ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561)
 
     
  รองปก  
     ส่วนหน้า  
     สารบัญ  
     
  บทความวิจัย  
    1 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (จุฑามาศ ทองเจียว, ธัญญรัศม์ ชิดไธสง : 1-12 )  
    2 การวิเคราะห์รายวิชาเอกบังคับที่ส่งผลต่อภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (รณชัย ชื่นธวัช, กฤษฎา วัฒนศักดิ์ : 13-28 )  
    3 ทัศนคติและการปรับตัวของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (อรทัย พันธ์สวรรค์, วศิน เพชรพงศ์พันธ์ : 29-39)  
    4 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (ศุกภชัย นนท์ภายวัน, ธัญญรัศม์ ชิดไธสง : 40-50)  
    5 การพัฒนาการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการทฤษฎีการบำบัดความคิดพฤติกรรมต่อคติสมบูรณ์แบบของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รักษ์ ห้วยเรไร, ระพินทร์ ฉายวิมล, สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์ : 51-66)  
    6 ความพึงพอใจในการรับบริการของผู้มาใช้บริการสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี (ราตรี คะพิมพ์, อนิรุธ สืบสิงห์ : 67-78)  
    7 ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับความเป็นพลเมืองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (บุญญ์กัญญ์ จิระเพิ่มพูน, สำเริง บุญเรืองรัตน์, กรองทิพย์ นาควิเชตร, สงวนพงศ์ ชวนชม : 79-90)  
    8 รูปแบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ (มนัสชล แพไธสง, สุบัน มุขธระโกษา : 91-100)  
    9 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล (จักรี พันธ์สมบัติ, กรองทิพย์ นาควิเชตร, ไพศาล หวังพานิช, มานะ สินธุวงษานนท์ : 101-111)  
    10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (อาจินต์ แซ่อุน, สฎายุ ธีระวณิชตระกูล : 112-126)  
    11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิผลการจัดการภาครัฐแนวใหม่ของเทศบาลเมือง (พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์, รชพล ศรีขาวรส : 127-139)  
    12 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ลัคนา ถูระบุตร, บัญชา วิทยอนันต์ : 140-149)  
    13 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน (กฤษฎา วัฒนศักดิ์, กรองทิพย์ นาควิเชตร, วรสิทธิ์ รัตนวราหะ, มานะ สินธุวงษานนท์ : 150-165)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 บูรพาภิวัฒน์: การพัฒนาประเทศและบริหารราชการแผ่นดิน(ลัทธจิตร มีรักษ์, สุณีชญาน์ ฉัตรบุรานนทชัย, วิภาส ทองสุทธิ์ : 166-173)  
    2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สุนทร โคตรบรรเทา, วิวัฒน์ ตู้จำนงค์, สาริศา เจนเขว้า : 174-189)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร