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (ยุวดี แสงขันตรี, บุญชม ศรีสะอาด : 135-145)  
    12 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (ธนพล วงศ์ฉลาด, ธรินธร นามวรรณ : 146-159)  
    13 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสำหรับสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (จิระนันท์ นนทะบุตร, ธรินธร นามวรรณ : 160-173)  
    14 การยอมรับเทคโนโลยีเครื่องชำระเงินกู้ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสิงห์บุรี (อาภากร หงษ์เผือก, ภิญญาดา รื่นสุข : 174-183)  
    15 ความผูกพันของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภัทธา หอมกระแจะ, ภิญญดา รื่นสุข : 184-194)  
    16 ความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบคุณภาพสำนักงานบัญชีในจังหวัดสมุทรปราการ (เกสร คงสำเภา : 195-209)  
    17 แบบจำลองเชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ นวัตกรรมโมเดลธุรกิจและความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เกวลี แก่นจันดา : 210-224)  
    18 การซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภคผ่านเฟซบุ๊กโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในจังหวัดนนทบุรี (ฐิติมา พ่วงขวัญ, ยุทธนาท บุณยะชัย : 225-237)  
    19 กระบวนการตัดสินใจเข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าของเพศชายในจังหวัดนนทบุรี (ขนิษฐา ช่างเหล็ก, ยุทธนาท บุณยะชัย : 238-248)  
    20 ปัจจัยการตัดสินใจซื้อหนังสือร้านซีเอ็ดบุ๊ค เซ็นเตอร์ ในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (วริสรา สุกุมลจันทร์, อิศรา ศิรมณีรัตน์, ชลิต เชาว์วิไลย, สายฝน บูชา : 249-261)  
    21 กลยุทธ์การตลาดเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดนนทบุรี (กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ : 262-273)  
    22 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร, จันทนา แสนสุข, วิทยา นามเสาร์, ศิขรินทร์ เที่ยงทัต, จิดาภา อ่อนทอง : 274-285)  
    23 คุณลักษณะของตลาดค้าส่ง ความสามารถของผู้ค้าส่ง คุณลักษณะของผู้ค้าส่งและส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนของผู้ประกอบการค้าส่ง (สุบิน พุทโสม : 286-300)  
    24 กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ (พรหมจิรา เจาลา, ปิยะ แก้วบัวดี, ชุติกร ปรุงเกียรติ : 301-312)  
    25 การศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในจังหวัดสุรินทร์ (รวิฐา ทวีพร้อม, ชุติกร ปรุงเกียรติ, ปิยะ แก้วบัวดี : 313-326)  
    26 การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในการคำนวณต้นทุนการผลิต กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านสตรีแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี (กิตติยา ปริญญาสุรเดช, จตุรวิทย์ ศศิธรานนท์, ฌาณนพ สืบพิลา : 327-336)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 วัดกับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ (พระครูพิศาลโชติวัฒน์ (โชติปญฺโญ) : 337-348)  
    2 บทบาทของพระสงฆ์กับงานสาธารณะสงเคราะห์ตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย (พระอธิการปิยะ ปิยชโน (ภูริปรีชาเลิศ) : 349-361)  
    3 แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่ (รัชตะ รอสูงเนิน, ธนาคาร เสถียรพูนสุข, สาธิต สีเสนซุย, วัชรากร หวังหุ้นกลาง, วันฉัตร โสฬส : 362-376)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 เชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม (พระมหาภัทรชัย กิจฺจชโย (เพียรประกิจ) : 377-390)  
    2 ไขปัญหาความเชื่อ (สายฝน บุษบรรณ์ : 391-404)  
    3 การพัฒนาอินทรียสังวร (พระครูสังฆรักษ์ บันเทิง วรปญโญ : 405-414)  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร