ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2553)
 
     
  รองปก  
     วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  
     
  บทความวิจัย  
    1 การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ การทำหน้าที่ของครอบครัว และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(พรพิมล ศรีสุวรรณ, สุทธิลักษณ์ ตั้งกีรติชัย และ นิรมล พัจนสุนทร : 3)  
    2 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของมารดาวัยรุ่นระยะตั้งครรภ์โรงพยาบาลสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา(ณัชชา วรรณนิยม และ กาญจนา ปสันตา : 11)  
    3 การประเมินและการจัดการความปวดโดยการเบี่ยงเบนความสนใจ ในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารน้ำ(ปาณิตา หมวกหมื่นไวย, กรุณา ประมูลสินทรัพย์ และ วารินทร์ วัฒนานนท์เสถียร : 19)  
    4 การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน กรณีศึกษา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(นิพาวรรณ์ แสงพรม : 36)  
    5 ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการประยุกต์ใช้กระบวนการฟื้นพลังชีวิตที่ใช้ดนตรีบำบัดกับผู้ป่วยจิตเวช กรณีศึกษา วัดห้วยพรหม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา(วิเชียร พันธ์เครือบุตร : 44)  
    6 กลยุทธ์ทางการตลาด เส้นหมี่ตะคุพร้อมน้ำปรุงรสสำเร็จรูป อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา(ขนิษฐา แก้วเอียด : 51)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 ข้อควรปฏบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง (รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์ : 59)  
    2 การวิจัยที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้(วิเชียร พันธ์เครือบุตร : 64)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 กาลครั้งหนึ่ง เมื่อฉันหัดเดิน(วิเชียร พันธ์เครือบุตร : 67)  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 การเขียนต้นฉบับ วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา( : )  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร( : )