ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 5 ฉบับที่ พิเศษ(มกราคม-มิถุนายน 2554)
 
     
  รองปก  
     วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  
     
  บทความวิจัย  
    1 การศึกษาความพึงพอใจที่มีผลต่อการใช้บริการร้านซักอบรีดของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา(เบญจวรรณ มงคลชาติ : 9)  
    2 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสื่อโทรทัศนของประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(พิมนภัส สีมัง : 17)  
    3 การศึกษาความตองการที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(ภัทรดนัย ดุงสูงเนิน : 23)  
    4 ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ชินเอ-ไฮเทค จํากัด(สุรสิทธิ์ ออนดี : 30)  
    5 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการธุรกิจสปาของลูกคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(วรางคณา บูรณะโสภณ : 37)  
    6 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูรับบริหารตอคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเซนตเมรี่ จังหวัดนครราชสีมา(วรรณอร แสงหิรัญ : 44)  
    7 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาที่พักอาศัยของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(กัญญา วิมาโคกกรวด : 50)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 เปดประตูสูประชาคมอาเซียน ในป 2558 (จิฬติกาล พลบัติ และ จิฏติภักษ แกวพันธุบุตร : 58)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 นารู คู การตลาด (วิเชียร พันธ์เครือบุตร : 66)  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 การเขียนต้นฉบับ วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร( : )