ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2(พฤษภาคม-สิงหาคม 2562)
 
     
  รองปก  
     รองปก  
     สารบัญ  
     
  บทความวิจัย  
    1 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 (จีระภา เดือนขุดทด : 1-15)  
    2 การบริหารตามแนวพุทธาภิบาลของโรงเรียนปัญญาประทีป อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ภาณุวัชร พัทธาดนย์, สราวุธ สายจันมา, พระมหาสุพร รกฺขิตฺธมฺโม, เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ : 16-27)  
    3 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ โดยกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ เทศบาลตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (เขมกัญญา กล่อมจอหอ, ชุภาศิริ อภินันท์เดชา : 28-42)  
    4 การปรับตัวชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วในจังหวัดชลบุรีที่ก่อให้เกิดวิถีและพลัง (QINGYA LI, ภารดี มหาขันธ์, เภา บุญเยี่ยม : 43-54)  
    5 การศึกษาความรู้ความเข้าใจของหัวหน้าครัวเรือนที่มีต่อกฎหมายแดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน กรณีศึกษาตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา (สถิต จำเริญ : 55-64)  
    6 อำนาจศาลปกครองกรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นผู้ถูกฟ้องคดี (กิตติพงษ์ สุวรรณสน : 65-76)  
    7 การศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนกลุ่มทอผ้าไหมของชุมชนบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด : 77-86)  
    8 การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการจัดการขยะของแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทับลาน กรณีศึกษา : ผาเก็บตะวัน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (ขนิษฐา แก้วเอียด : 87-97)  
    9 การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน กรณีศึกษา บริษัท เอเอเอ จำกัด (ชานน เรืองวีระชัยกุล, นันทิ สุทธิการนฤนัย : 98-108)  
    10 การศึกษาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (แสงดาว มุสิกธรรม, จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสรรค์ : 109-118)  
     
  บทความวิชาการ  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร