ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2565)
 
     
  รองปก  
     ส่วนหน้า - สารบัญ  
     
  บทความวิจัย  
    1 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกัน สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา(ธณกร ปัญญาใสโสภณ, สราวุธ สายจันมา, จงรัก สุวรรณรัตน์, นิชาภา เหมือนภาค และ เอกอำนาจ เรืองศรี : 1-10)  
    2 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกอ้อย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์(สุทธิดา วงค์สุธา, ณัฐณิสา ไกยสุข, นิพาวรรณ์ แสงพรม และ ณัฐวุฒิ กกกระโทก : 11-20)  
    3 การศึกษานำร่องวิธีการเตรียมน้ำยา Coombs Control Cells จากตัวอย่างเลือดใหม่ เพื่อใช้ในงานตรวจประจำวันทางห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด(พลวรรต ทองสุข, วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์, สุพัตรา พูนขุนทด และ กิตติพงษ์ มาตรสันต์ : 21-27)  
    4 การสำรวจการใช้สมุนไพรของผู้สูงอายุ บ้านดอนเหียง ประจวบคีรีขันธ์(ปิยะธิดา อินทร์ภิวาส, ภูวดล วานิช, ศศิธร เทียนชัย และ วัฒนา ชยธวัช : 28-38)  
    5 การวิเคราะห์สรรพคุณตัวยาจากตำรับยาสตรีด้วยวิธีการจัดกลุ่ม : กรณีศึกษา หมอกระจ่าง ยี่มี(วัฒนา ชยธวัช, ชลดา จัดประกอบ และ บุณยพร ยี่มี : 39-57)  
     
  บทความวิชาการ  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ( : )  
    2 ตัวอย่างรูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย( : )  
    3 แบบฟอร์มต้นฉบับบทความวิจัย (Dowload)( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร