ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561)
 
     
  รองปก  
     
  บทความวิจัย  
    1 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (จุฑามาศ ทองเจียว, ธัญญรัศม์ ชิดไธสง : 1-12)  
    2 การวิเคราะห์รายวิชาเอกบังคับที่ส่งผลต่อภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (รณชัย ชื่นธวัช, กฤษฎา วัฒนศักดิ์ : 13-28)  
     
  บทความวิชาการ  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร