ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2553)
 
     
  รองปก  
     วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  
     
  บทความวิจัย  
    1 การศึกษาผลการเรียนการสอนแบบโปรแกรมสำเร็จรูปเรื่องพิษยาสูบต่อสุขภาพ: นักศึกษาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1 วิทยาลัยนครราชสีมา(อรุณศรี เอกวิทโยภาส, กุศล ศรีอุทัย และ ชิดกานต์ เจริญ : 3)  
    2 การศึกษาติดตามสมรรถนะทางการพยาบาลของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ที่จบการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2551 ตามการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต(สุชาดา ธนะพงศ์พร : 11)  
    3 ช่องทางการจัดจำหน่ายหินทราย บ้านหนองโสน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา(ขนิษฐา แก้วเอียด : 19)  
    4 ศึกษาขั้นตอนและการบริหารจัดการการก่อสร้างโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรมพนมรุ้งปุรี(สุธน มาตรวิจิตร์ : 26)  
    5 การพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยของประชาชน ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยทางกฎหมาย(รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์ และ วิเชียร พันธ์เครือบุตร : 32)  
    6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง) อ.เมือง จ.นครราชสีมา(สุภาพร ศุภหัตถี : 40)  
    7 สุขภาพของประชากรวัยทำงานผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาบ้านสระมโนรา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา(มณีรัตน์ ไพรวงษ์ : 45)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 เล่นกับลูกรัก test(ญาดา ธงธรรมรัตน์ : 53)  
    2 เล่นกับลูกรัก(ญาดา ธงธรรมรัตน์ : 53)  
    3 รู้ทันไวรัสคอมพิวเตอร์จาก Flash Drive(ปรีชา สมหวัง และ ธนัท มณีม่วง : 57)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
    1 เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน(วิเชียร พันธ์เครือบุตร : 63)  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
    1 การเขียนต้นฉบับ วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา( : 65)  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร( : 66)