ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2554)
 
     
  รองปก  
     วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  
     
  บทความวิจัย  
    1 การประเมินคุณภาพการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระชาย จังหวัดนครราชสีมา(พัฒน์นรี เมฆขุนทด : 3)  
    2 การประยุกต์ใช้การบริหารจัดการน้ำท่วมตามแนวพระราชดำริป้องกันน้ำท่วม กรณีศึกษาน้ำท่วมตัวจังหวัดนครราชสีมา(วิเชียร พันธ์เครือบุตร : 8)  
    3 การจัดกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถการรับรู้ด้วยแบบทดสอบออนไลน์อัจฉริยะ(พริมา กุลนอก, ปรีชา สมหวัง และ วิเชียร พันธ์เครือบุตร : 16)  
    4 การศึกษาปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม กรณีศึกษา ชุมชนตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(เบญจพร ทองมาก : 25)  
    5 อุบัติการณ์โลหิตจางของชุมชนสูงเนิน(สวนีย์ ไกรเทพ : 32)  
    6 ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน บ้านพูนทอง หมู่ที่ 16 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา(นิพาวรรณ์ แสงพรม : 37)  
    7 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา(สุดารัตน์ ชูพันธ์ : 45)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 ทบทวนสถานการณ์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย(จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ : 54)  
    2 การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนงานการก่อสร้างโรงแรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน(สุธน มาตรวิจิตร์ : 63)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 มาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย ชวนซฺยง (โกฐหัวบัว)(วิเชียร พันธ์เครือบุตร : 77)  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 การเขียนต้นฉบับ วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร( : )