ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1(มกราคม-เมษายน 2562)
 
     
  รองปก  
     ฉบับเต็ม  
     
  บทความวิจัย  
    1 คุณภาพชีวิตในการทํางาน ความเหนื่อยหน่ายในงาน และความตั้งใจลาออก ของพยาบาลแผนกวิกฤต โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง (พรพิมล พงษ์โหมด : 1-11)  
    2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําสร้างสรรค์ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทรงกลด สุโธ, กรองทิพย์ นาควิเชตร, ศรุดา ชัยสุวรรณ, สมบูรณ์ ตันยะ : 12-24)  
    3 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 ของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา (บุญนํา โสภาอุทก : 25-34)  
    4 ต้นทุน ผลตอบแทน แนวทางส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจผลิตหมอนยางพาราในจังหวัดเลย (อุไรวรรณ บุษทิพย์ : 35-46)  
    5 กระบวนการส่งเสริมการรับรู้สิทธิทางกฎหมายของผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบลกระเบื้องใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (พิทักษ์ชัย เดชอุดม : 47-59)  
    6 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ร้อกเวิธ จํากัด (มหาชน) (เบ็ญจมาส นาควงษ์, กิ่งกาญจน์ เมธสมบูรณ์, จารุณี พรรณสกร : 60-69)  
    7 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อโครงการ “ย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม” จังหวัดสกลนคร (ปิยะวดี ยอดนา, อิรยา มณีเขียว, วราธร พรหมนิล, วศิน เพชรพงศ์พันธ : 70-80)  
    8 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (ลอย มัจฉาชาติ, จําเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์, สงวนพงศ์ ชวนชม, วรสิทธ์ รัตนวรหะ : 81-93)  
    9 การประยุกต์ใช้ทฤษฏีโครงสร้างทางสติปัญญาในการพัฒนาความสามารถ ด้านการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อรณิชชา ทศตา, สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ, จุฑาทิพย์ โพธิ์ทิ, สถิร กิจเพ็ชร : 94-105)  
    10 การสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (กชพร จันทร์เรือง, จิรภัทร เริ่มศรี, อิสระพงศ์ สุธรรม : 106-115)  
    11 กลวิธีการเขียนบทความแนะนําผลิตภัณฑ์ด้านความงาม (ธนพร ปุณณวิสุทธิ์, ธันวพร เสรีชัยกุล, สุรีย์รัตน์ บํารุงสุข : 116-129)  
    12 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการมีส่วนร่วมกับชุมชนของโรงเรียน ขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อันทนา ทนโคกสูง, วรสิทธิ์ รัตนวราหะ, สงวนพงศ์ ชวนชม, ชูเกียรติ วิเศษเสนา : 130-144)  
    13 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาล ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ศศิมาพร สร้อยกระโทก, บัญชา วิทยอนันต์ : 145-155)  
    14 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ชลิดา กันหาลิลา, จักรีวัชระ กันบุรมย์, นิธิกานต์ สนสระน้อย, คุณัญญา หอมหวล : 156-168)  
    15 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา (ณัทปภา สุริยะ : 169-178)  
    16 รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษของโรงเรียน ขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (เนรัญ วชิระอังกรู, วรสิทธิ์ รัตนะวราหะ, ชูเกียรติ วิเศษเสนา, มานะ สินธุวงษานนท : 179-193)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของกรรมกรก่อสร้างนอกระบบ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา (ศิริวดี วิวิธคุณากร : 194-205)  
    2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรอบแนวคิดการวิจัย (สามารถ อัยกร, ชาคริต ชาญชิตปรีชา, ชัยณรงค์ พูลเกษม : 206-218)  
    3 แนวคิดเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ (พัฒนา พรหมณี, มาโนชญ์ ชายครอง, เอกทัศน์ เอกคม, ศรีสุรางค์ เอี่ยมสะอาด, มยุรี เนื่องจากอินทร์, พรนภา เตียสุทธิกุล : 219-229)  
    4 การบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงหลังประกาศบังคับใช้ รัฐธรรมนูญ 2560 (ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ : 230-243)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร