ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3(กันยายน-ธันวาคม 2564)
 
     
  รองปก  
     ส่วนหน้า  
     สารบัญ  
     
  บทความวิจัย  
    1 การศึกษาผลของกิจกรรมแนะแนว โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ (จิตรลดา บูรณะไชย, ปวีณา อ่อนใจเอื้อ : 1-12)  
    2 ผลการใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการสังเกต เพื่อพัฒนาวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) (ภัทรีญา เฉื่อยทอง, ปวีณา อ่อนใจเอื้อ : 13-24)  
    3 ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านอาชีพ เพื่อพัฒนาการตัดสินใจเลือกอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชดำริ (มณีรัตน์ แก้วการไร่, ปวีณา อ่อนใจเอื้อ : 25-37)  
    4 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย (วิภารัตน์ ชีวิกุล, วัสสิกา รุมาคม : 38-52)  
    5 สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารโดยใช้รูปแบบโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร (วิจิตรา ปะกิลาเค, มีนมาส พรานป่า : 53-67)  
    6 ความต้องการและแนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรองทิพย์ นาควิเชตร, บัญชา วิทยอนันต์, ภควรรณ ลุนสำโรง, ชุติมา พรหมผุย, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม, กฤษฎา วัฒนศักดิ์, มรกต วัฒนศักดิ์, อดิศร บาลโสง, ธิดารัตน์ สมานพันธ์ : 68-82)  
    7 รายงานพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ (PEPAS) โดยใช้สื่อประสมชุด เรียนรู้พัฒนาของชีวิตสู่การใส่ใจสุขภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (นัยนา ศิริมูล : 83-95)  
    8 การพัฒนารูปแบบการนิเทศผสมผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สถิตย์ กุลสอน, พูนสิน ประคำมินท์, ประหยัด ฤาชากุล : 96-110)  
    9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 (ไพลิน กึนพันธ์, สมเกียรติ ทานอก : 111-121)  
    10 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยปทุมธานี (จีรวรรณ อุคคกิมาพันธ์, อุษณีย์ เทพวรชัย, นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์, นิธิตา ธารีเพียร : 122-133)  
    11 การพัฒนารูปแบบการสอนคิดเชิงออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้สื่อประสม ชุด เรียนรู้โปรแกรมกราฟิก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (จินตนา มีสุข : 134-146)  
    12 การศึกษาความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างรูปแบบการเรียน และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อภิญญา งามดี : 147-159)  
    13 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการนิเทศการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน (สมหมาย หิรัญนุช, นาวิน นิลแสงรัตน์, วิชาญ สาคุญ, พรรัชต์ ลังกะสูตร : 160-174)  
    14 ผลของการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญของครูเครือข่ายวิทยาลัยนครราชสีมา (จันทร์ ติยะวงศ์ : 175-189)  
    15 สังคมออนไลน์กับการสร้างพื้นที่ประชาธิปไตย: กรณีศึกษา กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กีฬาบอล กอนแสง : 190-203)  
    16 การบริหารจัดการพนักงานผู้มีความสามารถสูงในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ในจังหวัดปทุมธานี (สมบัติ ศรีตุลานนท์, ดิเรก ธรรมารักษ์, ธนกฤต โพธิ์เงิน : 217-231)  
    17 การวิเคราะห์โมเดลการวัดภาวะผู้นำจริยธรรมของหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย (วลัยนารี พรมลา, สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์ : 232-246)  
    18 การจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนเทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ชาลินี มานะยิ่ง : 247-261 )  
    19 ปัญหาการปล่อยชั่วคราวผู้กระทำความผิดในคดีอาญา (สุเทพ กาวิละ : 262-272)  
    20 รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเด็กและเยาวชนภายหลังออกจากกระบวนการยุติธรรม : ศึกษาเฉพาะคดียาเสพติด (ปาลินรดา รอดบางยาง, ศิวพร เสาวคนธ์, ชูชีวรรณ ตมิศานนท์ : 273-286)  
    21 แนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายนาแปลงใหญ่ (รัตนาพร นามมนตรี, วิพร เกตุแก้ว, จุมพล หนิมพานิช, ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด : 287-299)  
    22 พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ของผู้บริโภค จังหวัดนนทบุรี (สุวิชาดา ภาคามล, กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ : 300-313)  
    23 การพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของผู้จัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา: ในมุมมองของผู้ประกอบการ (ณณิชากร กล้องแก้ว, นิภาพรรณ ดุลนี, กชพร นามสีฐาน, ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี : 314-326)  
    24 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำผักที่ได้มาตรฐานเกษตรกรรมอินทรีย์ของผู้บริโภคชาวลาวในเขตพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว (สะหมุดทอน สีชานน, วุฒิชาติ สุนทรสมัย : 327-339)  
    25 รูปแบบการตลาดด้านเนื้อหาที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านร้านค้าออนไลน์ในจังหวัดนนทบุรี (ณภัทรชนม์ หาวิชา, กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ : 340-354)  
    26 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ฟิตเนสในจังหวัดนนทบุรี (สุพัทชา สุวรรณม่วง, ยุทธนาท บุณยะชัย : 355-366)  
    27 กลยุทธ์การตลาดสีเขียวขององค์กรธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (คุณาพร โฉมจิตร : 367-378)  
    28 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับกลุ่มนวดเพื่อสุขภาพชุมชนวัดเขาแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดตาก แบบมีส่วนร่วม (ศิริอมร กาวีระ : 379-390)  
    29 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัทค้าปลีก (ปรางรวี พันธ์สังวาล, นันทิ สุทธิการนฤนัย, สราวุธ จันทร์ผง : 391-405)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 การพิจารณาโลกตามแนวทางพระพุทธศาสนา (พระครูสังฆรักษ์บันเทิง วรปญฺโญ : 406-414)  
    2 กาเมสุมิจฉาจารกับความเสื่อมทรามในสังคมไทยยุคปัจจุบัน (สายฝน บุษบรรณ์ : 415-428)  
    3 รู้ทันกรรม แก้กรรมทัน (พระมหาภัทรชัย กิจฺจชโย (เพียรประกิจ) : 429-442)  
    4 ภาวะผู้นำด้านความปลอดภัย: ก้าวใหม่ที่ท้าทายของผู้นำทางพยาบาล ( สุทธิชารัตน์ เจริญพงศ์, วลัยนารี พรมลา, ชัชวาล วงค์สารี, กิติพงษ์ พินิจพันธ์ : 443-452)  
    5 การจัดการความเครียดสำหรับสถานการณ์ Covid-19 (ธงรบ เทียนสันติ์, สาวิตรี แย้มศรีบัว, วาทินี วิชัยขัทคะ : 453-467)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 วิปัสสนากรรมฐานและเชาวน์อารมณ์ (พระอธิการปิยะ ปิยชโน (ภูรีปรีชาเลิศ) : 468-482)  
    2 สมาธิและวิปัสสนาในชีวิตประจำวัน เล่ม 3 ตอน วิธีคลายกามฉันทะ (พระครูพิศาลโชติวัฒน์ (โชติปญฺโญ) : 483)  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร