ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2552)
 
     
  รองปก  
     
  บทความวิจัย  
    1 รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคนิคบาลานซ์สกอร์การ์ดในการผลิตบัณฑิตวิทยาลัยนครราชสีมา(ศรัณย์ อินทกุล และ วิเชียร พันธ์เครือบุตร : 29)  
    2 ความผันแปรในส่วนกลางของยีนเอปิคอลเมมเบรนแอนติเจนที่ 1(วิธน์ สุวรรณทัต : 36)  
    3 ความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กอายุ 2-3 ปี ในสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน(พัชรินทร์ ยุพา, นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา, จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล และ เพ็ญศรี รักษ์วงศ์ : 40)  
    4 The Effectiveness of an Elderly Participation on Health Promotion Program at a Primary Care Unit in Khon Kaen Province(Paiboon Pongsaengpan, Chulaporn Sota, Yuvadee Rodjarkpai and Sansnee Jirojwong : 52)  
    5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า กรณีศึกษานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา(วาสุกรี เชวงกูล : 59)  
    6 การศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา(เลขา สมยืน, นิษฐิดา ลีนะชุนางกูร, นิภาพร ผันกระโทก, ปณิตา ปรีชากรกนกกุล และ สายสุนีย์ เลิศกระโทก : 66)  
    7 ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติ(ฤทธิวัฒน์ ทั่งกลาง และ พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์ : 74)  
    8 การปรับพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองด้านการส่งงานด้วยการสร้างแรงจูงใจของนักศึกษาภาคสมทบ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วัชราภรณ์ วังมนตรี : 83)  
    9 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้เว็บไซด์(สมใจ ศิริปัญญาวุธ : 89)  
     
  บทความวิชาการ  
    1 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009(ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ : 5)  
    2 การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง : สิ่งที่สถานศึกษาต้องดำเนินการ(วิเชียร พันธ์เครือบุตร : 12)  
    3 Product Placement : กลยุทธ์แห่งการสื่อสารการตลาด หรือการยัดเยียดตราสินค้า(ธนวัฒน์ ธนพรรณสิน : 16)  
    4 การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง(รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์ : 21)  
     
  บทวิจารณ์หนังสือ  
     
  คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ  
     
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร