ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 17 ฉบับที่ สืบเนื่อง(1 2565)
 
     
  รองปก  
     ส่วนหน้า-NMCCON2022  
     สารบัญ ภาคโปสเตอร์-NMCCON2022  
     
  บทความวิจัย  
     
  บทความวิชาการ  
    1 แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : กลุ่มผู้ปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์(ทิวากรณ์ ราชูธร, ธวัชชัย เอกสันติ, นรา ระวาดชัย : 480-496)  
    2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่คาราจีแนนมะม่วงหาวมะนาวโห่(อธิชา เนตรบุตร, ลักษณา อินทร์กลับ, ทับกฤช ขุมทรัพย์ : 497-505)  
    3 การประเมินตัวชี้วัดภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี(คมสัน อยู่เย็น, พิเชษฐ ปวงสุข, รัชนิดา ศิริกานต์สิงห์อาจ, ณัฏฐนันท์ หวังดีกลาง, สุวัฒนพงษ์ ศรีบุดดา, ณัฐชยา ป้อมบุบผา : 506-517)  
    4 ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของคุกกี้ตูเล(กฤษชนก ศุขเกษม, เจตนิพิฐ เนียมสุข : 518-527)  
    5 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ปกครองต่อวิธีการปรับพฤติกรรมระหว่างการรักษาทางทันตกรรมในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน(Thao Phuong Tran, ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ, อภิวันทน์ สมุทรคีรี : 528-551)  
    6 ปัจจัยคุกคามจากสภาพแวดล้อมการทำงานและผลกระทบทางด้านสุขภาพอาชีวอนามัยของพนักงาน ณ ฟาร์มไก่แห่งหนึ่ง(กัญจนพร จั่นทอง, อุษาวดี ไพราม, อนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน : 539-551)  
    7 ชุดแจ้งเตือนมีผู้บุกรุกผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์(วาริช หล่อทอง, ศุภกฤต ชาตรี : 446-450)  
    8 การยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลของแอปเปิลตัดแต่งพร้อมบริโภค(วัสสกร มณีนิล, อุมาพร มีเดช : 453-465)  
    9 การพัฒนาจักรยานออกกำลังกายเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ(อภิชาต โชติชื่น, กนกวรรณ บัณฑุชัย, จีราวรรณ พรมจันทร์ : 466-477)  
    10 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผ้ามัดหมี่ กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น(เนื้อทอง ระดาสาร, ธนาพร วิลัยศิลป์ : 359-368)  
    11 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร(ไพรวัลย์ สุนทรา, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, สัญญา เคณาภูมิ : 371-383)  
    12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดขอนแก่น(นนท์นที เทือกศรี, ภักดี โพธิ์สิงห์, ยุภาพร ยุภาศ : 384-394)  
    13 การศึกษาสาเหตุและมาตรการในการป้องกันเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญาจากองค์กรทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา(ฐิตารีย์ บุญศักดิ์ : 395-411)  
    14 ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร(เบญจภรน์ ปัญญาวานิชกุล, วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ : 412-422)  
    15 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร(อรพินท์, สุขไทยประเสริฐ, อรนันท์ กลันทปุระ : 423-431)  
    16 การกล่อมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา(บุณฑริกา อยู่พงษ์ทอง, วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ : 432-443)  
    17 การนิเทศภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กรณีศึกษา : โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สุพัฒน์ ศรีแก้ว, กรองทิพย์ นาควิเชตร, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 3-19)  
    18 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคนิค GIIM ในการสืบเสาะหาความรู้ รายวิชา วิทยาศาสตร์สองทะเล 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(สมจิต ผอมเซ่ง : 20-31)  
    19 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ยุภาวดี พรมเสถียร, นิทรา ช่อสูงเนิน, นิติกรณ์ จันทรสุริยะศักดิ์, อนุเทพ ธนานุกูลสมบัติ : 45-51)  
    20 ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ(เสกสรร งามสมบัติ, กรองทิพย์ นาควิเชตร, ภัทรฤทัย ลุนสำโรง : 52-68)  
    21 การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์(สุขสันต์ สมบูรณ์รัตน์, ภัทรฤทัย ลุนสำโรง, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 69-81)  
    22 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการทำงานเป็นทีมของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1(สุครรพิญา พัชราชีวิน, ชุติมา พรหมผุย, ภัทรฤทัย ลุนสำโรง : 82-94)  
    23 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในช่วงสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(วันชัย พฤกษาชีพ, กรองทิพย์ นาควิเชตร, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 95-106)  
    24 การเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์(ณัฐชุตา จันทดี, ภัทรฤทัย ลุนสำโรง, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 107-118)  
    25 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3(สุเบญญา พานเมือง, กรองทิพย์ นาควิเชตร, ภัทรฤทัย ลุนสำโรง : 119-133)  
    26 การศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3(ดาวิกา เห็นงาม, กฤษฎา วัฒนศักดิ์ : 134-143)  
    27 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3(ยุวรินทร์ สีดาเลิศ, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 144-152)  
    28 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม(สันติ สิงหาพรม : 153-164)  
    29 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ระพินทร์ พลสงคราม, ภัทรฤทัย ลุนสำโรง, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 165-184)  
    30 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์(สยาม เชียงเครือ, กฤษฎา วัฒนศักดิ์ : 185-202)  
    31 องค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรโรงเรียนปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา(ธนัญญา ยุวผล, ภัทรฤทัย ลุนสำโรง : 203-212)  
    32 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโมบายเลิร์นนิ่ง วิชาเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล เรื่อง การใช้คำสั่ง SQL(ธนวรรณ กิริยะ : 213-225)  
    33 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1(วศิน สอนโพธิ์, สุวิจักขณ์ มั่นสารนียธรรม, ชีวิน บุญถม, สุนทร โคตรบรรเทา : 226-235)  
    34 ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์(วิรากานต์ ไม้จันทร์ดี, ชุติมา พรหมผุย : 236-249)  
    35 การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถด้านฟังและการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(วัลชยาภรณ์ แก่นตาเนียม, ทิพาพร สุจารี, สุรกานต์ จังหาร : 250-265)  
    36 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(วรัญญา แก่นตาเนียม, สุรกานต์ จังหาร : 266-283)  
    37 ภาวะผู้นำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6(รัตติกาล บำรุงกลาง, ชุติมา พรหมผุย, วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม : 284-296)  
    38 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1(ทวีศักดิ์ แก้วอาษา, สมเดช สาวันดี, อภิสิทธิ์ บุญยา : 297-306)  
    39 ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5(สุทธิศักดิ์ แก้วจินดา, ประยงค์ แก่นลา, เนรัญ วชิระอังกูร : 307-316)  
    40 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1(ประดิษฐ์ ฉัตรจรัสกูล, องอาจ เทียมกลาง, คัมภีร์ สุดแท้, เกตุจันทร์ฑา ศรีวะรมย์ : 317-326)  
    41 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1(พจน์ เจริญสันเทียะ, พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย, วิมาน วรรณคำ, สมัคร ไวยขุนทด : 327-334)  
    42 นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1(สุภัทรชรี บุญประชุม, วิภาดา ยศทอง, ณัฐกรณ์ ประทำมา : 335-345)  
    43 นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(สุภัทรชรี บุญประชุม, สิทธิชัย โรจน์ธนปัญญา, ศิริพรรณ์ สิทธิพรหม, ชัชวาลย์ สิทธิพรหม : 346-356)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 ส่วนท้าย : คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ-NMCCON2022( : )  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร