ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561)
 
     
  รองปก  
     
  บทความวิจัย  
    1 ทัศนคติและการปรับตัวของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)หลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (อรทัย พันธ์สวรรค์, วศิน เพชรพงศ์พันธ์ : )  
    2 ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับความเป็นพลเมืองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (บุญญ์กัญญ์ จิระเพิ่มพูน, สำเริง บุญเรืองรัตน์, กรองทิพย์ นาควิเชตร, สงวนพงศ์ ชวนชม : )  
    3 รูปแบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ (มนัสชล แพไธสง, สุบัน มุขธระโกษา : )  
    4 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (ศุกภชัย นนท์ภายวัน, ธัญญรัศม์ ชิดไธสง : )  
    5 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิตอล (จักรี พันธ์สมบัติ, กรองทิพย์ นาควิเชตร, ไพศาล หวังพานิช, มานะ สินธุวงษานนท์ : )  
    6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน (กฤษฎา วัฒนศักดิ์, กรองทิพย์ นาควิเชตร, วรสิทธิ์ รัตนวราหะ, มานะ สินธุวงษานนท์ : )  
    7 ความพึงพอใจในการรับบริการของผู้มาใช้บริการสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี (ราตรี คะพิมพ์, อนิรุธ สืบสิงห์ : )  
    8 การพัฒนาการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการทฤษฎีการบำบัดความคิดพฤติกรรมต่อคติสมบูรณ์แบบของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รักษ์ ห้วยเรไร, ระพินทร์ ฉายวิมล, สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์ : )  
    9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (อาจินต์ แซ่อุน, สฎายุ ธีระวณิชตระกูล : )  
     
  บทความวิชาการ  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร